Informacje

Burmistrz Ryszard Pabian ruszył w miasto i konsultuje z mieszkańcami założenia przyszłorocznego budżetu

Tradycyjnie w październiku burmistrz Ryszard Pabian wraz z podległymi sobie urzędnikami objeżdżają poszczególne osiedla w mieście, by w bezpośredniej relacji z mieszkańcami przedstawić im założenia finansowe do budżetu na kolejny rok kalendarzowy, pochwalić się już zrealizowanymi zadaniami i zaprezentować zakres planowanych na najbliższe miesiące inwestycji, ale także by wsłuchiwać się w problemy z jakimi na co dzień borykają się Jaślanie.

Spotkania konsultacyjne odbywają się na wszystkich szesnastu osiedlach miejskich. Mają one charakter otwarty i mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani członkowie lokalnej wspólnoty. W objazd poszczególnych części Jasła burmistrz Ryszard Pabian zabiera podległych sobie urzędników, w tym zastępców, sekretarza, skarbnika, kierowników wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, a także funkcjonariuszy Straży Miejskiej pełniących w danym obrębie miasta rolę strażnika osiedlowego. Miejscem zebrań są charakterystyczne, ogólnodostępne budynki użyteczności publicznej, umożliwiające udział w spotkaniach jak największej liczby mieszkańców, choć patrząc na poprzednie lata – mimo wcześnie przeprowadzonej akcji informacyjnej – frekwencja poszczególnych spotkań nie zachwyca. Są to m.in. świetlice domów osiedlowych, sala konferencyjna Urzędu Miasta czy sale gimnastyczne w miejskich szkołach. Rolę gospodarzy pełnią przewodniczący oraz członkowie zarządów poszczególnych osiedli.

Od wielu lat przyjęło się, że najpierw głos zabierają włodarze naszego miasta, a następnie odbywa się debata z udziałem zaproszonych gości. Objazdowe spotkania osiedlowe mają na celu przede wszystkim przedstawienie ogólnych założeń budżetowych na kolejny rok kalendarzowy. Samorządowcy posiłkują się przy tym szczegółowymi danymi zawartymi w prezentacji multimedialnej, która jest wyświetlana podczas każdego z zaplanowanych zebrań.

Z informacji prezentowanych przez skarbnika Jacka Borkowskiego wynika, że budżet miasta Jasła w 2018 roku będzie kształtował się na następującym poziomie:

 • dochody – 145 mln 261 tysięcy złotych (w 2017 roku – 159 mln 165 tysięcy złotych), w tym:
  – bieżące – 144 mln 266 tysięcy złotych
  – własne – 74 mln 934 tysiące złotych
  – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 27 mln 316 tysięcy złotych
  – subwencja ogólna – 28 mln 054 tysiące złotych
  – dotacje celowe z budżetu państwa – 39 mln 973 tysiące złotych
  – dotacje z budżetów innych jednostek – 398 tysięcy złotych
  – środki z UE – 1 mln 378 tysięcy złotych
  – majątkowe – 985 tysięcy złotych
 • przychody – 7 mln 920 tysięcy złotych (w 2017 roku – 18 mln 928 tysięcy złotych)
 • wydatki – 149 mln 140 tysięcy złotych (w 2017 roku – 174 mln 755 tysięcy złotych), w tym:
  – bieżące – 137 mln 082 tysiące złotych
  – obsługa długu – 1 mln 020 tysięcy złotych
  – majątkowe – 12 mln 057 tysięcy złotych
 • rozchody – 4 mln 031 tysięcy złotych (w 2017 roku – 3 mln 338 tysięcy złotych)

Największe wydatki zostaną poniesione m.in. na następujące działy: oświata (około 48 mln zł), rodzina (około 33 mln zł), pomoc społeczna (około 14 mln zł), administracja publiczna (około 12 mln zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (około 10,5 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (około 5,2 mln zł), transport i łączność (około 3,2 mln zł), kultura fizyczna (około 3 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (około 1,6 mln zł), bezpieczeństwo publiczne (około 1,3 mln zł). W zestawieniu tym zawarte są środki na bieżące funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

Przy takich założeniach finansowych zadłużenie miasta Jasła na koniec grudnia 2018 roku wyniesie w przybliżeniu 16,5%, tj. ponad 24 miliony złotych.

Wśród wymienionych przez burmistrza Ryszarda Pabiana zadań inwestycyjnych, które w przyszłym roku zaabsorbują największą kwotę z miejskiej kasy, to: budowa mostu na rzece Wisłoce do osiedla Gądki, budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej „warzyckiej” i „gamrackiej”, rozbudowa ulicy Gorajowickiej oraz modernizacja i rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakładana inwestycja obejmuje wybudowanie mostu nad rzeką Wisłoką, która połączy dwie miejskie ulice: Szopena i Gądki. Wraz z usytuowaniem nowego obiektu projektowana jest modernizacja istniejącego w tym miejscu układu komunikacyjnego oraz utworzenie dodatkowych miejsc postojowych przy funkcjonującym parku linowym.

Przebudowie ulegnie ciąg ulicy Szopena od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola, a po drugiej stronie rzeki ulica Gądki do skrzyżowania z ulicą Słoneczną. Zarówno droga, jak i sam most, będą miały nawierzchnię bitumiczną oraz jednostronny chodnik.

W strefie aktywności gospodarczej (Warzyce) planowane jest utworzenie dróg dojazdowych o łącznej długości prawie półtora kilometra. Wartość projektu szacowana jest na poziomie ponad pięciu milionów złotych, w tym ponad cztery miliony złotych ma pochodzić z dofinansowania unijnego. Obecnie projekt znajduje się na drugim miejscu listy rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Kosztem około czterech milionów złotych władze miasta chcą w przyszłym roku rozbudować i zmodernizować Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Żniwnej. Projekt obejmuje m.in. powstanie wiaty magazynowej na odpady, rampy rozładunkowej, utwardzenie i skanalizowanie dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także montaż elementów „małej architektury” (ogrodzenie, oświetlenie terenu, założenie monitoringu wizyjnego). Samorząd chce dokupić do tego miejsca dodatkowe kontenery i pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów. Ponadto zmodernizowany zostanie istniejący budynek socjalno-administracyjny.

Zadanie to przewiduje się do współfinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wśród istotnych zadań na terenie Jasła, które przy wydatnym wsparciu finansowym samorządu miejskiego będą realizowane przez inne podmioty, burmistrz wymienił budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między drogami krajowymi nr 73 (rondo „Solidarności”), a nr 28 (nowo projektowane rondo w ciągu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na wysokości mostu na rzece Jasiołce) oraz budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 między rondem im. Adama Lazarowicza na osiedlu Sobniów, a rondem im. ks. Kazimierza Wojciechowskiego na osiedlu Żółków.

Powstanie odcinek drogi o długości prawie tysiąca czterystu metrów, z przejściem nad potokiem warzyckim i przebudową ulicy Marii Konopnickiej. Wartość zadania to około 24 miliony złotych, w tym miasto dofinansuje je na poziomie 4,1 miliona złotych. Trwają prace przygotowawcze w ramach „zaprojektuj i wybuduj”, a więc związane z opracowaniem projektu, uzyskaniem pozwolenia budowlanego i wykonaniem robót. Oprócz głównej drogi przewidziane są również drogi serwisowe, które zapewniają dostęp do budynków tam zlokalizowanych. – powiedział.

Drugi z prezentowanych projektów został złożony do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Republika Słowacka i aktualnie czeka na rozstrzygnięcie. Długość planowanego odcinka drogi wyniesie 2,1 kilometra, a na jej realizację (inwestorem będzie Samorząd Województwa Podkarpackiego poprzez swoją jednostkę organizacyjną – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie) samo miasto Jasło zamierza wydatkować. blisko 2,2 miliony złotych.

Zebrania osiedlowe są też okazją, by w kompleksowy sposób przedstawić informacje na temat bieżącej działalności miasta, stąd też w swoim wystąpieniu burmistrz przedstawia jakie projekty udało się zrealizować w bieżącym roku w skali całego miasta, a także ile środków finansowych i na jakie przedsięwzięcia przeznaczono na poszczególne osiedla.

Biorąc pod uwagę liczbę wydatkowanych środków, największym przedsięwzięciem podjętym do realizacji w 2017 roku była modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w mieście. Projekt o wartości ponad dwunastu milionów złotych objął siedem obiektów, w tym: Szkołę Podstawową nr 2 przy ulicy Antoniego Koralewskiego, Szkołę Podstawową nr 4 przy ulicy Wincentego Pola, Szkołę Podstawową nr 11 przy ulicy Adama Mickiewicza (osiedle Gamrat), Zespół Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej, Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Władysława Sikorskiego (budynek administracyjno-techniczny oraz siłownia).

To jedne z ostatnich naszych miejskich budynków, które nie były wcześniej poddane tego typu zabiegom. To cztery szkoły, dwa budynki na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Urząd Miasta w Jaśle. Te roboty są na poziomie 70-80 procentowego zaawansowania. Na wszystkich obiektach wartość zadania wynosi 12 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 9 milionów złotych. W ramach tych działań wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę centralnego ogrzewania, a także wymianę oświetlenia na energooszczędne. – powiedział Ryszard Pabian.

Ponad 4,6 miliona złotych wynosi modernizacja budynku dawnej bursy międzyszkolnej przy ulicy Szkolnej 25 oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby pomocy społecznej.

Ten obiekt będzie służył Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Będą w nim zlokalizowane zarówno pomieszczenia administracyjne, jak i będzie wykorzystywany dla nowych funkcji: dzienny dom pomocy, klub integracji społecznej, pomieszczenia dla sekcji wolontariatu i środowiskowy dom samopomocy. – informuje burmistrz. Dodaje on, że poziom dofinansowania prac ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego wyniósł ponad dwa miliony złotych.

Kolejnym projektem realizowanym przez urzędników miejskich było przedsięwzięcie pod hasłem „W Karpaty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło-Humenne”.

Projekt był realizowany wraz ze słowackim miastem Humenne w ramach programu współpracy transgranicznej. Powstało Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej (CITiK). Takiego punktu, jako miejskiego, w Jaśle do tej pory nie było. Funkcjonuje ono już od miesiąca lipca i cieszy się dosyć dużą popularnością. Codziennie odwiedzają go turyści albo ci, którzy chcą się czegoś o nim dowiedzieć lub pozyskać informacje na temat wydarzeń, które mają miejsce na terenie miasta i okolic, bo taki jest nasz cel, aby przekazywać te informacje nieco szerzej, a więc zarówno o tym co dzieje się na terenie miasta i okolicznych miejscowości, jak i po drugiej stronie granicy. W ramach tego projektu wybudowano drogę dojazdową wraz z parkingiem przy miejskiej winnicy, zorganizowano Targi Miast Partnerskich i opracowano ofertę dla seniorów. U nas odbyło się spotkanie seniorów z Humennego i Jasła, a w miesiącu październiku planowany jest wyjazd mieszkańców Jasła do Humennego. – wylicza Pabian.

Dziesięć placówek edukacyjnych z terenu Jasła było beneficjentami projektu pod nazwą „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenia oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”. Wartość zadania wyniosła około 1,2 miliona złotych, w tym około 960 tysięcy złotych dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020. Dzięki temu zakupiono około 250 laptopów, doposażono pracownie szkolne, doposażono pracownie przyrodnicze, wybudowano lub zmodernizowano w tych szkołach sieci bezprzewodowe, a w ramach robót budowlanych przebudowano salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 11 (osiedle Gamrat) i salę korekcyjną przy Szkole Podstawowej nr 2.

Obecnie realizowany jest projekt pod nazwą „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”. Swoim zasięgiem objął on czternaście placówek edukacyjnych, 177 nauczycieli oraz 1400 uczniów we wszystkich sześciu wymienionych gminach powiatu jasielskiego. Zakres przedsięwzięcia o wartości około trzech milionów złotych (około 2,9 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych) – szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup wyposażenia dla pracowni szkolnych, zakup wyposażenia dla pracowni przyrodniczych, budowa i modernizacja sieci bezprzewodowej. Projekt zakończy się w drugim kwartale 2018 roku.

Od października ubiegłego roku do października bieżącego roku realizowany jest projekt pod nazwą „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło i powiat jasielski”.

W ramach tego projektu będzie rozbudowany system elektronicznego obiegu dokumentów, będzie rozbudowa systemu płatniczego, budowa platformy dialogu społecznego, która ma służyć komunikacji między mieszkańcami miasta Jasła, a Urzędem Miasta oraz mieszkańcami powiatu jasielskiego, a Starostwem Powiatowym, opracowanie i wdrożenie e-usług i wdrożenie portalu podatkowego. Wartość projektu to ponad 1,3 miliona złotych, z czego dofinansowanie około 1 miliona złotych. – mówi burmistrz.

Za kwotę około 1,4 miliona złotych zmodernizowano infrastrukturę sportową na terenie miasta. Inwestycja ta objęła następujące działania: budowę boiska o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej wraz z wykonaniem ogrodzenia, oświetlenia terenu, odwodnienia i dojścia pieszego na terenie osiedla Gamrat, wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego na kompleksie „Orlik 2012” na Ogródku Jordanowskim oraz przebudowę stadionu piłkarskiego przy ulicy Floriańskiej (osiedle Sobniów) poprzez zakup nowych wiat dla zawodników i montaż piłkochwytów za bramkami. Blisko połowę wydatków pokryto z dofinansowania uzyskanego od Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W połowie czerwca zakończyły się rozpoczęte w ubiegłym roku roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej i parkingu dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Za kwotę 1,3 miliona złotych wytworzono dodatkowe 121 ogólnodostępnych miejsc dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz droga dojazdowa o długości 450 metrów.

W infrastrukturze drogowej – przeprowadzono remont ulic: Ulaszowice (od skrzyżowania z ulicą Skalną do skrzyżowania z ulicą Wincentego Witosa), Kornela Ujejskiego (od skrzyżowania z ulicą Szopena do skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola), Staszica (przebudowa parkingu na wysokości Zespołu Szkół Technicznych). Do końca roku ma zostać przebudowane również skrzyżowanie ulicy Szkolnej i Krasińskiego (powstanie rondo).

W bieżącym roku, za kwotę ponad pół miliona złotych, powstanie kompleks boisk o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej nr 4.

Przedstawiając sytuację społeczno-gospodarczą miasta burmistrz Ryszard Pabian wylicza, że na terenie Jasła funkcjonuje ponad 2 300 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz 300 spółek prawa handlowego. Stwierdził on, że „od kilku lat utrzymuje się to na podobnym poziomie”.

Przedstawił on też ich zamierzenia w stosunku do utworzenia dodatkowych miejsc pracy dla mieszkańców naszego miasta:

Na teren miasta wraca grupa Kronospan, która uruchamia produkcję na byłym zakładzie płyt wiórowych, zresztą który był ich własnością. Tam przez kilka lat nic się nie działo. Te obecne działania są już mocno zaawansowane. Teren został wpisany w mielecką strefę ekonomiczną i wydane zostało zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w podstrefie jasielskiej. Złożone zostały wnioski o wydanie pozwolenia na budowę, związane z przystosowaniem istniejących obiektów do uruchomienia produkcji. Docelowo zakład zamierza zatrudnić około osiemdziesiąt osób, a nakłady inwestycyjne są na poziomie 184 milionów złotych. Firma Polymermet otworzyła nowy zakład na terenie tarnobrzeskiej strefy ekonomicznej. Jest to hala o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych. Zatrudnienie być może niewielkie, bo tylko dziesięć osób, ale najważniejsze, że ten teren zostaje zagospodarowany. Firma Multifarb rozbudowała halę przy ulicy Jana Pawła II związaną z produkcją opakowań. Firma Tarkett, która ma swoją siedzibę na terenie Gamratu, również zwiększa produkcję i zatrudnienie. Montują nowe linie produkcyjne, docelowo planując zwiększyć zatrudnienie o 130 osób. Wznowiono funkcjonowanie zakładu PKP Cargo. W 2015 roku był on przewidziany do likwidacji. W tej chwili pracuje w nim już ponad 70 osób, a docelowo planowane jest zatrudnienie do 150 osób. Niewykluczone, że będzie też rozbudowany o malarnię. To inwestycja o wartości 2.5 miliona złotych. Po nabyciu Huty Szkła przez nowego właściciela produkcja jest kontynuowana. Jeśli chodzi o strefę warzycką to tam pojawiają się nowe firmy, które chcą rozpoczynać swoją produkcję. W tej chwili trwają przygotowania do uruchomienia produkcji poprzez firmę, która chce nabyć od miasta teren o powierzchni około jednego hektara. To samo w Gamracie. Tam również są planowane modernizacje, ale także budowy i rozbudowy nowych zakładów.

Podczas zebrań włodarze naszego miasta poruszali ponadto zagadnienia związane z: pomocą społeczną, programem aktywności lokalnej, ochroną zabytków, gospodarką odpadami komunalnymi, opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiem ich bezdomności, ochroną przeciwpowodziową, działalnością jednostek ochotniczych straży pożarnych, zarządzaniem energią, planowaniem przestrzennym oraz odnawialnymi źródłami energii.

Za nami cztery spotkania na osiedlach: Bryły, Kaczorowy (11.10), Ulaszowice, Śródmieście (12.10). Harmonogram i miejsce kolejnych znajdą Państwo na naszej stronie (tutaj).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Burmistrz Ryszard Pabian ruszył w miasto i konsultuje z mieszkańcami założenia przyszłorocznego budżetu”

 1. A nie robienie parkingu który nie ułatwia starszym jak i młodym osoba życia w zimie 2 rok wstyd ze nie można podłączyć do miejskiego ogrzewania mimo prośb nikt nie zwraca uwagi na niebezpieczeństwo jakie stwarzają gazowe piecyki Zapraszamy do Rozmowy

 2. zapraszamy Pana burmistrza na Baczyńskiego 4 niech popatrzy jak ludzie mieszkający tu borykają się z piecami funkcyjnymi a nie urząd na tys przerzuca a Tbs dalej