Informacje

„Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle informuje o realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej w powiecie jasielskim” w 2010 roku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu jasielskiego.

Adresatem projektu są osoby mające trudności z integracją społeczną, w tym:
– osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (nie korzystające z tej samej formy wsparcia w ramach innych projektów współfinansowanych z EFS),
– wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze

Adresaci projektu to osoby:
– w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
– niepracujące,
– korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
– zameldowane na terenie powiatu jasielskiego.

W 2010 roku w ramach projektu będą realizowane następujące działania dla usamodzielnianych wychowanków i osób niepełnosprawnych:
– szkolenia i kursy zawodowe,
– pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– warsztaty psychologiczne i z doradztwa zawodowego w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych dla wszystkich uczestników projektu,
– wsparcie pracownika socjalnego dla wszystkich uczestników projektu,
– turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

Wszystkich zainteresowanych Projektem zapraszamy do Biura Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, pokój nr 19. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 013 446 55 21.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE