Kultura | rozrywka | edukacja

Program Rozwoju Bibliotek w Gminie Jasło

W dniu 5 października 2009 roku w Rzeszowie odbyło się regionalne spotkanie inauguracyjne Programu Rozwoju Bibliotek. Głównymi uczestnikami spotkania byli dyrektorzy Bibliotek Wiodących i Partnerskich, którzy zakwalifikowali się do pierwszej rundzie Programu oraz przedstawiciele urzędów ich gmin.

Prowadzący przedstawili kalendarium udziału biblioteki w Programie, w tym m.in. szczegółowe informacje dotyczące planu szkoleń i dostaw sprzętu. Bibliotekarze dowiedzieli się także z jakich dodatkowych działań będą mogli skorzystać w ramach Programu.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele biblioteki wojewódzkiej w Rzeszowie, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Urzędu Marszałkowskiego, oraz trenerzy, którzy będą szkolić bibliotekarzy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach przystąpiła do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Program realizowany w latach 2009 – 2013 skierowany został do gminnych bibliotek i jej filii. Zgłosiło się 959 bibliotek gminnych z terenu całego kraju. 255 z nich aplikowało jako Biblioteki Wiodące, a 704 jako Biblioteki Partnerskie. Na liście finalistów znalazło się 612 gminnych bibliotek publicznych, w tym 153 Biblioteki Wiodące i 459 Bibliotek Partnerskich. Z województwa podkarpackiego jako Biblioteki Wiodące odpowiednią punktację i wysoka ocenę Komisji otrzymało 7 bibliotek gminnych (Cieszanów, Iwonicz Zdrój, Jasło, Miejsce Piastowe, Padew Narodowa, Sędziszów Małopolski, Tyczyn). Wśród finalistów znalazła się GBP w Jaśle z/s w Szebniach jako Biblioteka Wiodąca z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Roźwienicy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jasienicy Rosielnej. Komisja oceniała nie tylko działalność kulturalno- oświatową biblioteki, ale również działania pozainwestycyjne gminy w dziedzinie kultury, edukacji i polityki społecznej. Dodatkowe punkty otrzymaliśmy za zasoby własne, którymi gmina wsparła udział biblioteki w Programie.

Główną rolą Gminy Jasło w projekcje jest zapewnienie przez okres pięciu lat pokrycia kosztów podłączenia do sieci Internet w bibliotekach, dostosowania placówek do wyznaczonych standardów, zapewnienie pracy biblioteki przez co najmniej 40 godzin tygodniowo i dwa razy w tygodniu po godzinie 18- tej, ubezpieczenie sprzętu, pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia bibliotekarzy, wspieranie działalności kulturalno – oświatowej GBP i jej Filii. W najbliższym czasie powstanie Gminna Koalicja na rzecz Rozwoju Bibliotek tzn. porozumienie pomiędzy osobami i instytucjami, wspierającymi rozwój Bibliotek na terenie danej gminy.

Program przyczyni się do wzmocnienia całego systemu bibliotecznego, integracji środowiska, stosowania nowoczesnych i skutecznych form komunikacji między bibliotekami.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu, oprogramowania i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała również dotację do zadania pt. „Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i Filii GBP w Osobnicy i Warzycach”. Wniosek o dofinansowanie zadań GBP realizowany jest ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek”. Programem zarządza Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

Celem programu „Infrastruktura Bibliotek” jest podniesienie standardu bibliotek publicznych zwłaszcza z terenów wiejskich poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce.

Remont, modernizacja, adaptacja pomieszczeń bibliotecznych została rozpoczęta. Celem jej jest stworzenie dostępnej użytkownikom przestrzeni, w której będzie można zainstalować i udostępniać nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zakupić wyposażenie np. meble i urządzenia peryferyjne. Mamy nadzieję, że pozyskane środki przyczynią się do dalszego rozwoju bibliotek Gminy Jasło.

Stanisława Ablewicz | GBP w Jaśle z/s w Szebniach

SŁOWA KLUCZOWE