Informacje

OSP Święcany w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Ochotnicza Straż Pożarna w Święcanach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jako trzecia jednostka z terenu gminy, po Skołyszynie i Harklowej i szesnasta w powiecie jasielskim. Uroczyste wręczenie aktu z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie miało miejsce w sobotę, pod miejscową remizą. W trakcie spotkania ratownicy otrzymali dodatkowy sprzęt, który w połączeniu z dotychczasowym wyposażeniem pomoże im w pełni profesjonalnie interweniować podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

OSP KSRG Święcany
© terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR | Więcej zdjęć z uroczystości w naszej FOTOGALERII

Wyciąg z decyzji podpisanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie generała brygady Wiesława Leśniakiewicza w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odczytał bryg. Marek Górniak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, z którą święcańscy druhowie-strażacy bezpośrednio współpracują w toku prowadzonych akcji na terenie gminy Skołyszyn.

W dokumencie czytamy:

„Po rozpatrzeniu wniosku Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (…) włączam z dniem 2 lipca 2012 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Święcanach, gmina Skołyszyn do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Uzasadnienie: w dniu 5 marca 2012 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zawarł porozumienie z gminą Skołyszyn, reprezentowaną przez wójta gminy Zenona Szurę oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Święcanach, reprezentowaną przez prezesa OSP Władysława Pilcha dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie określa prawa i obowiązki stron związanych z włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, na które strony wyraziły zgodę. Na podstawie podpisanego porozumienia Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w dniu 30 marca 2012 roku wystąpił z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ponieważ zostały spełnione warunki włączenia powyższej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 roku w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stwierdzam, jak na wstępie. Podpisał: gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie”

Działający od 1995 roku Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część systemu bezpieczeństwa państwa, działająca na trzech płaszczyznach: powiatowej, wojewódzkiej i centralnej. W jej skład wchodzą na terenie całej Polski: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, prawie cztery tysiące jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zakładowe straże pożarne, kilkanaście wysokospecjalistycznych szpitali oraz jednostki wyspecjalizowane w różnych dziedzinach ratownictwa (m.in. TOPR, GOPR, WOPR, itp.)

Do systemu może zostać włączona jednostka, która spełnia szereg wymagań, w tym musi posiadać: co najmniej dwa samochody ratowniczo-gaśnicze, wyszkolonych ratowników zapewniających pełną obsadę wozów bojowych pozostających w stałej gotowości do podejmowania działań ratowniczych oraz skuteczny system łączności, alarmowania i powiadamiania.

Robert Potyrała, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach: – System ten jest unikalnym rozwiązaniem na tle Europy. Stanowi przykład do naśladowania dla innych krajów. Sprawdził się podczas wielu akcji ratowniczych i klęsk żywiołowych, jakie nawiedzają nasz kraj. Uczestnictwo w strukturach KSRG jest więc nobilitacją dla każdej jednostki OSP. Odczuwamy wielką satysfakcję, że to co robimy na co dzień – ten trud i zaangażowanie włożone w rozwój OSP – ma sens. Daje ogromną motywację do dalszego doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia sprawności bojowej straży. Dzisiejszy dzień nie traktujemy jako zakończenie pewnego etapu rozwoju naszej jednostki, nie możemy osiąść na laurach. Dopiero teraz zaczyna się dla nas – święcańskich strażaków – okres wytężonej pracy, aby udowodnić, że ten zaszczyt jaki stał się naszym udziałem, nie jest przypadkiem. My druhowie strażacy na co dzień pełnimy swoją służbę, chroniąc zdrowie i życie mieszkańców, podtrzymujemy strażackie obyczaje i tradycje. Poświęcamy dla dobra straży swój czas i swoje siły, często kosztem rodziny i znajomych.

Jednostka w Święcanach spełniła formalności w ubiegłym roku, kiedy na wyposażeniu remizy pojawił się lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Boxer, zakupiony dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy Skołyszyn. To drugi, obok średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (GBA 25/16 Star 244), pojazd stanowiący siłę bojową miejscowej straży.

Jednak wieloletnie starania druhów, jak przypomniał podczas swojego wystąpienia prezes OSP Władysław Pilch, mogły stać się fiaskiem. W historii miejscowej jednostki tragicznie zapisały się dwie daty.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginął nasz przyjaciel i opiekun śp. senator Stanisław Zając. Jego dobra rada, bezinteresowna pomoc w załatwianiu wszelkich spraw, pozwalały nam patrzeć z optymizmem na przyszłość (…) Drugi potężny cios nasza jednostka otrzymała w dniu 4 czerwca 2010 roku. Tzw. „powódź tysiąclecia”, która nawiedziła także gminę Skołyszyn, wyrządziła ogromne straty w infrastrukturze drogowej, komunalnej. Wiele domów, budynków gospodarczych zostało zalanych lub podtopionych. Także OSP Święcany poniosła dotkliwe straty podczas klęski żywiołowej. Pas nacierającej wody doszczętnie zniszczył ogrodzenie, zaplecze kulturalne, wyposażenie warsztatowe i kuchenne w obydwu naszych remizach. Uszkodzone zostały także wnętrza remizy, sanitariaty, drzwi. O rozmiarze powodzi świadczy znak wielkiej wody umieszczony na ścianie frontowej remizy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców straty to zniszczony sprzęt ratowniczy i mundury. Uszkodzony został także nasz samochód ratowniczy Żuk. W takim momencie system krajowy mógł wydawać się odległą przyszłością. Jednak jak mówi popularne przysłowie: „co cię nie zabije to cię wzmocni”, tak było w przypadku naszej straży. Przystąpiliśmy do remontu i odbudowy zniszczeń. Wszelkie prace zostały wykonane tylko i wyłącznie przez naszych strażaków w czynie społecznym (…). Łącznie od pamiętnej powodzi do dnia dzisiejszego nasi druhowie wypracowali społecznie około trzech tysięcy godzin. Środki finansowe na remont pochodziły z naszych skromnych dochodów, od sponsorów i sympatyków naszej organizacji. – powiedział prezes.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należy na Podkarpaciu 289 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w powiecie jasielskim – szesnaście (Kołaczyce, Sieklówka, Brzyska, Kłodawa, Skołyszyn, Harklowa, Święcany, Warzyce, Osobnica, Tarnowiec, Dębowiec, Osiek Jasielski, Załęże, Świerchowa, Skalnik, Krempna)

To świadczy o tym, że Podkarpacie ma dobre jednostki i dobrze przygotowanych ludzi, którzy są przygotowani do tego, aby nieść pomoc innym osobom. – podkreślił st. bryg. Bogdan Kuliga, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Z okazji włączenia OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka otrzymała drobny sprzęt ratowniczy: od wójta gminy Skołyszyn Zenona Szury – rozdzielacz pożarniczy służący do rozdzielenia strumienia wody, od miejscowego księdza proboszcza Marka Mnicha – zestaw węży pożarniczych, a od dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Stefana Pinderskiego – torbę do ratownictwa medycznego.

Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. senator RP Alicja Zając, posłowie na Sejm RP Krystyna Skowrońska, Marek Rząsa i Bogdan Rzońca, zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Mirosław Pięta, przewodniczący Rady Powiatu Jasielskiego Bogusław Kręcisz, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Wiesław Latoszek, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jaśle druh Stanisław Święch oraz wójt gminy Skołyszyn przekazali na ręce druhów serdeczne gratulacje i życzenia spełnienia kolejnych marzeń – wśród których znajduje się teraz zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach na stronie internetowej jednostki: www.swiecany.osp.org.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE