Informacje

Od 28.06 do 09.07 odbędzie się nabór wniosków na „Tworzenie rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” finansowane z PROW 2007 – 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego, od 28 czerwca 2010 r. do 9 lipca 2010 r.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność nie związaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich. I tak, jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejska z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejska z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje ponad 350 pozycji.

ARiMR może przyznać pomoc mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym bądź podejmującym działalność w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych i leśnictwa;
• usług dla ludności;
• sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• rzemiosła i rękodzielnictwa;
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
• usług transportowych;
• usług komunalnych;
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów;
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

W tym roku pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie udzielana na korzystniejszych warunkach niż dotychczas.

Na utworzenie:
• jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł.,
• dwóch miejsc pracy 200 tys. zł
• trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać 300 tys. zł.

Dotychczas, by otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy.

W tegorocznym naborze na sfinansowanie operacji w ramach tego działania przewidziano ponad 307 mln euro. Pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych a zwłaszcza borykających się z dużym bezrobociem. Mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników, a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

(ARiMR w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE