Informacje

Akcje LOTOS-u trafią do Skarbu Państwa

W czwartek (09 lipca) doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. Odpowiednie uchwały w tej sprawie 30 czerwca tego roku przegłosowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie GL S.A.

Zgodnie z decyzją ZWZ LOTOS wyemituje 16.173.362 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji serii C wyniesie 22,07 zł. Wszystkie akcje serii C zostaną zaoferowane Skarbowi Państwa w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa ich poboru. Ww. akcje serii C będą miały prawo uczestniczenia w dywidendzie. Ponadto ZWZ udzieliło Zarządowi Grupy LOTOS S.A. upoważnienia do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wprowadzenia akcji serii C i prawa do akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W zamian Skarb Państwa przekaże Grupie LOTOS S.A. 2.801.400 akcji spółki Petrobaltic S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda; 375 tys. akcji LOTOS Czechowic S.A., o wartości nominalnej 10 zł każda oraz 300 tys. akcji LOTOS Jasło S.A., o wartości nominalnej 8 zł każda.

Marcin Zachowicz | Grupa LOTOS

SŁOWA KLUCZOWE