Informacje

Biuletyn sesyjny z XXXIII sesji Rady Miejskiej Jasła

Rada Miejska Jasła
Fot. © ARCHIWUM URZĘDU MIASTA W JAŚLE

Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 3

Jasielscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały dotyczący realizacji zadania „Poprawa jakości i warunków nauczania w przedszkolach miejskich w Jaśle” dotyczący modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz doposażenia innych przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W przypadku uzyskania dofinansowania Miasto zamierza poprawić warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu Miejskim nr 3 poprzez modernizację otoczenia przedszkola polegającą na budowie ścieżki zdrowia i placów zabaw, termomodernizację budynku przedszkola oraz zakup wyposażenia dydaktycznego. Miasto zamierza ubiegać się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wartość zadania to 1 mln 250 tys. złotych.

Zmiana statutu MZGO

Radni przyjęli nowy statut Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami. Zmiana statutu tej jednostki wynikała z dostosowania obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Jasła do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina może przekazać prowadzenie systemu gospodarowania odpadami jednostce organizacyjnej, a taką jednostką jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle.

Regulamin dla Ogródka Jordanowskiego

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą Regulaminu Ogródka Jordanowskiego przy u. Jana Pawła w Jaśle. Ogródek został zrewitalizowany w ramach zakończonego przez miasto projektu Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła.

Regulamin określa zasady i tryb korzystania z tego obiektu, a jego przyjecie ma charakter porządkowy i ma na celu poinformowanie użytkowników jak bezpiecznie korzystać z obiektu, placu zabaw i urządzeń sportowych (skatepark). Uchwała dot. projektu. wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE