Informacje

Ponad cztery miliony złotych od miasta na budowę drogi KG2

Ponad cztery miliony złotych wyniesie dofinansowanie ze strony samorządu Jasła do budowy drogi wojewódzkiej nr 992 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28, a drogą krajową nr 73 w naszym mieście. Nowy odcinek, który ma przebiegać między rondem „Solidarności”, wzdłuż wałów rzeki Jasiołki, aż do planowanego ronda na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku.

Fragment, po którym ma przebiegać nowa droga nazywana roboczo „KG2”.
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” nie przyniósł jeszcze żadnych rozstrzygnięć z uwagi na to, że najtańsza oferta jaka wpłynęła do inwestora dwukrotnie przekracza kwotę jaką zamierzano wydać na realizację tego przedsięwzięcia.

Na chwilę obecną trwają starania o uzyskanie dodatkowych środków na pokrycie kosztów przedmiotowej inwestycji. Samorząd Jasła zadeklarował dziś wsparcie w wysokości prawie 4,1 miliona złotych. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej dla samorządu województwa podkarpackiego, a ich pokrycie będzie miało źródło w tegorocznym budżecie naszego miasta. Na taką formę pomocy zgodę wyrazili radni.

Projekt tej uchwały powstał w wyniku wiedzy jaką pozyskaliśmy po przeprowadzonym przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na realizację tego zadania. Kiedy podejmowaliśmy poprzednią uchwałę była mowa o kwocie zadania wpisanej do wojewódzkiego programu na 15 milionów złotych. Po przetargu jest to kwota ponad 19,7 miliona złotych tylko za etap projektu i budowy. – powiedział Ryszard Pabian, burmistrz Jasła. – Tutaj trwały negocjacje pomiędzy miastem, a marszałkiem województwa. Zapisy naszego porozumienia mówią o udziale miasta na poziomie 15 procent wartości zadania plus 40-procentowy udział w realizacji dodatkowych elementów, które nie są ujmowane w projektach. Opierając się na zapisach tego porozumienia, przy wartości prawie 20 milionów złotych to mniej więcej 3 miliony to byłby udział miasta Jasła w realizacji samej inwestycji drogowej. Natomiast są pewne kontrowersje dotyczące części związanej z odszkodowaniami za przejęte grunty pod realizację zadania. Zgodnie z zapisami RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – przyp. Red.) 10 procent wartości zadania może być częścią kwalifikowaną za zakup tych gruntów. Tutaj podzieliliśmy się po połowie i województwo ze swoich własnych środków, a nie RPO, dopłaca milion złotych. Pozostały milion dopłacamy my. Stąd te wartości.

Planowana inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 relacji Jasło – Nowy Żmigród – granica państwa pomiędzy drogami krajowymi nr 73, a 28 w naszym mieście (o długości 1,4 kilometra). Jej początek będzie zlokalizowany przy rondzie „Solidarności”, dalej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki, gdzie na wschód od mostu drogowego na rzece Jasiołce będzie włączać się poprzez nowo projektowane rondo do ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Ale jak zaznacza burmistrz naszego miasta: – To zadanie będzie realizowane na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” więc dopiero projekt końcowy pokaże jak to będzie wyglądało.

Nie od dziś wiadomo, że w związku z realizacją przedsięwzięcia konieczne będą wyburzenia istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz przemysłowych, kolidujących z zaprojektowaną trasą.

Przede wszystkim to będzie kolejny element układu komunikacyjnego. Zawsze patrzę w ten sposób, że każda nowa droga powstająca w mieście powoduje odciążenie innych. Dodatkowe znaczenie jest takie, że to obciążenie jakie mieli na tę chwilę mieszkańcy osiedla Na Kotlinę, Brzyszczki czy też sam szpital, zdecydowanie będzie zmniejszone. – podkreśla burmistrz Ryszard Pabian.

Najtańszą ofertę złożyła warszawska spółka Budimex, proponując kwotę 19 727 179,88 złotych brutto (w tym 755 089,21 złotych za fazę projektowania i 18 972 090,67 złotych za fazę robót budowlanych), termin realizacji do 31 sierpnia 2018 roku oraz siedem lat gwarancji. Z kolei najwyższą propozycję przedłożyło konsorcjum dwóch podmiotów, którego liderem jest jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., a partnerem Rejon Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Krośnie – 32 411 521,32 złotych brutto (w tym 1 150 050,00 złotych za fazę projektowania i 31 261 471,32 złotych za fazę robót budowlanych).

Po rozstrzygniętym przetargu na realizację łącznika pomiędzy rondem „Solidarności”, a ulicą Piłsudskiego, Zarząd Województwa zwrócił się do nas z prośbą o zabezpieczenie pomocy finansowej dla województwa. Dzisiaj została podjęta uchwała o zabezpieczeniu takich środków o wysokości ponad 4,1 miliona złotych. Cała wartość zadania szacowana jest na około 24 miliony złotych, łącznie z odszkodowaniami za przejęte grunty pod realizację tego zadania. – powiedział Pabian.

Nowo wybudowana droga ma być oddana do użytku w trzecim kwartale 2018 roku.

ZAKRES PRAC (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym dla drogi KG2):

 • budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28 o długości ok. 1,4 km;
 • odcinkowa przebudowa ul. Piłsudskiego DK 28 w miejscu włączenia nowej drogi;
 • budowa prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu wylotu nowo projektowanego odcinka drogi wojewódzkiejvnr 992 do drogi krajowej nr 28;
 • budowa wzdłuż nowej drogi odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej;
 • budowa skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych do nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992;
 • budowa nowego obiektu mostowego klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku;
 • budowa przepustów – 3 szt.;
 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej;
 • budowa (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą;
 • włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego (113074R, 17-go Stycznia (DK73) oraz Lwowskiej (DK73);
 • budowa zjazdów;
 • wyburzenie istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych kolidujących z budowaną drogą;
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z budowanym odcinkiem nowej drogi wojewódzkiej nr 992 i istniejącej drogi krajowej Nr 28 w strefie budowanego skrzyżowania;
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa) z wylotami do odbiorników;
 • budowa urządzeń ochrony środowiska;
 • budowa urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Ponad cztery miliony złotych od miasta na budowę drogi KG2”