Informacje

Miasto Jasło poparło pomysł budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

Radni miejscy przegłosowali dzisiaj stanowisko wyrażające poparcie dla działań rządu w sprawie realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). W uchwale wskazano strategiczne inwestycje, które pozwolą na skuteczne połączenie regionu jasielskiego z planowaną inwestycją. Dotyczą one rozbudowy istniejącej sieci drogowej i kolejowej, w tym budowy nowego kolejowego połączenia pasażerskiego między Jasłem, a Dębicą.

Na wniosek burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, na dzisiejsze popołudnie została zwołana dwudziesta piąta sesja Rady Miejskiej ósmej kadencji, której przedmiotem było przyjęcie stanowiska lokalnego samorządu w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji pod nazwą „Port Solidarności – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na sali obecnych było tylko piętnaścioro spośród 21 radnych. Tuż po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad przez przewodniczącego Rady Miejskiej, o cel i zasadność zwołania sesji w trybie „nadzwyczajnym” pytał Krzysztof Czeluśniak. Wyartykułował on również swoje zastrzeżenia co do ważności posiedzenia bowiem jak stwierdził, doręczenie mu niezbędnych materiałów informacyjnych nastąpiło ze sporym opóźnieniem, przez co w jego ocenie doszło do naruszenia przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

Henryk Rak wyjaśnił zainteresowanemu, jak i wszystkim zebranym, że „podobne sesje nadzwyczajne odbywają się w większości samorządów powiatu jasielskiego i stanowisko było doprecyzowane tak, żeby było spójne z innymi samorządami, które też będą się nad tym tematem pochylać”.

Radca urzędu Artur Zoła potwierdził, powołując się na poszczególne zapisy wynikające z treści ustawy, że posiedzenie zostało zwołane i odbywa się zgodnie z literą prawa. Aby uspokoić napiętą od początkowych minut atmosferę przewodniczący Rak poddał pod głosowanie czy radni opowiadają się za kontynuowaniem obrad w dniu dzisiejszym, co wyraźnie potwierdzili.

Treść projektu uchwały przedstawił, w zastępstwie nieobecnego dzisiaj burmistrza Ryszarda Pabiana, który w tym czasie wykonuje swoje obowiązki służbowe poza urzędem, skarbnik miasta Jacek Borkowski.

W dokumencie napisano: „Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z infrastrukturalnymi inwestycjami towarzyszącymi umożliwi szybkie skomunikowanie wszystkich rejonów Polski z jej komunikacyjnym, ale również gospodarczym i administracyjnym centrum. Stanowi to niepowtarzalną szansę rozwojową, zwłaszcza dla peryferyjnie położonych regionów kraju”.

Autorzy stanowiska zwracają uwagę na konieczne inwestycje związane z zapewnieniem połączeń komunikacyjnych regionu jasielskiego z Centralnym Portem Komunikacyjnym (CPK) poprzez przedłużenie drogi krajowej nr 73 relacji Pilzno-Jasło do autostrady A4, przebudowę linii kolejowej nr 106 relacji Rzeszów-Jasło po nowej trasie z uwzględnieniem całości odcinka jako zelektryfikowanej linii dwutorowej. W poruszanej kwestii postuluje się również o potrzebę budowy nowego szlaku kolejowego na odcinku z Jasła do Dębicy jako linii o znaczeniu państwowym.

W konkluzji dokumentu zawarto poparcie samorządu miejskiego dla działań Rządu Rzeczypospolitej Polskiej związanych z przygotowaniem i realizacją budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

„Budowa CPK, a w szczególności realizacja związanych z nim inwestycji infrastrukturalnych, przyczyni się do rozwoju Miasta Jasła i regionu jasielskiego przez jego lepsze połączenie komunikacyjne z administracyjnym, gospodarczym i komunikacyjnym centrum Polski.” – podsumowano w stanowisku Rady Miejskiej Jasła z dnia 5 marca 2020 roku.

W debacie, która trwała niespełna jedną godzinę, przewijały się głównie argumenty przemawiające za dużym potencjałem rozwojowym dla całej aglomeracji jasielskiej jaki wynika z zapowiadanej przez rząd budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Radny Krzysztof Czeluśniak stoi na stanowisko, że to jedynie mrzonki wymyślone przez obecnie rządzącą naszym krajem formację dla potrzeb marketingu politycznego.

Uważam, że to co ma miejsce dzisiaj i samo zwołanie sesji to jedna wielka farsa, bo z tego nic nie będzie. My sobie możemy mówić i apelować. Jak niektórzy pamiętają, była tutaj kwestia jak ktoś ratował Bałtyk. Nie mamy na to wpływu. Ciekawe czy ten rząd nam pomoże przy różnych innych rozwiązaniach. – dywagował radny.

Przewodniczący Henryk Rak odpowiedział radnemu: – My tutaj nie uprawiamy polityki tylko naszymi działaniami chcemy skomunikować Jasło i nasz powiat z resztą Polski. (…) Dla ludzi, którzy poruszają się po współczesnym świecie ten port jest potrzebny. Dla nas istotne są połączenia kolejowe, żebyśmy byli skomunikowani z resztą Polski. Poprzez tą komunikację dotrzemy bardzo szybko nie tylko do CPK, ale też w różne inne rejony Polski. Tak samo otwarcie nas na autostradę A4 poprzez zrobienie łącznika może przybliży nas do świata.

Konsultacje w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) trwają do 10 marca.

W tej chwili jest opracowywane „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”. W ramach tego studium opracowywane są właśnie główne linie komunikacyjne, które będą łączyły poszczególne obszary Polski z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Otwarto konsultacje w tym zakresie i mam nadzieję, że właśnie z tego elementu korzystamy i miasto Jasło poprzez państwa stanowisko chce zgłosić swoje uwagi do tej koncepcji. Czy ona zostanie zrealizowana to nie mnie tutaj sądzić. Natomiast chyba nie należy zaniedbywać obowiązków, które należą tak do miasta, jak i Wysokiej Rady, aby skorzystać z możliwości zgłoszenia swoich uwag. Ja myślę, że każde uwagi możemy przeanalizować i zastanowić się czy są one zasadne, czy nie. – powiedział Jacek Borkowski, skarbnik miasta Jasła.

Radny Jerzy Okarma zgłosił uwagę dotyczącą braku wcześniejszych konsultacji w przedmiotowej sprawie pomiędzy poszczególnymi komisjami merytorycznymi Rady Miejskiej, jak też nie umożliwiono samym mieszkańcom Jasła dyskusję w tej sprawie.

Henryk Rak wytłumaczył: – Konsultacje zostały otworzone 10 lutego i trwają do 10 marca. Decydenci, którzy będą decydowali o tym, co ma powstać, zbierają opinie. Nasze stanowisko będzie jedną z opinii. Czy zostanie uwzględnione? Mam nadzieję, że zostanie uwzględnione. Taka jest wola, żeby się upomnieć wspólnie jako wszystkie samorządy jasielskie. Jeżeli się nie będziemy dopominać to nikt nam tam łaskawie nic nie da. Stąd jest to nasze stanowisko, żeby rząd pamiętał, że jest takie Jasło, powiat jasielski i może łaskawie nam da coś z tego wszystkiego. Tutaj nie wkładamy w to żadnych pieniędzy tylko własną inicjatywę i upominamy się, żeby wiedzieli w Warszawie, że jesteśmy. Takie jest moje zdanie.

Okarma wyraził swoje obawy podając za przykład Mikołów na Śląsku, gdzie mieszkańcy protestują przeciwko zamiarom realizacji inwestycji związanych ze skomunikowaniem ich miejscowości z docelowym portem komunikacyjnym w centralnej części Polski.

Chciałbym się dowiedzieć o szczegóły, ponieważ nie jestem zorientowany, dlatego się o to pytam. – powiedział.

Skarbnik Jacek Borkowski: – Zgadzam się z panem radnym, że było mało czasu na przygotowanie stanowiska. Ale nie rezygnujmy z jego złożenia.

Henryk Rak wyraził przekonanie, że tego typu stanowiska podejmowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zostaną zauważone przez władze centralne i spowodują przyspieszenie prac nad zapewnieniem rozwoju połączeń drogowych i kolejowych regionu z zapowiadaną przez rząd budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W tej chwili rząd zbiera uwagi. Z tego, co wiem, już ponad sześćset samorządów złożyło swoje uwagi co do Centralnego Portu Komunikacyjnego. My też chcemy się w to włączyć, żebyśmy nie zostali na końcu. Jeżeli się w to nie włączymy to nikt o nas nie będzie pamiętał. Myślę, że po zebraniu tego wszystkiego pochyli się nad tym Rada Ministrów i będzie te wnioski próbowała rozpatrywać. Czy nasze wnioski zostaną uwzględnione? Tego nie odpowiemy, bo takiej wiedzy nie mamy. – stwierdził Rak.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Lecha Polaka to ważny moment, który w przyszłości może mieć ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy aglomeracji jasielskiej.

Nasze stanowisko optuje wokół trzech głównych problemów. Pierwszy i najważniejszy to budowa CPK. Gdybyśmy się tylko na tym opierali to musielibyśmy wyrazić jakieś stanowisko polityczne czy jesteśmy za tym, żeby on powstał czy nie. Każdy z nas ma inne zdanie. Ci, których tam będą wysiedlać powiedzą, że nie. Ci, którzy patrzą dalej w przyszłość, żeby Polska była krajem mocnym, nowoczesnym, konkurencyjnym to powiedzą tak. Tutaj każdemu pozostawiamy wolną wolę co do wypowiadania się i dyskusji. Osobiście twierdzę, że taki CPK jest krokiem w przód i gdyby nie był takim krokiem to inne państwa ościenne by nie protestowały. Na pewno następne pokolenia Polaków będą z tego zadowolone. Natomiast dla mnie kluczowym momentem w tym stanowisku jest ta druga i trzecia część. Wracamy do tematu kolejny raz podłączenia Jasła do autostrady. Jeżeli znajdą się pieniądze i nie skończy się na obiecankach to my musimy artykułować dzień w dzień: „podłączcie drogę 73 Jasło-Pilzno do autostrady”. – mówił Polak.

Apel w tej sprawie został zatwierdzony przez dwunastu radnych (Andrzej Czernecki, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Maria Kluz, Mariola Mazur, Lech Polak, Henryk Rak, Krystyna Sikora, Agnieszka Sobczyk, Józef Twarduś, Bogdan Ziemba), przy jednym głosie sprzeciwu (Jerzy Okarma) i jednym wstrzymującym się (Krzysztof Czeluśniak). Radny Jan Pierzchała, który uczestniczył w dzisiejszych obradach, finalnie nie wziął udziału w samym głosowaniu.

Stanowisko intencyjne o zbieżnej treści przyjęli już radni gminy Skołyszyn (w poniedziałek 2 marca). Jutro (6 marca) w tej sprawie odbędą się „nadzwyczajne” sesje Rady Powiatu w Jaśle, Rady Miejskiej w Kołaczycach, Rady Gminy Jasło oraz Rady Gminy Brzyska, zaś w poniedziałek (9 marca) nad tematem będą obradować rady gmin w Nowym Żmigrodzie i Krempnej. Zaporową datą jest dzień 10 marca, do którego można składać uwagi co do realizacji CPK.

Myślę, że jeżeli wszystkie samorządy powiatu jasielskiego podejmą zbieżne stanowisko to ktoś ewentualnie może się nad tym pochylić. Będziemy też szukać pomocy wśród europosłów i posłów, żeby oni też spróbowali rozmawiać, żeby to nasze stanowisko zostało uwzględnione. Myślę, że nasza inicjatywa nie jest końcowa. Teraz musimy szukać sojuszników, żeby te nasze przemyślenia i uwagi zostały uwzględnione. – konkluduje dzisiejsze obrady przewodniczący Henryk Rak.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto Jasło poparło pomysł budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego”