Informacje

Nowe zadania MOPS w Jaśle. Wsparcie dla rodzin z problemami

Od początku przyszłego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizować będzie nowe zadania, wynikające z ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Uchwałę w tej sprawie przyjęła jednogłośnie na ostatniej sesji (24 października br.) Rada Miejska Jasła.

MOPS w Jaśle
Siedziba MOPS przy ulicy Kochanowskiego.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Zadania powierzone MOPS wynikają z ustawy z dnia 9 czerwca br. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887), która nakłada nowe obowiązki na administrację publiczną. Ustawa ta, określa zasady i formy wspierania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz reguły stosowania pieczy zastępczej, wchodzi w życie od stycznia 2012 r. Zgodnie z nią, jeżeli rodzice nie są w stanie zapewnić właściwej opieki i wychowania swoim dzieciom, pieczę zastępczą organizuje dla nich powiat. Natomiast jeżeli rodzina ma trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, obowiązkiem gminy jest zapewnienie jej wsparcia.

Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie: a) pracy z rodziną, tj.: takich jak: konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, usługi opiekuńcze, pomoc prawna, a także pomoc ze strony asystenta rodziny; b) pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci poprzez placówkę wsparcia dziennego oraz rodzinę wspierającą.

„Są to bardzo ważne, odpowiedzialne i trudne zadania, wymagające zaangażowania znacznej grupy specjalistów z zakresu znajomości problematyki rodzinnej. Do realizacji nowych obowiązków powierzonych gminie w cytowanej ustawie najbardziej kompetentnym podmiotem jest MOPS w Jaśle” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały, podpisanym przez zastępcę burmistrza Jasła Leszka Znamirowskiego.

Na właściwą realizację nowych zadań powierzonych jasielskiemu MOPS w budżecie miasta na 2012 rok zostaną zarezerwowane odpowiednie środki. Zostaną one przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających i pomocy udzielanej przez te rodziny, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku przedadopcyjnym, a także na wynagrodzenia dla asystentów rodzinnych i specjalistów prowadzących pracę z rodziną oraz na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

***

Celem nowej ustawy, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wchodzącej w życie od stycznia 2012 r. jest zapewnienie skutecznej pomocy rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz ich ochrona i pomoc polegająca na współpracy osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.

Ustawa nakłada na gminę nowe obowiązki w zakresie wspierania rodziny i pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Zgodnie z zapisami ustawy rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej będzie wspierana poprzez pracę z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Praca z rodziną odbywać się będzie w szczególności poprzez: prowadzenie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie terapii, mediacji rodzinnych, i pomocy prawnej oraz organizowanie usług dla rodzin, grup wsparcia oraz grup samopomocowych.

Rodziny przeżywające trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci na wniosek pracownika socjalnego otrzymają także wsparcie asystenta rodzinnego. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka realizowana będzie poprzez placówki wsparcia dziennego, jak również poprzez rodziny wspierające. Przy współpracy z asystentem rodzinnym rodziny wspierające będą pomagać rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Rodziną wspierającą może być rodzina z bezpośredniego otoczenia.

Szczegółowe zasady wspierania rodziny każda gmina określi w 3-letnim gminnym programie wspierania rodziny. Program opracowany zostanie na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Zostaną w nim określenie najważniejsze problemy i potrzeby w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle już od 2009 roku oferuje poradnictwo prawne i psychologiczne oraz mediacje rodzinne, a od 2010 r. wspiera je poprzez pracę asystenta rodzinnego. Wymienione formy wsparcia realizowane są w ramach programów rządowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W 2011 r. rodziny problemowe mają również możliwość udziału w Podprogramie Aktywności Lokalnej „Nie jesteśmy sami” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), w ramach którego zorganizowany został m.in. kurs aktywnego poszukiwania pracy, 3-dniowy obóz motywacyjno-wzmacniający „Szkoła dla rodziców” z warsztatami nauki planowania udanego życia, grupa wsparcia oraz wsparcie asystenta rodzinnego. Obecnie z rodzinami z Jasła pracuje 5 asystentów rodzinnych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE