Informacje

Starosta: mamy zrównoważony budżet na przyszły rok. Opozycja: budżet jest zbyt ostrożny

Dochody w wysokości ponad 114 milionów złotych, wydatki na poziomie prawie 109 milionów złotych, w tym prawie 18 milionów złotych na realizację rozpoczętych wcześniej i planowanych do wykonania inwestycji, wyrównanie wydatków na oświatę z otrzymywaną subwencją oraz schodzenie z zadłużenia samorządu. Tak w skrócie charakteryzuje się przyjęty w czwartek budżet powiatu jasielskiego na 2013 rok.

Projekt uchwały budżetowej

Projekt budżetu powiatu jasielskiego na 2013 rok planuje dochody na poziomie 114 037 745 złotych (w tym: dochody bieżące – 97 721 054 zł. i dochody majątkowe – 16 316 691 zł.), wydatki na poziomie 108 625 425 złotych (w tym: wydatki bieżące – 90 937 320 zł., wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 2 711 060 zł., wydatki majątkowe – 17 688 105 zł., wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 14 725 735 zł.).

Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2013 roku opiewa na kwotę 17 688 105 złotych.

Budżet jest dopracowany tak, aby rozwój powiatu był zrównoważony i odbywał się na wszystkich płaszczyznach jego działalności. – komentuje starosta jasielski Adam Kmiecik. – Pragnę również zwrócić uwagę na jeszcze dwa ważne aspekty, które są zawarte w tym budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Mianowicie pierwszy z nich to fakt, że dzięki trudnym, dość często niepopularnym ale bardzo odpowiedzialnym działaniom Zarządu, udało się doprowadzić do sytuacji, że w projekcie budżetu na 2013 rok wydatki oświatowe zamykają się w subwencji. Czyli poza środkami, które otrzymujemy, Zarząd nie planuje przeznaczania innych, dodatkowych środków na oświatę z zaznaczeniem, że nie wpłynie to ujemnie na jakość edukacji w powiecie jasielskim. A można stwierdzić, że wręcz przeciwnie, będzie to mieć dodatni wpływ, ponieważ nastąpiła dość duża mobilizacja w naszych placówkach. Również pragnę zwrócić uwagę na drugi aspekt, aspekt zadłużenia powiatu. Już w roku 2012 Zarząd zaproponował, a Państwo radni przyjęliście to, aby nie zaciągać kolejnych kredytów, aby był to rok zmniejszania zadłużania powiatu. W roku 2012 zmniejszyliśmy to zadłużenie o ponad sześć milionów złotych wraz z odsetkami. Podobnie planujemy w roku 2013. Kwota około ośmiu milionów złotych będzie przeznaczona na zmniejszenie naszego zadłużenia, jednocześnie nie zaciągając dodatkowego kredytu. Pomimo tak drastycznych cięć ta strona inwestycyjna jest na wysokim poziomie, poziomie z lat ubiegłych. W projekcie założone są wydatki inwestycyjne na prawie 18 milionów złotych.

Samorząd powiatu będzie kontynuował lub zacznie realizację nowych zadań, które są lub będą finansowane ze środków unijnych, m.in. z:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013: „Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Jasielskiego”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Jasielskiego (II etap), „Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną”, „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat jasielski”, „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM”;
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1845R Jasło – Dębowiec – Folusz (I etap)”, „Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu oraz doposażenie MDK w amfiteatr w Foluszu”;
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013: „Wdrażanie wspólnych działań w zakresie rozwoju turystyki”;
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: „Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu”, „Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu”;
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Program podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w ZST w Jaśle”, „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”, „Podniesienie jakości i intensyfikacja usług w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle”, „Od aktywności do zatrudnienia”.

Za środki krajowe i własne powiat planuje: przebudowę drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla (III etap), budowę chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 1850R Jasło – ul. Floriańska, przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1909R Krempna – Żydowskie – Grab, rozbudowę drogi powiatowej nr 1828R Święcany – Lisów, przebudowę przepustów w ciągu dróg powiatowych, przebudowę dróg i mostów powiatowych, likwidację przełomów na drogach powiatowych, odbudowę rowów wraz ze ścinką poboczy (zadania na konkretnych odcinkach będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle w ciągu roku kalendarzowego).

Najważniejsze inwestycje zawarte w tym projekcie to droga powiatowa Jasło – Dębowiec – Folusz i jej rozbudowa. Jest to zadanie wieloletnie. Całkowita wartość tego zadania to prawie 11,5 miliona złotych. Drugim ważnym zadaniem w tym projekcie to rozbudowa drogi powiatowej Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski, które to opiewa na wartość prawie 10 milionów złotych i jest realizowane na drodze porozumienia przez wójta gminy Osiek Jasielski. W projekcie budżetu na 2013 rok przeznaczamy na to środki w wysokości 1,75 milionów złotych. Przypomnę, że już około 400 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na realizację tego zadania. Wśród ważnych inwestycji w infrastrukturze drogowej należy również wspomnieć o zadaniu odbudowy powiatowej infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego na kwotę 6 175 334 złotych, które to środki będą spożytkowane na usunięcie skutków powodzi z 2010 roku. Obok inwestycji w infrastrukturę drogową również ten projekt budżetu zawiera zadania praktycznie we wszystkich płaszczyznach, w których samorząd powiatowy działa. Jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, jest system e-administracji, czyli wspomożenie zadań informatycznych w powiecie, mamy projekt, który już realizujemy – Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i inne zadania: edukacyjne, z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, jak też aktywne formy wspierania bezrobocia. – wymienia starosta.

Jak pokazały poprzednie lata, nie wykluczone, że w ciągu roku kalendarzowego do budżetu wejdą zadania inwestycyjne wcześniej nie ujęte do realizacji. – Będziemy wykorzystywać, tak jak dotychczas, każdą szansę pozyskiwania dodatkowych środków. Wyrażam nadzieję, a wręcz przekonanie, że ten budżet zostanie o kilka, a może o kilkanaście milionów złotych zwiększony. – stwierdził Adam Kmiecik.

Radni Prawa i Sprawiedliwości: „to jest ostrożny budżet”

Szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Adam Pawluś oświadczył, że projekt budżetu powiatu na 2013 rok nie spełnia oczekiwań lokalnej społeczności. Po kolei wyliczał też minusy zaproponowanej uchwały.

Jest to budżet zbyt ostrożny. – stwierdził. – Nie możemy się zgodzić z takim stwierdzeniem, że jeżeli wydatki oświatowe zamykają się w subwencji to nie ma to wpływu na jakość edukacji. Na ostatniej sesji składałem interpelację w sprawie m.in. Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Trudno mi jest zrozumieć, że ogranicza się działalność tej polskiej szkoły w dzisiejszych czasach. Dzieci są w grupie nawet pięćdziesięcioosobowej, nie mają odpowiednich warunków do nauki. Trzeba podkreślić, że zlikwidowanie kierunków kształcenia zawodowego uniemożliwiło edukację bądź ograniczyło dostęp do tej edukacji zwłaszcza dzieci z terenu gminy Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski jak również części dzieci z sąsiednich powiatów. Brakuje w tym budżecie perspektywy. Musimy być przygotowani na sięgnięcie po środki z Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej do 2020 roku. Ze zdumieniem przyjęliśmy informację, że nie ma takiego zadania jak rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Wiemy, że od 2016 roku szpital nie będzie mógł funkcjonować jako specjalistyczna jednostka no chyba, że kolejne rokowania pozwolą na to, by opóźnić dostosowanie go do przepisów. Nasze sąsiednie samorządy, na przykład powiat gorlicki zrealizował dostosowanie sali operacyjnej do wymogów. Takie działania prowadzi również Krosno i Brzozów. My powinniśmy takie działania rozpocząć, bo gdy nie będziemy mieć odpowiednich dokumentów, chociażby dokumentacji projektowej, to nie będziemy w stanie w szybkim czasie, gdy się pojawią środki, zrealizować tej budowy.

W imieniu klubu złożył dziesięć wniosków o przesunięcie środków z poszczególnych działów (m.in. z administracji publicznej i bieżącej działalności urzędu starostwa oraz bieżącego utrzymania dróg powiatowych na 2013 rok) na: rozbudowę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia budowlanego (100 tysięcy złotych), budowę chodnika w miejscowości Trzcinica przy drodze powiatowej (25 tysięcy złotych), opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Trzcinica – Jareniówka (60 tysięcy złotych), przebudowę drogi powiatowej Osobnica – Harklowa (60 tysięcy złotych), przebudowę drogi powiatowej Jasło – Czeluśnica – Umieszcz (60 tysięcy złotych), przebudowę drogi powiatowej Jasło – Gorajowice – Bieździadka (60 tysięcy złotych), budowę chodnika przy drodze powiatowej Siepietnica – Święcany (25 tysięcy złotych), budowę chodnika przy drodze powiatowej Samoklęski – Mrukowa – Brzezowa (25 tysięcy złotych), wsparcie organizacji imprez sportowych (30 tysięcy złotych), remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej Dębowiec – Załęże – Osiek Jasielski (100 tysięcy złotych) oraz remont chodnika przy ulicy Kraszewskiego w Jaśle (10 tysięcy złotych).

Wszystkie zostały odrzucone głosami koalicji.

Nie możemy poprzeć tego projektu budżetu ze względu na przyczyny, o których mówiłem wcześniej, jak również na odrzucenie naszych wniosków. Nasz klub w tej sytuacji wstrzyma się przy głosowaniu nad projektem budżetu. – skwitował radny Adam Pawluś.

Przewodniczący klubu radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Urban określił z kolei planowany budżet mianem budżetu „odpowiedzialnego”. – Budżet odpowiedzialny charakteryzuje to, że musimy zachować równowagę, od apetytów i marzeń w stosunku do możliwości. I ów ostrożny, a przeze mnie nazywany budżet odpowiedzialny, jest takowym dokumentem. – powiedział.

I dodał: – O odpowiedzialności tego budżetu świadczy fakt, że wchodzimy w nową perspektywę i tak musimy gospodarzyć jakże tym niewystarczającym groszem, aby być przygotowani na nowy okres programowania. Aby to, co mój przedmówca powiedział, udało się zabezpieczyć środki na udział własny. Stąd też ów budżet odpowiedzialny na tę chwilę jest budżetem, który przedłożyliśmy w sposób od początku do końca przemyślany i będziemy za nim głosować mając świadomość, że jest wiele oczekiwań i jest wiele apetytów. To jest budżet całego powiatu, on nie może być zdefragmentowany na poszczególne rejony skąd pochodzą radni. On jest budżetem nie do końca marzeń, ale tak jak podkreślam, budżetem odpowiedzialnym, który pozwoli przygotować i zabezpieczyć przyczółki pod nowy okres programowania. Stąd też będziemy głosować za tym budżetem.

Projekt uchwały budżetowej pozytywnie ocenili także radni klubu Przymierza Samorządowego Podkarpacia. Choć nie bez uwag. – Jeżeli chodzi o inwestycje, nasz klub chciałby więcej tych inwestycji. Ale takie są realia, w których żyjemy. – mówił przewodniczący klubu Józef Kozioł. – Być może doczekamy czasów, gdzie wszystkie drogi będą zrobione, wszystkie szkoły wyremontowane, szpital będzie funkcjonował w stu procentach jak najlepiej. Wiele się zmieniło, ponieważ jako członek komisji rewizyjnej uczestniczę w kontrolach i widzę poprawę tej sytuacji. Jednak do doskonałości jest jeszcze daleko dość. Ale cóż by robiły następne pokolenia? Tak troszeczkę humorystycznie. Nikt wszystkiego nie zrobi w ciągu czterech lat, ani w ośmiu i tak życie się toczy. Mimo że są tutaj pewne niezadowolenia wśród członków naszego klubu, jeżeli chodzi o budżet, bo wszyscy by chcieli więcej, ale rozumiemy sytuację i będziemy w ciągu roku dążyć o zmian w tym budżecie. Wiemy dobrze, że praktycznie co miesiąc budżet jest zmieniany. W związku z tym klub radnych Przymierza Samorządowego Podkarpacia poprze ten budżet w głosowaniu.

Projekt budżetu powiatu jasielskiego na 2013 rok został przedłożony radzie przez pięcioosobowy Zarząd Powiatu w składzie: Adam Kmiecik, Franciszek Miśkowicz, Tadeusz Górczyk, Henryk Motkowicz i Jan Urban 9 listopada br. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie oraz komisje stałe Rady Powiatu w Jaśle.

Za przyjęciem dokumentu głosowało piętnastu radnych, siedmiu wstrzymało się od głosu (Witold Lechowski, Adam Pawluś, Tadeusz Gorgosz, Jan Muzyka, Mariusz Sepioł, Andrzej Stachurski, Wojciech Zając). W sesji nie brała udziału radna klubu Prawa i Sprawiedliwości Marta Misiołek.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE