Informacje

„Polski Ład” – powiat modyfikuje swoje plany i zgłasza dwa projekty na 12 mln złotych

Powiat jasielski zmienia listę zadań, które zgłosi w ramach pilotażowego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Jak wyjaśniał na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji starosta Adam Pawluś, zaistniała pilna konieczność zmiany wniosku w celu jego optymalnej realizacji i możliwości finansowych samorządu.

Na zwołanej w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Powiatu w Jaśle została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia powiatu jasielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Dwa tygodnie temu radni zdecydowali, by do pilotażowego naboru zgłosić trzy projekty: zmianę przebiegu drogi powiatowej nr 1313R – ulica Mickiewicza w Jaśle, termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących w zasobie powiatu jasielskiego oraz budowę Regionalnego Centrum Kulturalnego Trzcinica Park w Trzcinicy o łącznej wartości 71 mln złotych.

Starosta Adam Pawluś tłumaczył dzisiaj, że Zarząd Powiatu postanowił dostosować listę zadań do realnych możliwości finansowych samorządu i przedłożył do zatwierdzenia nową propozycję.

Nz. starosta jasielski Adam Pawluś | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Ten nasz wniosek był rzeczywiście olbrzymi. Pan poseł Rzońca przekazał, że wnioski powyżej 12 milionów złotych raczej nie będą rozpatrywane dlatego, że tych środków z tych 24 miliardów złotych na wszystkie województwa, raczej nie starczy na tak wielkie zadania. Zarząd doszedł do wniosku, że łatwiej nam będzie pozyskać te 12 mln złotych na przygotowane już inwestycje. – wyjaśnił gospodarz naszego powiatu.

Dlatego władze powiatu w ramach „Polskiego Ładu” proponują dwa zadania (realizacja w 2022 roku):

  • rozbudowę ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i nr 1827R Święcany – granica województwa – Szerzyny o szacunkowej wartości 9,4 mln złotych (wysokość dofinansowania w ramach RFPL do 95% wartości);
  • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu jasielskiego o szacunkowej wartości 2,6 mln złotych (wysokość dofinansowania w ramach RFPL do 90%). Projektem będą objęte trzy obiekty: Dom Dziecka w Kołaczycach, Zespół Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego („Chemik”) w Jaśle oraz II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego „Lisa” w Jaśle.

Zaledwie dwa tygodnie temu zapewniano nas, że wszystko jest pewne, że gwarantowany jest sukces, że pieniądze na te trzy ogromne zadania będą. Mieliśmy dwa tygodnie jeszcze czasu na zastanowienie się czy faktycznie ta propozycja, którą podjęliśmy 27 lipca, jest słuszna. Teraz nagle okazuje się, że schodzimy z trzech zadań na dwa zadania. Co przez te dwa tygodnie się takiego wydarzyło? – pytała radna Ewa Wawro.

Starosta wyjaśnił: – Trzeba stąpać realnie po ziemi.. Jak poinformował: – Okazuje się, że mimo tych zapisów, że te środki są nieograniczone to jednak musimy pamiętać o tym, że w skali kraju 24 miliardy złotych to nie są duże kwoty. Jeżeli podzielimy to na województwa to sądzę, że realna jest to kwota, o którą wnioskujemy. Mam informację, że tych naborów będzie więcej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie nabór i będą nabory w następnym roku. Jeżeli przygotujemy się i będziemy mieli więcej informacji to mam nadzieję, że z tych zadań, które w pierwszym wniosku składaliśmy może nam się uda je zrealizować. Ale nie wszystko zależy od nas. Ja nigdy nie mówiłem, że mamy te środki pewne. Tutaj też nie powiem, że uzyskamy te 12 mln złotych. Mam nadzieję, że uzyskamy, ale to nie jest pewne. Starajmy się działać realnie. Jeżeli zawiedliśmy jakieś wielkie nadzieje to myślę, że w tej chwili wypada krótko przeprosić i działać realnie. – dodał samorządowiec.

Biorąc pod uwagę duże potrzeby inwestycyjne związane z poprawą stanu powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Jasła Krzysztof Buba chciał uzyskać informację o tym jakimi kryteriami Zarząd Powiatu kierował się przy doborze zadania do omawianego programu i czy były brane pod uwagę inne.

Adam Pawluś wyjaśnił, że: – Droga przez Święcany jest gotowa. Tam były propozycje, żeby przekwalifikować ją na drogę wojewódzką, ale ze względów technicznych nie da się wykonać w tamtym terenie drogi o jezdni siedmiometrowej. Propozycja padała ze strony gminy Szerzyny, żeby przekwalifikować tę drogę i podnieść jej kategorię. Projekt jest wykonany, jest decyzja ZRID na te trzy kilometry i w dalszej kolejności będziemy procedować projektowanie i budowę tej drogi aż do granicy z gminą Szerzyny i województwem małopolskim. Tu znamy dokładnie koszty i możemy bezzwłocznie przystąpić do realizacji tej drogi. Innego tak wielkiego zadania nie mamy przygotowanego więc trudno byłoby nam znaleźć taką drogę i w szybkim czasie ją przygotować. Wiadomo, że przy tak dużym zakresie trzeba uzyskać takie pozwolenia jak pozwolenie wodnoprawne czy decyzję środowiskową.

Całkowicie zakładane nakłady pieniężne na poprawę infrastruktury łączącej województwo podkarpackie z województwem małopolskim na odcinku przebiegającym przez teren gminy Skołyszyn stanowią dużą barierę finansową dla samorządu. Z tego też powodu inwestycja wymaga szukania możliwości uzyskania jak największego dofinansowania ze środków pozabudżetowych.

Radny wskazywał na potrzebę przebudowy drogi powiatowej nr 1313 (od Jasła przez Brzyska i Błażkową do granicy z województwem małopolskim), która „jest w zdecydowanie gorszym stanie i moim zdaniem bardziej strategiczną drogą dla powiatu jasielskiego”.

Starosta nie podziela jednak jego wątpliwości: – Koncepcja na zmianę przebiegu drogi 1313 jest opracowana. W tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale zapłaciliśmy za nią około dwudziestu kilku tysięcy złotych. Jej przebieg był uzgadniany również z miastem Jasłem. Spróbowaliśmy podzielić to zadanie na mniejsze części, ale ta część mostowa wraz z dojazdami to prognozowana wartość według tej koncepcji to jest 37 mln złotych. Moim zdaniem należy przystąpić do projektowania tej drogi i wtedy będziemy mieli dokładniejszą kwotę. Może wartość tego odcinka by się zmieniła. Trudno mi to w tej chwili ocenić. Ale etap, który umożliwiłby budowę mostu i czasowe włączenie ruchu do 3,5 tony na ulicę Żeromskiego mógłby uczynić tę drogę realną do realizacji. Natomiast w dalszej części moglibyśmy już ją dzielić na krótsze czy dłuższe odcinki. W perspektywie czasowej, gdy powstanie zachodnia obwodnica miasta Jasła, czyli nowy przebieg drogi krajowej nr 73, a prawdopodobnie może powstać to w roku 2025 lub 2026, mogłaby powstać cała droga łącznie z wiaduktem w ciągu ulicy Kazimierza Wielkiego. Jeżeli chodzi o drogę 1313 na dalszym etapie to jesteśmy w trakcie przygotowywania do Funduszu Drogowego odcinka we Wróblowej. Tam jest w tej chwili najbardziej uszkodzona. Przypominam, że realizujemy blisko kilometrowy odcinek na Bryłach. Tu mamy dofinansowanie z Funduszu Solidarności UE. Na zwyczajnej sesji będziemy decydować o tej drodze i w kolejnych latach będziemy pozyskiwać środki, żeby zrealizować tą drogę. Ona nie jest w takim złym stanie. – przekazał.

W kontekście podejmowanej dzisiaj uchwały Krzysztof Buba pytał również o możliwość zgłoszenia do programu przebudowy ulicy Żniwnej prowadzącej do nowo powstającego mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka.

Zdaniem starosty Adama Pawlusia, temat jest otwarty. – Są już jakieś konkretne propozycje. W odpowiednim czasie przekażemy je Wysokiej Radzie. – powiedział.

Propozycję skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje strategiczne, których źródłem pokrycia będzie „Polski Ład”, została poparta siedemnastoma głosami (Irena Baciak, Jan Czajka, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Sławomir Madejczyk, Franciszek Miśkowicz, Jan Muzyka, Anna Nigborowicz, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Papciak, Adam Pawluś, Grzegorz Pers, Józef Rosół, Robert Snoch, Magdalena Stasiowska, Zenon Szura, Stanisław Święch), pięcioro radnych było przeciw (Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik, Jan Urban, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński), jedna osoba wstrzymała się od głosu (Bożena Macek-Lubaś).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
„Polski Ład” – jakie projekty przygotował powiat jasielski?
SŁOWA KLUCZOWE