Informacje

Uczniowie mogą liczyć na stypendia socjalne

Fot. Damian Palar
Fot. Damian Palar

Uczniowie z najbiedniejszych rodzin mogą starać się o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2009/2010. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko ci uczniowie, u których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 złotych miesięcznie. Wnioski przyjmowane są do 15 września w poszczególnych urzędach gmin na terenie powiatu jasielskiego.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, uczniowie szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, słuchacze publicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych oraz słuchacz niepublicznego kolegium języków obcych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia oraz wychowankowie ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, zakup podręczników, zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych, zakup stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, czy innych artykułów niezbędnych do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół. Dodatkowo stypendium może służyć na zakup biletów na dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania, jak również na opłacenie zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji.

Warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest wysokość miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny, która nie może przekroczyć kwoty 351 złotych. Formularze wniosku oraz szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u dyrektorów szkół oraz w poszczególnych urzędach gmin na terenie powiatu jasielskiego.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE