Informacje

W Warzycach będzie generalna przebudowa „drogi rzeszowskiej”

W kwietniu ruszy przebudowa „starej” drogi wojewódzkiej w Warzycach. Inwestycja, która pochłonie ponad 920 tysięcy złotych, zostanie w znacznej części sfinansowana ze środków unijnych. 70 procent to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała kwota zostanie wyasygnowana z budżetu gminy Jasło. Radni zabezpieczyli ją w budżecie na 2011 rok.

Dawna droga wojewódzka w Warzycach. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Gmina w bieżącym roku realizuje projekt dotyczący przebudowy drogi gminnej Warzyce do Bierówki. – wyjaśnia Małgorzata Dubiel, sekretarz gminy Jasło. – Został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z priorytetu „Infrastruktura komunikacyjna” schemat C – drogi gminne. Wartość całkowita zadania to jest 920 550,37 złotych. Dotacja do tego projektu to jest 70 procent do wartości brutto, czyli kwota 642 999,25 złotych. Udział własny gminy to 30 procent, co stanowi kwotę ponad 277 tysięcy złotych. Te kwoty są już po przetargu. Projekt został zatwierdzony do realizacji w tym roku.

Droga gminna o numerze 113361R z Warzyc do Bierówki ma blisko dwa kilometry długości. Łączy się z drogą krajową nr 28 oraz drogą wojewódzką nr 988, której przed oddaniem do użytku nowego odcinka stanowiła integralny fragment połączenia komunikacyjnego między Jasłem, a stolicą województwa podkarpackiego Rzeszowem.

Przetarg na wykonanie prac budowlanych o charakterze inżynieryjno-drogowym wygrał Podkarpacki Holding Budowy Dróg „DROGBUD” sp. z o.o. ze Strzyżowa. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace polegające na: mechanicznym ścięciu poboczy na całej długości drogi, udrożnieniu systemu odwodnienia korpusu drogi (oczyszczenie rowów z namułu), odbudowie rowów melioracyjnych po lewej i prawej stronie jezdni, budowie chodnika o szerokości 1,5 metra wzdłuż lewostronnej krawędzi jezdni na odcinku blisko jednego kilometra (z szarej kostki brukowej wraz z krawężnikami), wykonaniu nawierzchni bitumicznej, wykonaniu obustronnych poboczy żwirowych oraz wykonaniu utwardzenia nawierzchni wszystkich istniejących wzdłuż drogi zjazdów.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscowości Warzyce, co umożliwi zapewnienie warunków do dalszego rozwoju gminy poprzez wykorzystanie korzystnych warunków otoczenia, a także zapewnienie utrzymania i sukcesywnego wzrostu poziomu życia ludności gminy poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Poprzez realizację tej inwestycji włodarze gminy liczą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez oddzielenie ruchu pieszego od ruchu pojazdów, poprawę dostępności do podmiotów gospodarczych i miejsc ciekawych turystycznie, wzrost atrakcyjności terenów położonych przy odcinku zmodernizowanej drogi oraz poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji spalin.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE