Rada Miejska Jasła

 • Powstanie nowy budynek mieszkalny TBS, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Jaśle zamierza w tym roku przystąpić do budowy budynku wielorodzinnego na czterdzieści siedem lokali mieszkalnych. Obiekt jest planowany do wzniesienia na działce przy ulicy Krasińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących bloków. Inwestycja zostanie zrealizowana tylko pod warunkiem zapewnienia współfinansowania inwestycji z funduszy zewnętrznych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Planowane są nowe inwestycje komunalne na obszarze elektrociepłowni miejskiej

  Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Przemysłowa I”. Zmiana obowiązujących od 1999 roku zapisów ma pozwolić na umiejscowienie na tym terenie nowych przedsięwzięć z sektora gospodarki energetycznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło i jego mieszkańcy zostaną zawierzeni Najświętszej Maryi Pannie

  Władze samorządowe Jasła chcą zawierzyć losy miasta i jego społeczności Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Stanowisko w tej sprawie przygotowali wspólnie Rada Miejska wraz z burmistrzem miasta. Zostało ono przyjęte jednomyślnie, bez żadnych głosów dyskusji. Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas uroczystości religijnych w dniu 3 maja na płycie jasielskiego Rynku.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto aplikuje o środki na remont zabytków w ramach „Polskiego Ładu”

  Wykonanie prac restauracyjno-konserwatorskich bramy wejściowej na teren cmentarza komunalnego przy ulicy Zielonej, remont budynku położonego przy ulicy Sokoła 8, a także siedem innych zadań polegających na modernizacji obiektów zabytkowych położonych na terenie Jasła zostanie zgłoszonych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wzmacnianie potencjału strażackiego jako odpowiedź na postępujące zmiany klimatu

  Udział we wspólnych ćwiczeniach służb ratowniczych polsko - słowackiego pogranicza oraz zakup specjalistycznego wyposażenia potrzebnego do szybkiego reagowania na postępujące zmiany klimatu i związane z nimi klęski żywiołowe zakłada projekt Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, do którego jako jeden z partnerów przystąpiło dzisiaj miasto Jasło. Realizacja założonych celów będzie możliwa pod warunkiem uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Parlamencie Europejskim zagości wystawa o wojennej gehennie Jasła

  Z inicjatywy europosła Bogdana Rzońcy, w siedzibie Parlamentu Europejskiego zostanie zorganizowana wystawa ilustrująca ogrom zniszczeń miasta Jasła podczas II wojny światowej. Ekspozycję planszową przygotowuje Muzeum Regionalne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na pomoc bezdomnym zwierzętom

  Jasielscy radni przyjęli do realizacji program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta. Samorząd prognozuje przeznaczyć na ten cel ze swojego budżetu 129 tysięcy złotych. Środki te będą wydatkowane w zależności od zaistniałych potrzeb.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pilotażowy program aktywizacji i integracji mieszkańców jasielskich osiedli

  Magistrat chce, aby jaślanie chętniej angażowali się w działania na rzecz rozwoju aktywności lokalnej. To odpowiedź na postępujący kryzys tożsamości społecznej, który został zdiagnozowany w dokumentach strategicznych naszego miasta, które będą kształtować jego oblicze w najbliższych latach. Na ten cel z budżetu miasta zostanie przeznaczona kwota 60 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nie chcą masztu telefonii komórkowej w bliskim sąsiedztwie domów

  Mieszkańcy osiedla Żółków są przeciwni budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Młynarskiej. Wskazują na negatywne skutki zdrowotne i społeczne może nieść za sobą planowana inwestycja. O pomoc w podjęciu wszelkich działań zmierzających do odstąpienia od jej realizacji zwrócili się do władz miasta.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy rok, nowy budżet, nowe zadania

  Budżet Miasta Jasła na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Jasła. Na zadania inwestycje w obecnym roku zabezpieczono ponad 33,5 mln zł, natomiast ogółem dochody budżetu wynoszą 195,1 mln zł, a wydatki 209 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »