Informacje

Szpital wychodzi na prostą?

Jednogłośnie za wystawieniem pozytywnej opinii dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za działalność placówki medycznej w 2013 roku głosowali w czwartek radni powiatowi. Lek. med. Michał Burbelka nie ukrywał swojego zadowolenia podkreślając, że na bieżący wynik finansowy oraz ogólny wizerunek szpitala pracują jego wszyscy pracownicy.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W corocznej ocenie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, wyrażanej w formie odrębnej uchwały podejmowanej przez Radę Powiatu, brane są pod uwagę cztery części składowe: bilans na koniec grudnia danego roku kalendarzowego, rachunek zysków i strat od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, opinia niezależnego biegłego rewidenta (w tym wypadku sporządzoną za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Saldo” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie) oraz wyniki kontroli przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego upoważnionych do tego przez Zarząd Powiatu.

Z informacji zawartej w załączniku do uchwały wynika, że wynik finansowy jasielskiego szpitala na koniec grudnia 2013 roku zamknął się kwotą 757 578,41 złotych brutto (734 734,41 złotych netto). Poprawił się on o 1 172 812,64 złotych netto w stosunku do roku 2012. Jak możemy dowiedzieć się z materiału przedstawionego radnym biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. W dalszej części dokumentu czytamy, że: „stwierdził, iż nie występuje zagrożenie kontynuacji działania w dającej się przewidzieć przyszłości na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.”

Szpital to nie jest tylko i wyłącznie instytucja, której należy się przyglądać poprzez pryzmat finansów. Jeżeli te finanse są prowadzone na dobrym poziomie, co oceniła niezależna biegła oraz komisja kontrolująca ze starostwa, to nie jest – według mnie – żaden powód do dumy tylko po prostu mój obowiązek, aby ta sytuacja była prawidłowa. Natomiast rzeczywistym powodem do domu jest to, że wysiłkiem blisko dziewięciuset pracowników szpitala zapewniamy prawidłową ochronę zdrowia na terenie powiatu jasielskiego. Nasz szpital hospitalizuje rocznie około 18 tysięcy osób, w szpitalnych poradniach specjalistycznych przyjmowanych udzielanych jest rocznie około 110 tysięcy porad, wykonywanych jest blisko 500 tysięcy badań diagnostycznych i 4,5 tysiąca zabiegów operacyjnych rocznie. Blisko 11 tysięcy razy wyjeżdżają karetki Pogotowia Ratunkowego. Statystyka, którą podałem, dotyczy ubiegłego roku. – powiedział lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Radni, biorąc pod uwagę przedstawiony im materiał, jednogłośnie opowiedzieli się za wyrażeniem pozytywnej opinii i szesnastoma głosami za przegłosowali uchwałę w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2013 rok.

Michał Burbelka poinformował również o planach lecznicy na rok bieżący. Od września w szpitalu zostanie uruchomiony szesnastołóżkowy Oddział Geriatrii. Jego pracami będzie kierował lek. med. Paweł Królik, specjalista geriatra. Pomagał mu będzie lek. med. Wacław Pienta, dotychczasowy zastępca kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Diabetologii. Według deklaracji dyrektora placówka będzie bazować głównie na własnym personelu, w wyniku przesunięć międzywydziałowych, natomiast planuje dodatkowo zatrudnić z zewnątrz: psychologa, fizjoterapeutę oraz sześć pielęgniarek.

Wreszcie po ponad trzydziestu latach nastąpi wkrótce otwarcie całkowicie nowego oddziału geriatrii, w którym będą leczeni pacjenci z chorobami wieku podeszłego. Cieszę się, że to przedsięwzięcie zbliża się do finału. Wygraliśmy konkurs ofert w Narodowym Funduszu Zdrowia i otrzymaliśmy kontrakt na ten oddział. Kompletujemy personel, wyremontowaliśmy pomieszczenia, wyposażyliśmy go dzięki własnej, ciężkiej pracy. – powiedział.

Przed szpitalem w Jaśle także poważne zadanie związane z wymianą aparatu w Pracowni Mammografii. Na jego niezbędny już zakup potrzeba kilkaset tysięcy złotych, o które apelowała dzisiaj do włodarzy powiatu Dorota Gawlik-Feldo, radna i kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Zbliżamy się małymi krokami ku jej zamknięciu z powodu przestarzałego sprzętu i aparatu, który został już właściwie całkowicie zużyty. Ze względu na jego wiek, nie ma możliwości zakupu części zamiennych. Dlatego prosiłabym i wnioskuję o to, aby przeznaczyć pieniążki na pilny zakup takiego sprzętu, który pozwoliłby funkcjonować Pracowni Mammografii dalej. Tym bardziej, że zbliża się rok wyborczy i zamknięcie pracowni dla społeczeństwa nie będzie dobrze ocenione. – powiedziała.

Problem ten jest doskonale znany dyrekcji szpitala, która miała plany zmodernizowania pracowni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w ramach projektu, który został zgłoszony do uzyskania dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jeszcze w tamtym roku złożyliśmy dokumenty do tzw. programu norweskiego, dzięki któremu można było starać się o zakup mammografu. Nasz projekt opiewał na sumę około półtora miliona złotych i zakładał remont pracowni, zakup mammografu, zakup aparatu o USG. Dokumenty były złożone prawidłowo. Przeszły weryfikację w Ministerstwie Zdrowia, zostały zatwierdzone i poddane dalszej części tego konkursu. Jednakże w finale tego konkursu, który należał do Norwegów, niestety zabrakło dosłownie kilku punktów, aby te fundusze uzyskać. W związku z tym pozostała w budżecie powiatu kwota na wkład własny powiatu w wysokości 350 tysięcy złotych. Jeżeli udałoby się pozyskać dodatkowe fundusze w różny sposób, bądź to poprzez kredyt, leasing bądź środki z dotacji z powiatu, szpital mógłby zakupić mammograf, który najtańszy kosztuje około 700 tysięcy złotych. Mówimy tu o mammografie cyfrowym z rozstrzałem cen aż do półtora miliona złotych. – wyjaśnia Michał Burbelka.

Jeszcze w tym roku szpital planuje zakup nowej karetki. Pierwsze środki w wysokości 100 tysięcy złotych są już zabezpieczone w budżecie powiatu na 2014 rok. Drugie tyle planuje przekazać w formie dotacji miasto Jasło. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na jutrzejszej sesji.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE