Informacje

Projekt budżetu miasta na 2013 rok: zobacz najważniejsze założenia inwestycyjne

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki przedłożył Radzie Miejskiej projekt budżetu miasta na 2013 rok. Głosowanie nad uchwałą będzie miało miejsce na początku stycznia.

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Budżet miasta na przyszły rok został skonstruowany przez kierowników i pracowników wydziałów jasielskiego magistratu oraz jednostek organizacyjnych miasta. Zakłada on dochody na poziomie 112 357 082,38 złotych (w tym dochody bieżące – 97 817 598,58 złotych i dochody majątkowe – 14 539 483,80 złotych). Najważniejszymi źródłami, z których do miejskiej kasy mają wpłynąć środki finansowe, są: podatki i opłaty lokalne – 30 343 600,00 złotych (stanowią największą część, bo 27% całości zaplanowanych na 2013 rok dochodów), dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne miasta – 2 282 426,00 złotych, dochody z majątku gminy – 2 964 500,00 złotych, udziały w dochodach budżetu państwa – 23 217 250,00 złotych, dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 1 935 312,70 złotych, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone – 9 783 481,00 złotych i środki pochodzące z unijnego budżetu – 13 117 676,77 złotych, opłata z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 750 000 złotych, realizacja zadań w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1 061 790,00 złotych, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 9 783 481,00 złotych, wpływy z tytułu opłaty produktowej – 10 000 złotych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 280 000 złotych.

Plan wydatków przewiduje 112 006 582,38 złotych (w tym wydatki bieżące – 91 224 530,96 złotych i wydatki majątkowe – 20 782 051,42 złotych). Rozchody budżetu ustalono na poziomie 4 070 500,00 złotych.

Burmistrz Andrzej Czernecki zaznaczył, że przewidywane zadłużenie miasta na koniec 2013 roku ma wynieść 21 781 015,91 złotych (19,16%).

Do najważniejszych inwestycji, które będą kontynuowane w przyszłym roku oraz nowo zaplanowane, samorządowiec zaliczył: przebudowę „Zielonego Rynku” (współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013), instalację systemów solarnych na obiektach użyteczności publicznej i domach prywatnych (współfinansowane z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy), uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie Warzyc (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013), termomodernizację hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego 15 oraz Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego 2 (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013), odbudowę obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zniszczonych w wyniku powodzi z 2010 roku (współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013), odbudowę infrastruktury oświatowej zniszczonej w wyniku powodzi z 2010 roku (współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013), budowę brakującego łącznika ulicy Towarowej z ulicą Lwowską o symbolu KL1 (współfinansowaną z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II).

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono dotacje dla jednostek podległych miastu, tj. Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej, Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Jasielskiego Domu Kultury i Muzeum Regionalnego.

Budżet został przygotowany w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przedstawione przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok: wzrost PKB zakładany na poziomie 2,2%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,7%, realny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej 1,9%, wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej 0,2%, stopa bezrobocia około 13%. Nie przewidują one wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej i wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli.

Pozytywną opinię dla projektu uchwały wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Radny Wacław Dusza
Radny Wacław Dusza przedstawia opinię Komisji Finansowo-Budżetowej.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podobnie Komisja Finansowo-Budżetowa Rady Miejskiej Jasła w składzie: Wacław Dusza – przewodniczący, Roman Kościow – zastępca przewodniczącego, Urszula Czyżowicz – sekretarz, Elżbieta Bernal, Henryk Rak, Tadeusz Stachaczyński, Leszek Zduński.

Radny Krzysztof Czeluśniak
Radny Krzysztof Czeluśniak. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Projekt budżetu na rok 2013 pozwoli przetrwać odczuwalny kryzys w państwie. Planowane zadłużenie pozwoli na dużą rezerwę do pozyskania w przyszłości środków z Unii Europejskiej w latach 2013-2020. Oszczędności na wydatkach bieżących w oświacie są dobrze prowadzone. Dlatego w imieniu klubu „Jaślan” proszę o poparcie tego budżetu dla stabilnej gospodarki miasta Jasła. – powiedział radny Krzysztof Czeluśniak.

Radny Janusz Przetacznik
Radny Janusz Przetacznik. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Radny Janusz Przetacznik komentuje projekt budżetu: – Z jednej strony utrzymujemy dyscyplinę z dochodów bieżących, ale również wydatki bieżące nam maleją, pragnę zauważyć, kosztem ubożenia społeczeństwa. Przykładem jest taryfa, którą zatwierdziliśmy na ostatniej sesji, w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych. Poprzez ratowanie budżetu zwiększamy wydatki obciążające bezpośrednio ludzi. Oczywiście, budżet w wydatkach bieżących ma się dobrze, ludzie nieco gorzej. Chciałbym uniknąć takiej sytuacji w przypadku gospodarki odpadami.

W trakcie dyskusji wpłynął jeden wniosek o dokonanie zmian w projekcie budżetu miasta Jasła na 2013 rok. Radny Andrzej Dybaś w dziale „drogi gminne”, w którym zaplanowano kwotę 490 tysięcy złotych, ująć konkretne zadanie – remont ulicy Młynarskiej, który obejmowałby położenie nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy oraz wykonanie przepustu znajdującego się w ciągu tej ulicy.

Głosowanie nad wnioskiem i całą uchwałą budżetową 3 stycznia 2013 roku o godzinie dziesiątej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE