Informacje

„To największy budżet jaki do tej pory uchwalono w mieście Jaśle”

Podczas czwartkowej sesji jasielscy radni uchwalili budżet na 2017 rok. Władze miasta podkreślają, że przyjęty dokument na charakter proinwestycyjny. Na realizację zadań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców Jasła samorządowcy chcą przeznaczyć w nadchodzącym roku ponad dwadzieścia pięć milionów złotych, z czego połowa środków będzie pochodziła z funduszy unijnych lub innych programów pomocowych. Najwięcej z nich pochłonie modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: magistratu, szkół oraz obiektów sportowych.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Budżet miasta Jasła na 2017 rok zakładał pierwotnie dochody na poziomie 149 646 000,00 złotych (w 2016 roku – 120 095 905,51 złotych), w tym: bieżące 135 977 215,87 złotych (w 2016 roku – 113 256 717,53 złotych) i majątkowe 13 668 784,13 złotych (w 2016 roku – 6 839 187,98 złotych) oraz wydatki w wysokości 156 047 445,98 złotych (w 2016 roku – 121 885 361,51 złotych), w tym: bieżące – 132 082 312,17 złotych (w 2016 roku – 106 886 193,16 złotych) i majątkowe – 23 965 133,81 złotych (w 2016 roku – 14 999 168,35 złotych).

Projekt uchwały budżetowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, został sporządzony do 15 listopada i przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania projektu tego budżetu były założenia makroekonomiczne. W oparciu o te wskaźniki prowadziliśmy prace nad projektem budżetu. Wyraźnie widać wzrost dochodów budżetowych. Jest to głównie związane z programem „500+”, ale też z pozyskaniem dodatkowych środków na inwestycje. – powiedział Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Do tak sporządzonego dokumentu burmistrz miasta przygotował autopoprawkę wynikającą z uchwał podjętych przez Radę Miejską po dniu 15 listopada. W jej wyniku budżet będzie kształtować się następująco:
– dochody – 150 831 060,67 złotych (bieżące – 136 695 821,27 złotych i majątkowe – 14 135 239,40 złotych)
– wydatki – 158 507 163,19 złotych (bieżące – 132 702 368,94 złotych, majątkowe – 25 804 794,25 złotych)
– przychody – 11 174 656,54 złotych (kredyt – 9 900 000,00 złotych; wolne środki na dzień 31 grudnia 2016 – 1 274 656,54 złotych)
– planowany deficyt na poziomie 7 676 102,52 złotych zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego oraz środkami wolnymi na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na realizację zadań inwestycyjnych w przyszłorocznym budżecie Jasła zaplanowano ponad 25 milionów złotych.

Należy zaznaczyć, że budując projekt tego budżetu przede wszystkim musieliśmy uwzględnić te zadania, które wynikają z podpisanych umów na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego czy też innych pozyskanych środków. W projekcie budżetu uwzględniono realizację takich inwestycji jak modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło oraz powiat jasielski, poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej, miasto wiedzy – podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury oraz instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Projekt budżetu należy nazwać mocno proinwestycyjnym. Plan wydatków majątkowych to ponad 25,8 miliona złotych, z czego ponad połowę przewidziano jako środki zewnętrzne, a więc fundusze celowe lub środki z Unii Europejskiej. Na pewno nie udało się ująć wszystkich zadań oczekiwanych przez mieszkańców natomiast ten projekt budżetu został zdeterminowany przede wszystkim poprzez konieczność zapewnienia środków na realizację tych zadań, które pojawiły się w roku bieżącym czy będą wynikać z podpisanych umów z Zarządem Województwa Podkarpackiego. Jest to budżet, który na tą chwilę przede wszystkim zapewnia funkcjonowanie miasta, jego jednostek i jego rozwój poprzez wiele zadań inwestycyjnych w nim ujętych. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Nazwa zadania

Plan wydatków

DZIAŁ: transport i łączność

Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Szkolnej 25

135 000

Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki

150 000

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szkolna-Krasińskiego

40 000

Rozbudowa ulicy Gorajowickiej

50 000

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – budowa drogi KD

350 000

Zakup parkometru do obsługi płatnej strefy parkowania

20 000

Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego

138 109,44

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na budowę drogi KG2

1 050 000

Budowa drogi publicznej z miejscami postojowymi dla obsługi cmentarza komunalnego przy ulicy Mickiewicza (przeniesienie zadania z 2016 roku)

1 341 930

DZIAŁ: gospodarka mieszkaniowa

Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej

100 000

Modernizacja budynków i lokali stanowiących własność miasta Jasła

100 000

Zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne

300 000

DZIAŁ: działalność usługowa

Budowa kwater grzebalnych na cmentarzach komunalnych

100 000

DZIAŁ: administracja publiczna

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła

2 093 265,52

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta

86 880

Wydatki inwestycyjne dla potrzeb Urzędu Miasta

100 000

W Karpaty w inne klimaty. Promocja transgranicznego produktu turystycznego Jasła i Humennego

50 020

Współpraca polsko-słowacka – mikroprojekty

100 000

Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej

100 000

Miasto Wiedzy. Smart City

55 000

Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez miasto Jasło i powiat jasielski

615 492

DZIAŁ: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup sprzętu dla OSP z terenu miasta Jasła

30 000

Zakup sprzętu na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego

30 000

DZIAŁ: oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury

353 999,10

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła

7 352 412,81

Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji

50 000

Przedszkola

Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji

50 000

Gimnazja

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej miasta Jasła

1 195 597,24

Poprawa jakości kształcenia ogólnego

7 500

Rozwój edukacji. Podnoszenie kompetencji w edukacji

50 000

DZIAŁ: ochrona zdrowia

Utrzymanie Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin

7 800

DZIAŁ: pomoc społeczna

Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle

1 154 591,27

Przebudowa obiektu przy ulicy Szkolnej na cele MOPS

1 620 000

DZIAŁ: gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja kanalizacji deszczowej

55 000

Dokumentacja techniczna na potrzeby modernizacji i rozbudowy PSZOK przy ulicy Żniwnej

140 000

Utrzymanie PSZOK na terenie miasta Jasła

25 000

Pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

10 000

Urządzanie nowych terenów zielonych

50 000

Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej

50 000

Modernizacja systemów oświetleniowych na terenie miasta Jasła

100 000

Odnawialne źródła energii w Jaśle

1 289 726,30

Budowa oświetlenia ulicznego

180 000

Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych i cieków wodnych

70 000

DZIAŁ: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kiedy historia łączy… – JDK

23 056,50

Zakup komputerów i oprogramowania dla MBP

100 000

Kiedy historia łączy… – MBP

13 255,20

Kiedy historia łączy… – Muzeum Regionalne

41 475

Poprawa jakości usług publicznych – wdrażanie ZSŚUP

100 000

Rewitalizacja miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Plac Żwirki i Wigury)

150 000

Wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki

125 000

DZIAŁ: kultura fizyczna

Modernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Jasła

1 339 203,43

Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle

2 192 750,00

Wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki

125 000

Najwięcej środków zostanie wydatkowane na: oświatę i wychowanie (57,31 miliona złotych), administrację publiczną (15,06 miliona złotych), pomoc społeczną (14,9 miliona złotych) oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,38 miliona złotych). Kolejno: transport i łączność – 6,7 miliona złotych, kultura fizyczna – 6,58 miliona złotych, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,53 miliona złotych), gospodarka mieszkaniowa – 2,02 miliona złotych, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,95 miliona złotych, edukacyjna opieka wychowawcza – 1,28 miliona złotych, obsługa długu publicznego – 1,01 miliona złotych.

Wyraźnie widać wzrost środków związanych z oświatą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że będziemy prowadzili duże zadanie inwestycyjne dotyczące termomodernizacji obiektów oświatowych. – wyjaśnia Jacek Borkowski.

W dokumencie zaplanowano dwie obowiązkowe rezerwy: ogólną (230 tysięcy złotych) oraz celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (424 tysiące złotych).

W budżecie miasta Jasła na 2017 rok uwzględniono dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych, w tym: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej (dopłata do 1 wozokilometra na terenie miasta – 1 750 000,00 złotych), Województwa Podkarpackiego (pomoc finansowa na budowę drogi KG2 – 1 050 000,00 złotych), Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (składka na Związek – 125 405,39 złotych), Powiatu Jasielskiego (prowadzenie międzyszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 5 000,00 złotych), Jasielskiego Domu Kultury (dotacja podmiotowa – 1 770 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację Dni Jasła – 130 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację XII Międzynarodowych Dni Wina – 100 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 23 056,50 złotych), Miejskiej Biblioteki Publicznej (dotacja podmiotowa – 1 485 300,00 złotych; dotacja celowa na zakup komputerów i oprogramowania – 100 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 13 255,20 złotych), Muzeum Regionalnego (dotacja podmiotowa – 470 000,00 złotych; dotacja celowa na organizację wystaw – 20 000,00 złotych; dotacja celowa na zakup muzealiów – 30 000,00 złotych; dotacja celowa na realizację projektu „Kiedy historia łączy…” – 41 475,00 złotych), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dotacja celowa na realizację zadania „Podkarpackie Centrum Sportów Walki w Jaśle” – 2 192 750,00 złotych; dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych – 1 618 813,00 złotych) oraz dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (na przykład niepublicznych przedszkoli oraz szkół).

Budując projekt tego budżetu kierowaliśmy się przede wszystkim przepisami ustawy o finansach publicznych i naszymi wewnętrznymi przepisami wynikającymi z procedury systemu jakości ISO, a także uwzględnialiśmy uchwały Rady Miejskiej Jasła o wieloletnim okresie realizacji. Natomiast po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej uwzględniliśmy także ich uwagi, a w autopoprawce również te uchwały, które zostały podjęte po 15 listopada, a więc dacie złożenia projektu budżetu. – powiedział burmistrz Ryszard Pabian.

Projekt budżetu wraz z autopoprawką został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, pozytywną ocenę wystawiły mu również wszystkie komisje Rady Miejskiej, w tym merytoryczna – finansowo-budżetowa.

Radni Krzysztof Czeluśniak i Jan Pierzchała zakwestionowali plan wydatków na promocję miasta w mediach oraz realizację zapisów strategii wizerunkowej i zgłosili pięć wniosków o dokonanie korekty dokumentu (pierwszy – jedną, drugi – cztery).

Czeluśniak zaproponował, aby zmniejszyć kwotę 150 tysięcy złotych z promocji miasta w mediach i strategii wizerunkowej i przekazać tę kwotę na dożywianie dzieci w szkołach poza wieloletnim programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pierzchała, aby:
– zmniejszyć o łączną kwotę120 tysięcy złotych środki z promocji miasta w mediach i strategii wizerunkowej miasta i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – modernizacja ulicy Łąkowej w Jaśle
– zmniejszyć o 60 tysięcy złotych dotację celową dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację Dni Jasła 2017 i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – budowa odwodnienia ulicy Prusa w Jaśle
– zmniejszyć o 75 tysięcy złotych wydatki na wdrażanie działań transgranicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki i przeznaczyć na zadanie inwestycyjne – budowa odwodnienia ulicy Pelczara w Jaśle
– zmniejszyć o łączną kwotę 70 tysięcy złotych dotację celową dla Jasielskiego Domu Kultury na organizację XII Międzynarodowych Dni Wina i przeznaczyć na zadania inwestycyjno-remontowe na terenie miasta Jasła

Ich wnioski nie zostały uwzględnione.

Rada Miejska uchwaliła budżet miasta Jasła na 2017 rok czternastoma głosami za, przy dwóch przeciw (Czeluśniak, Pierzchała) oraz trzech wstrzymujących się (Hap, Nowosielska, Znamirowski).

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “„To największy budżet jaki do tej pory uchwalono w mieście Jaśle””

  1. Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego toz to jakis żart juz z jasła skansen robia jakieinwestycje ejjjjjjjjjjjjj