Informacje

Internet dla mieszkańców Jasła

18 maja br., Miasto Jasło podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Internet dla mieszkańców Miasta Jasła”, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Dzięki temu, 36 gospodarstw domowych z terenu Jasła otrzyma od miasta sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego na terenie miasta poprzez zapewnienie dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych, zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej lub niepełnosprawności.

Projekt skierowany jest do osób objętych systemem pomocy społecznej, a w szczególności dzieci i młodzieży uczącej się, osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce, uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego i pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.

W celu dotarcia i prawidłowego wyboru osób, które mogą uczestniczyć w projekcie, Miasto Jasło nawiązało współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami oraz Powiatowym Kołem Polskiego Związku Osób Niewidomych w Jaśle. W wyniku analizy sytuacji i potrzeb mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, określona została grupa docelowa, do której zostanie skierowana pomoc. Tworzy ją 36 gospodarstw domowych z terenu Jasła. Już niebawem uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, a miasto zapewni im bezpłatny dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu, tj. 6 miesięcy oraz 5 lat po zakończeniu jego realizacji. Aby sprawnie wykorzystywać przekazany sprzęt komputerowy osoby objęte projektem, wezmą udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz bezpieczeństwa korzystania z Internetu.

Całkowita wartość projektu wynosi: 195 920 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi: 166 532 zł, a wkład własny Miasta Jasła wynosi: 29 388 zł.(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE