Informacje

Upiększają otoczenie swoich miejscowości, ratują zabytki. Przy unijnym dofinansowaniu

Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” wyłoniła wnioski, które otrzymają dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i „Małych projektów”. Pula dostępnych środków na przyznanie pomocy finansowej w tegorocznym rozdaniu wyniosła ponad dwa miliony złotych.

W Kołaczycach obradowała wczoraj (15.05) Rada Stowarzyszenia, pn. Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja”, której członkowie dokonali analizy aplikowanych wniosków złożonych w ramach prowadzonego w terminie od 2 do 30 kwietnia 2013 roku naboru, ocenili je pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i wybrali operacje do dofinansowania.

Rada Stowarzyszenia, która jest organem oceniającym zgodność składanych wniosków ze strategią rozwoju obszarów objętych Lokalną Grupą Działania „Nowa Galicja”, oceniła merytorycznie wnioski, które wpłynęły w ramach dwóch działań: „Odnowa i rozwój wsi” i „Małe projekty”. W ramach „Odnowy i rozwoju wsi” wszystkie wnioski, które zostały złożone do stowarzyszenia, uzyskały aprobatę i wszystkie zostaną odesłane do Urzędu Marszałkowskiego. Pula środków, która była przeznaczona na to działanie to 1 823 103,98 złotych, a złożone wnioski opiewały na łączną kwotę 1 821 326,00 złotych. Do „Małych projektów” wpłynęło siedemnaście wniosków na kwotę 618 510,03 złotych, a pula dostępnych środków wynosi 352 342,24 złotych. – poinformowała nas Małgorzata Salacha, prezes Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja”.

Małgorzata Salacha
Każdy wniosek, który jest składany do biura LGD w ramach konkursu musi być zgodny z lokalną strategią rozwoju, a była ona kilka lat temu budowana wśród pięciu gmin poprzez konsultacje społeczne. Cieszę się, że możemy powoli te oczekiwania mieszkańców realizować. - podkreśla Małgorzata Salacha.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” realizowane będą następujące przedsięwzięcia (według wysokości wnioskowanej kwoty pomocy): przebudowa płyty rynku w Dębowcu (gmina Dębowiec, 328 350,00 zł); budowa parkingu publicznego w Kołaczycach (gmina Kołaczyce, 231 422,00 zł); budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Opacie, Osobnica, Szebnie i Wolica (gmina Jasło, 194 840,00 zł); remont budynku Domu Ludowego w Jareniówce i budynku Domu Ludowego w Warzycach (gmina Jasło, 185 160,00 zł); budowa altany w miejscowości Mrukowa, zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Samoklęski oraz placu przy Domu Ludowym w Mrukowej (gmina Osiek Jasielski, 175 265,00 zł); remont placów postojowych w miejscowościach Łajsce, Czeluśnica i Łubno Szlacheckie (gmina Tarnowiec, 169 725,00 zł); rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce (gmina Tarnowiec, 142 064,00 zł); renowacja i konserwacja ceglanych elewacji zewnętrznych i kamiennych detali architektonicznych-elewacja frontowa z masywem wieżowym Kościoła Parafialnego w Osobnicy (Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy, 130 000,00 zł); budowa oświetlenia drogowego (gmina Tarnowiec, 72 934,00 zł); modernizacja zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni w budynku GOK Tarnowiec (Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu, 68 044,00 zł); remont sali konferencyjnej wraz z zapleczem w Domu Kultury w Kołaczycach (gmina Kołaczyce, 53 099,00 zł); dobudowa zadaszonego tarasu przy budynku domu ludowego w Sądkowej (gmina Tarnowiec, 38 251,00 zł) oraz utwardzenie powierzchni gruntu na działce i budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie przy kościele parafialnym w Lublicy (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Lublicy, 32 172,00 zł).

Burmistrz Małgorzata Salacha, choć sama nie brała udziału w ocenie merytorycznej złożonych wniosków, nie kryje zadowolenia, że wśród wyłonionych do dofinansowania znalazły się dwa zadania na terenie zarządzanych przez nią Kołaczyc.

Będzie realizowany parking publiczny przy Kościele Parafialnym w Kołaczycach oraz remont sali konferencyjnej wraz z zapleczem w domu kultury w Kołaczycach. Na całym placu będzie ułożona estetyczna kostka brukowa, która będzie współgrała z otoczeniem zabytkowego neogotyckiego Kościoła Parafialnego. Parking będzie służył całej gminie, ponieważ ci, którzy przyjeżdżają coś załatwiać do Kołaczyc mają duże trudności parkingowe. Czasami w ciągu dnia jest ciężko gdzieś zaparkować. Docelowo powstanie tutaj 24 miejsca parkingowe, ponieważ musi być zachowany niezabudowany sześciometrowy pas oddzielający je od kościelnych murów. – mówi.

Sala konferencyjna przy GOK w Kołaczycach
Gruntowną renowację przejdzie sala konferencyjna nad remizą OSP w Kołaczycach. W budynku zostaną m.in. wstawione nowe okna, odnowione ściany, będzie zmieniona drewniana podłoga oraz zmodernizowane zaplecze sanitarne.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do tego dochodzi remont sali konferencyjnej wraz z zapleczem domu kultury w Kołaczycach. Salkę tą wykorzystują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej, Rada Miejska i wiele stowarzyszeń, które organizują tam swoje spotkania. Sala ta jest zaniedbana, dlatego chciałam ją gruntownie wyremontować, aby służyła wszystkim organizacjom pozarządowym do ich statutowej działalności oraz integracji społecznej wśród mieszkańców. – dodaje pani burmistrz.

Przy wyborze operacji do dofinansowania w ramach programu „Małe projekty” kierowano się szczególnie rozwojem dziedzictwa kulturowego. Dlatego gro środków zostanie skierowanych do parafii na odrestaurowanie zabytków w ponad stuletnich zabytkowych kościołach.

Dotacje otrzymają więc trzy parafie: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika w Osobnicy na konserwację trzech zabytkowych feretronów procesyjnych (50 000,00 zł), Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy na konserwację oraz renowację ołtarza bocznego Świętego Józefa gotyckiego kościoła parafialnego (50 000,00 zł) i Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach na wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie w kościele parafialnym (48 363,60 zł).

Oprócz tego beneficjentami są jak zawsze: gminy, osoby prawne oraz organizacje społeczne. – podkreśla Małgorzata Salacha.

Na przykład, zakwalifikowano wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołaczycach na doposażenie umundurowania dla Ogniowej Kompanii Honorowej (36 518,59 zł).

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach po raz trzeci składała wniosek i wreszcie się zakwalifikował. – wyjaśnia.

Zaakceptowano projekty, z którymi aplikowały miejscowe samorządy: gminy Dębowiec („Aktywizacja mieszkańców gminy Dębowiec” – 17 968,96 zł i „Gminny Turniej w piłkę nożną połączony z Dniami Dębowca” – 49 855,22 zł), gminy Osiek Jasielski („Organizacja obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim oraz zakup strojów reprezentacyjnych i sztandaru OSP” – 22 420,00 zł i „Budowa altany w miejscowości Załęże” – 18 085,86 zł) oraz jeden gminy Kołaczyce („Promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego Kołaczyc i regionu” – 23 200,00 zł), która za wnioskowaną kwotę chce zorganizować w przyszłym roku uroczystości związane z 660-rocznicą nadania praw miejskich miejscowości.

Przeszedł też wniosek osoby prywatnej. Wiktor Marian Barański złożył wniosek na „Zagospodarowanie ogrodu wiejskiego gospodarstwa agroturystycznego w Dobrucowej” na kwotę 50 000,00 złotych. – mówi Salacha.

Część z zaplanowanych przedsięwzięć będzie realizowana jeszcze w tym roku, część zostanie przeniesiona na kolejny. – Teoretycznie od dzisiejszego dnia, jeżeli tylko beneficjent dostanie informację od Lokalnej Grupy Działania „Nowa Galicja”, że jego projekt został zakwalifikowany to od tego daty może już zacząć realizować zadanie. Natomiast beneficjent określił we wniosku termin realizacji zadania. Najpóźniej muszą być zrealizowane do końca przyszłego roku. Na przykład te zadania, które są zaplanowane w Kołaczycach, będą ujęte dopiero w przyszłorocznym budżecie. Niektórzy beneficjenci już teraz będą realizować. – zaznacza.

Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” ze względu na ograniczoną pulę środków w „Małych projektach” musiała odrzucić wnioski: Stowarzyszenia Edukacyjnego „Nasza Szkoła” w Lublicy – „Prowadzenie warsztatów z zakresu żywienia, garncarstwa i zorganizowanie zajęć promujących aktywny tryb życia” (wnioskowana kwota pomocy: 9 694,72 zł), Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach – „VII Podkarpackie Miodobranie” (49 957,12 zł), Muzeum Podkarpackiego w Krośnie – organizacja Festiwalu „Barbarzyńcy i Rzymianie. Zaginione tradycje sprzed 2000 lat” (50 000,00 zł) i Zakup strojów i wyposażenia dla wczesnośredniowiecznej drużyny wojów funkcjonującej przy skansenie archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy (30 307,56 zł), Gminy Kołaczyce – „Pokłosie” (34 424,00 zł), Łukasza Norberta Gałuszki – budowa mini golfa (28 336,00 zł).

Od stycznia br. zmieniło się rozporządzenie w sprawie „Małych projektów”, które mówi, że maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 50 tysięcy złotych na beneficjenta. W ubiegłych latach wynosiła 25 tysięcy złotych, więc to też spowodowało, że dawniej można było zrealizować więcej wniosków. Rada miała duży problem, które wnioski wybrać. Każdy z członków Rady oceniał według własnego sumienia i punktacji, według której za każde zadanie zgodne z lokalną strategią działania przydzielane są punkty. My chcielibyśmy, żeby wszystkie wnioski przeszły i były zrealizowane, ale tak się nie udało. Nie wszystko można zrealizować, czego byśmy sobie życzyli. – przyznaje.

Małgorzata Salacha przyznaje, że nabory prowadzone w ramach Lokalnych Grup Działania są skuteczne i przynoszą lokalnym społecznościom wymierne korzyści.

Jeśli do Urzędu Marszałkowskiego spływa przykładowo tysiąc wniosków to jest problem, aby komisja mogła dokładnie stwierdzić czy ten projekt będzie kluczowy dla danego rejonu. Natomiast jeśli te środki przechodzą przez takie małe Lokalne Grupy Działania to jako osoby mieszkające tutaj jesteśmy w stanie oszacować czy projekt wpisuje się w strategię, czy będzie on z korzyścią dla mieszkańców. Wtedy nie przejdą wnioski, które później nic nie rodzą dla danego regionu. Jeśli nadal będę prezesem stowarzyszenia, będę nadal namawiała, aby dalej procedować o takie środki i aby nadal można było bezpośrednio wspomagać naszą lokalną społeczność. – powiedziała pani burmistrz.

Lokalna Grupa Działania „Nowa Galicja” rozdysponowała do tej pory ponad siedem milionów złotych na przedsięwzięcia związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Mamy przewidzianą ewaluację całego projektu. Ewaluacja będzie przeprowadzona przez firmę zewnętrzną. Zamierzamy jeszcze zrealizować tzw. projekt współpracy polegający na tym, że planujemy wybudować w naszych gminach trasy nordic walking dla miłośników dwóch „kijków”. – dodaje Małgorzata Salacha.

Teraz pozostaje czekać na kolejne rozdanie środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej. Sądząc po zainteresowaniu w kolejno prowadzonych naborach z pewnością znajdą się chętni, by zrealizować kolejne zadania na obszarze pięciu gmin wchodzących w skład „Nowej Galicji” z pomocą środków unijnych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE