Informacje

Burmistrz Jasła odwiedza poszczególne osiedla i informuje o dokonaniach miasta w bieżącym roku

W Jaśle trwają spotkania lokalnych władz z mieszkańcami miasta. Podczas wizyt na poszczególnych miejskich osiedlach burmistrz wraz ze swoimi urzędnikami podsumowują dokonania magistratu w minionych miesiącach oraz przedstawiają plany inwestycyjne na kolejny rok. Cykl zebrań rozpoczął się w minionym tygodniu i potrwa do końca października.

Dobrą praktyką w kontaktach między władzą samorządową, a mieszkańcami Jasła stały się organizowane w październiku każdego roku spotkania konsultacyjne poświęcone założeniom programowym i finansowym oraz polityce społeczno-gospodarczej miasta na przyszły rok. W wizytach gospodarczych na wszystkich szesnastu miejskich osiedlach burmistrzowi Ryszardowi Pabianowi towarzyszą jego zastępcy, skarbnik miasta, kierownicy wydziałów merytorycznych oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej pełniący rolę strażnika osiedlowego na wyznaczonym obszarze Jasła. Gospodarzami zebrań są przewodniczący oraz członkowie zarządów poszczególnych dzielnic.

Włodarze naszego grodu za konwencję obrały sobie prezentację multimedialną, w trakcie której wyliczają zrealizowane w ciągu ostatnich miesięcy najważniejsze inwestycje dla całego Jasła, jak i poszczególnych osiedli, przedstawiają konstrukcję bieżącego budżetu oraz jego podstawowe założenia na rok przyszły, „chwalą się” pozyskanymi środkami zewnętrznymi na poprawę jakości życia mieszkańców i snują dalekosiężne plany rozwoju Jasła na przyszłe lata.

Burmistrz Ryszard Pabian wśród najważniejszych inwestycji realizowanych przez miejscowy samorząd w 2016 roku wymienia: budowę Podkarpackiego Centrum Sztuk Walki przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, modernizację infrastruktury sportowej, przebudowę ulicy Mendysa, budowę parkingu publicznego dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza oraz budowę zadaszenia drugiej połowy „Zielonego Rynku” oraz przebudowę budynku dawnej bursy międzyszkolnej na potrzeby pomocy społecznej.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Podkarpackie Centrum Sztuk Walki to powstający przy ulicy Sikorskiego, w sąsiedztwie istniejącej hali sportowej budynek, który będzie służył miejscowym sportowcom rozwijaniu ich umiejętności i sprawności fizycznej w zakresie sztuk walki (judo, karate, MMA, boks, itp.).

Zadanie jest na końcowym etapie realizacji. Planujemy, że zaraz na początku przyszłego roku zadanie zostanie oddane do użytku. Nie wygląda na to, aby było jakiekolwiek zagrożenie jeśli chodzi o realizację tego zadania. – wyjaśnia burmistrz.

Wartość zadania opiewa na kwotę 6,24 miliona złotych, w tym 1,65 miliona złotych dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

To samo źródło częściowo pokryje koszty związane z modernizacją infrastruktury sportowej obejmującej obiekty przy ulicach: Mickiewicza, Sobniowskiej, Sikorskiego i Śniadeckich.

Ten projekt realizowany jest przy wsparciu środków krajowych. Obejmuje on działania związane z budową boiska o sztucznej nawierzchni na osiedlu Gamrat, modernizację stadionów przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz na osiedlu Sobniów oraz wymianę nawierzchni na boiskach przy kompleksie „Orlik” przy ulicy Śniadeckich. – tłumaczy Pabian.

Projekt pochłonie 1,3 miliona złotych (w tym dofinansowanie w wysokości 0,65 miliona złotych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na osiedlu Na Kotlinę miasto realizuje obecnie zadanie drogowe związane z przebudową ulicy Mendysa w tej części, w której we wcześniejszych latach zostały wybudowane domki jednorodzinne. Za kwotę ponad 1,7 miliona złotych powstaje tam całkowicie od nowa 717 metrowy odcinek drogi wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą.

To dawno oczekiwane zadanie na osiedlu Na Kotlinę. Do tej pory istniała tam jezdnia o nawierzchni z płyt betonowych, oczywiście tymczasowa na czas realizacji budowy domów jednorodzinnych w tym miejscu. W tej chwili płyty zostały już ściągnięte i została wykonana podbudowa drogi. Natomiast całe zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni drogi, jak i budowę chodników. Zostanie wykonana pełna kanalizacja deszczowa łącznie ze zbiornikiem przy ulicy Lwowskiej, który ma kumulować nadmiar wody przy dużych opadach deszczu. Ponadto powstanie oświetlenie tej ulicy. – mówi burmistrz.

Prace, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, realizuje miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Roboty prowadzone są w taki sposób, aby mieszkańcom sąsiadujących z ulicą Mendysa domów prywatnych umożliwić bezpośredni dojazd do swoich posesji.

Kolejne zadanie z branży drogowej o wartości poprzetargowej przekraczającej 1,3 miliona złotych to wykonanie parkingu publicznego przy ulicy Mickiewicza dla obsługi cmentarza komunalnego. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie drogi dojazdowej o długości 450 metrów bieżących i 121 miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zadanie dotyczy „górnej” części cmentarza od strony Jareniówki i Brył. To zadanie było planowane do realizacji przed 1 listopada. Niestety przeciągające się procedury związane z uzgodnieniem projektu spowodowały, że dopiero teraz wchodzimy w teren z realizacją projektu. Niemniej jednak zamierzamy go zrealizować w roku bieżącym. Powstanie tu ponad sto miejsc parkingowych. – informuje Ryszard Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Miasto Jasło pokryło z własnego budżetu prace związane z dokończeniem budowy zadaszenia płyty „Zielonego Rynku”. Za zlecone prace zapłaciło odpowiednio: 34 tysiące złotych (dokumentacja projektowa) i 449 tysięcy złotych (roboty budowlane). Dodatkowo na obiekcie zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie doprowadzać prąd do budynku magistratu. Montaż systemu zostanie pokryty w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Kolejnym przedsięwzięciem wymienianym przez włodarzy naszego grodu był montaż instalacji systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Tym projektem były objęte zarówno budynki użyteczności publicznej, jak i domy prywatne. To duże przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez kilka jednostek samorządu terytorialnego w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Całkowita wartość zadania to około 83 miliony złotych. Jeśli chodzi o samo miasto Jasło to ponad 11,5 miliona złotych z dofinansowaniem 8,2 miliona złotych. Na tą chwilę zamontowanych jest około sześciuset kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Te prace jeszcze trwają. Zamontowano ponadto panele fotowoltaiczne na budynkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz kolektory słoneczne na Zespole Szkół Miejskich nr 3. Natomiast w trakcie robót jest jeszcze zadaszenie „Zielonego Rynku”. Wykonana jest konstrukcja na koszt miasta natomiast instalacja fotowoltaiczna będzie realizowana w ramach projektu. Na początku listopada wszystkie roboty będą wykonane. – powiedział Pabian.

W bieżącym roku magistrat zlecił wykonanie dokumentacji projektowych na realizację różnego rodzaju zadań inwestycyjnych. Do ważniejszych należą: przebudowa skrzyżowania ulicy Szkolnej i Krasińskiego na rondo, budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat, rozbudowa ulicy Gorajowickiej, budowa odcinka drogi w strefie przemysłowej Warzyce (między ulicą Produkcyjną, a zaprojektowaną drogą lokalną o symbolu KDZ3), przebudowa ulicy Rolniczej, wykonanie otoczenia budynku Urzędu Miasta, budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce łączącego ulicę Szopena z ulicą Gądki, budowa drogi dojazdowej do budynku dawnej bursy międzyszkolnej przy ulicy Szkolnej w celu obsługi obiektu dla potrzeb opieki społecznej.

Część z nich samorząd chciałby zrealizować w roku 2017. Chodzi o: budowę drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szkolnej 25, budowa drogi w strefie warzyckiej, budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej z Krasińskiego, rozbudowę ulicy Gorajowickiej, budowę drogi dojazdowej do terenów przemysłowych na osiedlu Gamrat, ponadto kontynuować dotychczas rozpoczęte projekty w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, modernizacji kanalizacji deszczowej oraz modernizacji rowów melioracyjnych i cieków wodnych na terenie miasta.

W kolejnej części prezentacji burmistrz Ryszard Pabian przedstawia mieszkańcom wykaz projektów, na które miasto uzyskało dofinansowanie w ramach nowego rozdania funduszy unijnych.

Jednym z obecnie realizowanych projektów jest „Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”.

Projekt ten jest skierowany do naszych najmlodszych mieszkańców i obejmuje działania w obiektach oświatowych prowadzonych przez miasto Jasło. W ramach tego projektu dofinansowanego w znacznej mierze ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto zakupiło 216 laptopów do mobilnych pracowni komputerowych, wyposażyło szkoły w sieci bezprzewodowe i zakupiło wyposażenie dla wszystkich szkół do pracowni przyrodniczych i matematycznych. Oprócz tego, przy Szkole Podstawowej nr 11 na osiedlu Gamrat będzie rozbudowywana sala gimnastyczna, a przy Szkole Podstawowej nr 2 będzie przebudowywana sala korekcyjna. – informuje samorządowiec.

Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 1,3 miliona złotych, w tym 0,99 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przy Szkole Podstawowej nr 11 zostanie rozbudowana sala gimnastyczna. Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Przy Szkole Podstawowej nr 11 zostanie rozbudowana sala gimnastyczna.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Kolejne duże zadanie pod względem finansowym i merytorycznym to „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła”. Obejmuje ono termomodernizację siedmiu budynków użyteczności publicznej, w tym: Urzędu Miasta, szkół (podstawowych nr 2, nr 4, nr 11 i zespołu szkół miejskich nr 5) oraz siłowni i budynku technicznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wartość: 12 milionów złotych, w tym 9,4 miliona złotych dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020. Prace mają rozpocząć się jeszcze w roku bieżącym.

Dzięki funduszom unijnym miasto Jasło chce częściowo pokryć koszty dotyczące rozpoczętej modernizacji dawnej bursy przy ulicy Szkolnej (przejętej w bieżącym roku od Starostwa Powiatowego) i jej adaptacji na cele pomocy społecznej. Magistrat chce przenieść w to miejsce swoją jednostkę organizacyjną – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz ulokować tam dodatkowe działania: klub integracji społecznej, centrum wolontariatu oraz dzienny dom pomocy.

To zadanie składa się z dwóch części. Obie opiewają na kwotę blisko 5 milionów złotych, ponieważ obejmują nie tylko przebudowę, ale również wyposażenie obiektu. W tym roku zamierzamy wykonać roboty na ponad półtora miliona złotych. Wykonawca wszedł już na teren budowy i prowadzi swoje działania. Jego zadaniem było też przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prawomocne pozwolenie zostało już wydane. – powiedział Ryszard Pabian.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W partnerstwie z powiatem magistrat chce realizować projekt pod nazwą „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło oraz powiat jasielski”. Przedsięwzięcie ma polegać na wdrożeniu zaawansowanych e-usług dla urzędów. Aktualnie dokonywana jest jego ocena. Wartość zadania: 1,09 miliona złotych, w tym dofinansowanie na poziomie 0,92 miliona złotych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Ponadto miasto Jasło ubiegało się w bieżącym roku o dofinansowanie z różnego rodzaju źródeł europejskich na realizację następujących pomysłów: utworzenie Centrum Multimodalnego (dworzec dla obługi komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą), przebudowa Placu Żwirki i Wigury, utworzenie Domu Historii Jasła, budowa ścieżek rowerowych i szlaku rowerowego na terenie miasta (łączącego się z gminami ościennymi), instalacja odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych. Wyniki postępowań konkursowych mają być znane w najbliższych tygodniach.

Podczas wizyt gospodarczych na poszczególnych osiedlach burmistrz informuje mieszkańców o dwóch istotnych rozwiązaniach komunikacyjnych. Jednym z nich jest budowa drogi o symbolu KG2, który połączy drogę krajową nr 73 (od ronda „Solidarności”) z drogą krajową nr 28 (nowe rondo w pobliżu schroniska dla bezdomnych mężczyzn). Według zapewnień Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (instytucja ta będzie odpowiedzialna za realizację inwestycji) do końca października bieżącego roku zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie prac w trybie „zaprojektuj-buduj”.

Miasto Jasło – na podstawie wcześniej zawartego porozumienia – poniesie częściowe koszty bieżącego utrzymania nowo powstałego odcinka drogi.

Podpisano umowę na realizację studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku między Jasłem, a Pilznem (kwota 2,6 miliona złotych z realizacją do 16 marca 2018 roku).

Dzięki zabiegom parlamentarzystów z naszego regionu udało się uzyskać środki na opracowanie tych dwóch dokumentów. W tej chwili te prace już trwają i prowadzi je firma Multiconstruct Polska. Zakładany termin zakończenia to marzec 2018 roku. Dlaczego tak długo? Tutaj musi być przeprowadzona analiza środowiskowa. Przez rok musi być prowadzona obserwacja tego co dzieje się na tym terenie. Na bazie tego opracowania powstaną koncepcje przebiegu tej drogi. Wybrany wariant zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko. To pierwszy, ale mam nadzieję, że to nie ostatni etap działań związanych z realizacją tej drogi i że uda się pozyskać środki również na kolejne. Najistotniejsze jest to, że po modernizacji powstałoby około dwudziestu kilometrów zupełnie nowego przebiegu tej drogi i jednocześnie obwodnice Brzostku i Kołaczyc. Którędy przebiegałaby ona przez miasto Jasło to jeszcze nie jest przesądzone. Czy będzie to odcinek zachodni czy północny to jeszcze jest do dyskusji. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

W czasie spotkań burmistrz przedstawia ponadto zakres zadań z zakresu ochrony miasta Jasła przed powodzią, a także efekty funkcjonowania instytucji energetyka miejskiego.

Z przyszłoroczną perspektywą finansową zapoznaje mieszkańców skarbnik Jacek Borkowski. Planowane dochody prognozowane są na poziomie 153 milionów złotych (w 2016 roku 120 milionów), zaś wydatki – 159 milionów złotych (w 2016 roku 121 milionów). Przewidywane zadłużenie na koniec 2017 roku ok. 16,05% w stosunku do planowanych dochodów.

Wydatki bieżące według działów kształtować się mają na następującym poziomie: oświata i wychowanie (46,6 milionów złotych), pomoc społeczna (46,4 milionów złotych), administracja publiczna (11,7 miliona złotych), gospodarka komunalna (11,4 milionów złotych), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,1 milionów złotych), transport i łączność (3,2 miliony złotych), kultura fizyczna (2,8 milionów złotych), bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia (1,9 milionów złotych), edukacyjna opieka wychowawcza (1,7 milionów złotych), gospodarka mieszkaniowa (1,5 miliona złotych), obsługa długu publicznego (1,022 miliona złotych), ochrona zdrowia (1 milion złotych), różne rozliczenia (0,65 miliona złotych), działalność usługowa (0,45 miliona złotych), pozostałe zadania (0,11 miliona złotych), turystyka (0,028 miliona złotych).

Po swoich wystąpieniach władze miasta zapoznają się z problemami i wnioskami mieszkańców poszczególnych osiedli. Dotyczą one głównie zapewnienia ładu i porządku publicznego (funkcjonowanie straży miejskiej i monitoringu wizyjnego), egzekwowania przed odpowiednie służby od właścicieli psów sprzątania po swoich pupilach, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czy infrastruktury drogowej.

Za nami spotkania na czterech osiedlach (Bryły, Kaczorowy, Ulaszowice i Śródmieście), a na kolejne zapraszamy: we wtorek 18 października – Krajowice (godzina 18 – Dom Ludowy przy ulicy Okrężnej), w środę 19 października – Górka Klasztorna i Sobniów (godzina 17 – Kapelania Sióstr Wizytek przy ulicy Grunwaldzkiej i godzina 19 – Dom Ludowy przy ulicy Sobniowskiej), w czwartek 20 października – Brzyszczki i Hankówka (godzina 17 – Dom Ludowy przy ulicy Bieszczadzkiej i godzina 19 – Dom Ludowy przy ulicy Hankówka). W przyszłym tygodniu zebrania odbędą się: we wtorek 25 października – Niegłowice i Żółków (godzina 17 – Dom Ludowy w przy ulicy Niegłowickiej i godzina 19 – Dom Ludowy przy ulicy świętego Jana z Dukli), w środę 26 października – Gamrat (godzina 18 – świetlica przy ulicy Mickiewicza), w czwartek 27 października – Mickiewicza i Kopernika (godzina 17 – aula Zespołu Szkół Miejskich nr 3 i godzina 19 – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4). Cykl zakończy się w piątek 28 października na osiedlach Gądki i Rafineria (godzina 17 – sala gimnastyczna przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 i godzina 19 – świetlica na stadionie przy ulicy Sportowej).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE