Informacje

Dotacje na zapobieganie patologiom społecznym w mieście

Rozstrzygnięto organizowany przez burmistrza Jasła otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji z budżetu miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku. Pula środków finansowych, jaką miasto przeznacza na ten cel, wynosi 129 360 złotych.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Urząd Miasta w Jaśle | Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Konkurs był skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego), których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania. Warunkiem przystąpienia do konkursu było wypełnienie formularza oferty, opartego na wzorze przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym dany podmiot musiał przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotację na realizację pięciu zadań publicznych:

1) „Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego na terenie miasta Jasła” (Stowarzyszenie świętego Antoniego – 12 tysięcy złotych, Polski Komitet Pomocy Społecznej – 4 800 złotych, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM – 19 200 złotych),

2) „Tworzenie programów i organizowanie przedsięwzięć profilaktycznych adresowanych dla dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec picia alkoholu, używania narkotyków, palenia papierosów” (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 4 473 złote, Polski Czerwony Krzyż – 10 383 złote, Związek Harcerstwa Polskiego – 10 144 złote),

3) „Organizowanie przedsięwzięć dla osób dorosłych utrzymujących abstynencję oraz członków ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną” (Polski Związek Niewidomych – 3 790 złotych, Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Arka” – 14 210 złotych),

4) „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Jasła, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, jako alternatywne formy spędzania wolnego czasu” (Uczniowski Klub Sportowy „SPIN-Jasło” – 4 619 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – 4 477 złotych, Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 4 242 złote, Jasielski Klub Sportowy „Czarni 1910 Jasło” – 4 949 złotych, Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” – 4 713 złotych),

5) „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień – wakacje w mieście” (Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” – 12 360 złotych, Miejski Klub Sportowy „MOSiR” – 15 000 złotych).

Odrzucono natomiast jedną ofertę przedstawioną przez Studio Tańca „Show Dance” Tomasza Berkowicza na realizację zadania publicznego w zakresie„Wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z programem zachowań prozdrowotnych dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień – wakacje w mieście” (całkowity koszt zadania: 31 400 złotych, wnioskowana kwota: 12 360 złotych).

Termin realizacji pierwszych czterech zadań mija 31 grudnia br., natomiast termin realizacji piątego zadania ustalono na okres od 26 czerwca do 31 sierpnia br.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE