Informacje

Przedwyborcze remonty dróg i budowy chodników

Rada Miejska podjęła w poniedziałek uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu w wysokości 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych naszego miasta. Dotacja ma pozwolić na przebudowę ulicy Na Kotlinę, dokończyć łatanie dziur na najbardziej newralgicznych odcinkach ulicy Mickiewicza na osiedlu Gamrat oraz uruchomić budowę chodników wzdłuż ulic: Granicznej i Mickiewicza (osiedle Bryły).

Fragment wytypowanej do remontu ulicy Na Kotlinę wzdłuż drogi powiatowej relacji Jasło-Bieździadka. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fragment wytypowanej do remontu ulicy Na Kotlinę wzdłuż drogi powiatowej relacji Jasło-Bieździadka.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Burmistrz Jasła przedłożył dzisiaj Radzie Miejskiej projekty czterech uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu na wspólną realizację zadań inwestycyjnych związanych z poprawą nawierzchni jezdni i budową nowych chodników w ciągu ulic miejskich zarządzanych przez służby podległe staroście. W pierwszej uchwale z tzw. grupy projektów pomocowych znalazła się kwota 70 tysięcy złotych z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu ulicy Granicznej (ciąg drogi powiatowej nr 1855R).

Nasza dotychczasowa współpraca w przypadku remontów ulic i chodników, które są administrowane przez starostwo, odbywała się na zasadzie współfinansowania w proporcjach 50:50 procent. Ulica Graniczna jest na terenie miasta Jasła. To ulica o dość dużym ruchu, a jednocześnie nie posiadająca chodników. Stąd duża skala zagrożeń, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Ostatnio nawet doszło tam do wypadku śmiertelnego. – powiedział Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Pytany przez radnych o przedstawienie szczegółowego zakresu technicznego przedsięwzięcia wiceburmistrz poinformował, że chodnik prawdopodobnie będzie realizowany wyłącznie po jednej stronie ulicy, a jego całkowita realizacja została oszacowana przez służby inwestycyjne starosty jasielskiego na poziomie 480 tysięcy złotych.

Ona, rzecz jasna, będzie zweryfikowana przez przetarg, który będzie ogłoszony. My dołączamy się do wykonania jednego z etapów, ponieważ nie mamy gwarancji, że całość będzie skończona w tym roku. Jest tu ruch po stronie starosty. Na razie prosił o około 100 tysięcy złotych natomiast nasza propozycja jest na razie 70 tysięcy złotych. – wyjaśniał Pikul.

Przewodnicząca Rady Miejskiej, a zarazem Zarządu Osiedla Jasło-Sobniów Elżbieta Bernal nie ma wątpliwości: zadanie realizowane będzie etapami i zostanie rozłożone w czasie. Za przykład podaje chodnik wzdłuż ulicy Floriańskiej (od skrzyżowania z ulicą Różaną do skrzyżowania z ulicą Żniwną). Budowa wydaje się krótkiego odcinka, ze względu na ograniczone możliwości finansowe zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie samorządu, trwała dwa lata.

Mamy już doświadczenie na ulicach powiatowych, gdzie jest zaczynane zadanie i kończone w następnym roku, co bardzo bulwersuje mieszkańców. – podkreśliła.

Kolejne 50 tysięcy złotych trafi z budżetu miejskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1840R Bieździadka-Gorajowice-Jasło na odcinku w granicach miasta Jasła”. Chodzi o odcinek ulicy Na Kotlinę, który pozostał do wykonania praktycznie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Władysława Mendysa (za wjazdem na teren Podkarpackiej Szkoły Wyższej) do granic administracyjnych miasta z wsią Gorajowice w gminie Jasło.

Batalia o remont nawierzchni jezdni w tym miejscu trwa praktycznie od 2012 roku.

Próbowaliśmy wspólnie z gminą Jasło natchnąć starostę, aby wspólnie próbować powstrzymać niszczenie tej drogi, ponieważ jeździ się tam praktycznie już po podbudowie. Nie udało się tego sfinalizować. Sprawa odżyła dosłownie dwa miesiące temu. Gmina Jasło przeznaczyła kwotę 50 tysięcy złotych jako pomoc dla powiatu, gdyż droga ta prowadzi docelowo na teren gminy Jasło i obsługuje mieszkańców wsi Gorajowice. Również z tej ulicy korzystają mieszkańcy osiedla Na Kotlinę, szczególnie tej części, która jest zabudowana domami jednorodzinnymi. Jesteśmy w tej chwili w trakcie opracowania dokumentacji wielobranżowej dla sieci dróg na tej części osiedla wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Starosta tym razem tą inicjatywę zaakceptował i jako administrator tej drogi chce dopłacić większość kosztów tego remontu. – tłumaczy Antoni Pikul.

Szacunkowy koszt modernizacji ulicy Na Kotlinę na przedmiotowym odcinku wynosi 270 tysięcy złotych.

Kolejna pomoc dotyczy remontu ulicy Mickiewicza na osiedlu Gamrat, a właściwie dokończenie prac rozpoczętych w roku ubiegłym. Pozostał tam do wykonania najbardziej niewłaściwy technicznie odcinek drogi, do realizacji którego potrzebne jest około 60 tysięcy złotych. Stąd propozycja miasta o dofinansowaniu przedsięwzięcia kwotą 30 tysięcy złotych.

Najwięcej środków finansowych z budżetu miejskiego na 2014 rok zostanie przeznaczone na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż ulicy Mickiewicza na osiedlu Bryły (ciąg drogi powiatowej 1313R Jasło – Błażkowa – granica województw).

To efekt pism kierowanych przez starostę do magistratu o wsparcie działań oraz obietnic położonych przez burmistrza mieszkańcom podczas ubiegłorocznych spotkań osiedlowych. W efekcie tego samorząd miejski wesprze powiat kwotą 100 tysięcy złotych.

Urzędnicy starosty oszacowali wszystkie niezbędne prace na kwotę 418 tysięcy złotych. – Do realizacji w tym roku byłaby część za kwotę 300 tysięcy złotych. To jest pierwszy etap, on w większości pokryje potrzeby w tym zakresie. Zostanie tylko niewielki odcinek. Pan burmistrz zaproponował Radzie kwotę 100 tysięcy złotych pomocy powiatowi. W tych wyliczeniach starosty mamy do czynienia z kwotami kosztorysowymi natomiast przetarg powinien jeszcze zweryfikować tą kwotę. Możliwe, że z planowanych 300 tysięcy może spaść o 30 procent i w tym momencie pierwszy etap byłby możliwy do realizacji w tym roku. – powiedział wiceburmistrz Pikul.

Według przedstawionych przez władze miasta planów, chodnik ma powstać na odcinku od wjazdu na cmentarz komunalny przy ulicy Mickiewicza i biec po prawej stronie jezdni w kierunku osiedla Bryły.

Z kolei zapewnienia starostwa są takie, że w tym roku inwestycja przebiegałaby w następujący sposób: zasypany zostanie rów melioracyjny, wykonane odwodnienie, ułożony krawężnik i usypana podbudowa pod nawierzchnię. W kolejnym roku, jeśli znajdą się środki i wola radnych na dokończenie zadania, ułożona estetyczna kostka brukowa.

Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Jasła na rok 2014, zaś szczegółowe warunki przekazania i zasady jej rozliczenia określone zostaną ustalone w umowie zawartej pomiędzy gminą miejską Jasło reprezentowaną przez burmistrza miasta, a Zarządem Powiatu reprezentowanym przez starostę.

W uchwale zmieniającej zapisy budżetowe miasta na 2014 rok znalazła się również propozycja 30 tysięcy złotych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej i parkingu do cmentarza komunalnego od strony osiedla Bryły.

Dlaczego starosta nie oddelegował swojego przedstawiciela na sesję?

O ile radni nie kwestionowali konieczności poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie ulic miejskich będących w zarządzie powiatu, o tyle mieli pretensje do urzędników starostwa, którzy nie pokwapili się na dzisiejsze posiedzenie, by wyjaśnić szereg wątpliwości i odpowiedzieć na pytania nurtujące ich w tym zakresie.

Do burmistrza kierowali z kolei swoje pretensje o finansowanie zadań będących w wyłącznej kompetencji powiatu w momencie kiedy nie udaje się zrealizować wielu drobnych inwestycji na poszczególnych osiedlach.

My mamy wiele innych potrzeb jako miasto. Ja wiem, że mieszkańcy niejednokrotnie nie rozumieją, że ta droga jest powiatowa i że należy do powiatu. Ja bynajmniej chciałbym wiedzieć i mieszkańcy również ile starostwo będzie kosztowała ta inwestycja na dzień dzisiejszy. – mówił o propozycji przekazania 70 tysięcy złotych na budowę chodnika wzdłuż ulicy Granicznej radny Jan Pierzchała.

Czy my faktycznie nie mamy potrzeb na terenie miasta Jasła wykonania chodników? Jeśli faktycznie nie to róbmy takie „prezenty”. – dorzucił z kolei przed głosowaniem nad przeznaczeniem 100 tysięcy złotych na chodnik przy ulicy Mickiewicza.

Mnie również dziwi nieobecność przedstawiciela Starostwa Powiatowego. Tym bardziej, że jak obliczyłem to w tym momencie przekazujemy pomoc dla starostwa w wysokości 250 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że radni mieliby kilka pytań, żeby uszczegółowić pewne kwestie. – podkreślił z kolei radny Roman Kościow.

Ten, dosyć skrupulatnie próbował dociec „jak wygląda stan zadłużenia Starostwa Powiatowego, ewentualnie czy jakaś nadwyżka budżetowa się u nich pojawiła i czy już ją skonsumowali”.

Ja rozumiem, że sytuacja może być trudna, niemniej jednak są to zadania Starostwa Powiatowego. Ja cieszę się, bo mieszkańcy miasta mieszkają przy tych ulicach, że chcemy to wspólnie zrobić natomiast nie wiem czy nie byłoby w dobrym tonie, żeby ktoś się pojawił i parę informacji nam przekazał. – powiedział.

Ton wypowiedzi kolegów z rady powinien obniżyć wiceprzewodniczący Henryk Rak. – O ile sobie przypominam to od zawsze udzielaliśmy pomocy finansowej powiatowi. Dzięki temu powstała m.in. nawierzchnia na ulicy Floriańskiej, udało się przebudować ulicę Graniczną. Tylko dzięki zgodzie i współpracy pomiędzy miastem, a powiatem. Myślę, że warto wesprzeć powiat, gdzie każda wspólna inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa. Są to drogi i chodniki na terenie miasta. Mieszkańcy nie rozróżniają dróg powiatowych od miejskich. Przyjdą z tym do nas, a nie pójdą do powiatu. Druga sprawa to ja nigdy nie zaglądam nikomu do kieszeni, ile kto ma. Jest pora to udzielamy pomocy, nie ma woli to nie udzielamy. Tyle w tym temacie. – powiedział.

Wiceburmistrz Antoni Pikul przyznał na forum Rady Miasta, że współpraca w zakresie inwestycji drogowych na linii miasto-powiat do tej pory układa się po dobrej myśli ze strony samorządu miejskiego.

Dość ścisłą współpracę w zakresie problemów komunikacyjnych na terenie miasta Jasła cały czas prowadzimy. Szczególnie teraz kiedy wspólnie aplikujemy o środki z Unii Europejskiej. Jest taka komisja, może nie stała, ale co jakiś czas spotykamy się ze starostą i sprawy komunikacyjne są omawiane. Jakiś błyskotliwych sukcesów nie osiągnęliśmy, ale do pewnych rzeczy wspólnie dochodzimy. To nie jest tak, że się nic w tym zakresie nie robi. Potwierdzam, że w tej kadencji takiej dyskusji na forum Rady Powiatu czy naszej Rady nie było. Odbywa się to poprzez spotkania ze specjalistami albo w starostwie, albo u nas w urzędzie miejskim.

Przewodnicząca Elżbieta Bernal dorzuciła z kolei, że zawiadomienia o posiedzeniach Rady Miejskiej wraz z proponowanym porządkiem obrad trafiają nie tylko do poszczególnych 21 radnych, ale także do różnego rodzaju instytucji współpracujących, w tym Starostwa Powiatowego, broniąc się tym samym przed pytaniami o brak obecności na sali przedstawicieli „sąsiedniego” samorządu.

Podczas dzisiejszego posiedzenia zapadła również decyzja o udzieleniu pomocy finansowej gminie Jasło na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Jaśle” na kwotę 49 tysięcy złotych.

To ulica zlokalizowana na osiedlu Niegłowice, przebiegająca wzdłuż granicy administracyjnej miasta z gminą Jasło.

Ja mam z nią do czynienia od początku mojej pracy w Urzędzie Miasta. Sytuacja jest taka, że ulica Wiejska obsługuje mieszkańców gminy Jasło i mieszkańców miasta Jasła, którzy mają domy wybudowane po „naszej” stronie ulicy. Trzeba powiedzieć, że mieszkańców Jasła jest zdecydowanie więcej przy tej drodze, ponieważ jest tam zlokalizowana grupa domów jednorodzinnych i zabudowa ma nie tylko charakter równoległy do ulicy Wiejskiej, ale również do ulic poprzecznych i te już uliczki znajdują się na terenie gminy. Próby wspólnego działania wychodziły ze strony miasta, ale nie napotykały na jakikolwiek pozytywny stosunek ze strony władz gminy Jasło. Wprost przeciwnie. Zdanie gminy było takie, że to jest nasza sprawa. W związku z tym nie przyjmują do wiadomości, że mają o tę ulicę dbać. – wyjaśnia Antoni Pikul.

W ostatnim czasie wójt gminy Jasło zwrócił się z propozycją o wsparcie remontu, deklarując jednocześnie 10 tysięcy złotych na ten cel. Wiceburmistrz poinformował, że po przeglądzie technicznym drogi wykonanym przez służby inwestycyjne minimalny koszt remontu ulicy Wiejskiej i doprowadzenie jej do stanu używalności na kolejnych kilka lat wynosi około 70 tysięcy złotych.

W wyniku wspólnego zastanawiania się padła propozycja, żebyśmy tym razem odeszli od tej formuły, którą mamy wypracowaną ze starostwem i nie stosowali przelicznika 50:50 tylko ze względu na to, że przeważająca większość mieszkańców, którzy korzystają z ulicy Wiejskiej to są nasi mieszkańcy, padła propozycja, żeby sfinansować 30:70. Miasto Jasło zaoferowałoby 70 procent dofinansowania tego remontu. Wiązało się to z tym, że gmina musiałaby w tym przypadku podnieść swój wkład do kosztów inwestycji z 10 do 21 tysięcy złotych. Z tego co wiem to dzisiaj pan wójt osobiście zadeklarował panu burmistrzowi, że ten wkład będzie 21 tysięcy złotych stąd nasza pomoc będzie w wysokości 49 tysięcy złotych. Razem pozwoli to zgromadzić sumę 70 tysięcy złotych i przeprowadzić najbardziej podstawowy remont drogi tak, aby można było bezpiecznie tam jeździć. – powiedział.

Pikul dodał, że „to na gminie będzie spoczywał obowiązek prowadzenia tej inwestycji i rozliczenia się z pieniędzy, które dostaną w postaci pomocy finansowej”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przedwyborcze remonty dróg i budowy chodników”

  1. 1. wybory…wybory…
    2. a po co pytam , skoro pózniej nie ma kto dbać o chodniki
    3. lepiej tą kasę dać biednym, aby podratowali swój budżet domowy, wiekszy z tego bedzie pożytek