Kultura | rozrywka | edukacja

Turniej Jednego Wiersza (zapowiedź)

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza do udziału w Turnieju Jednego Wiersza.

Zapowiedź
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

Celem konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa przy użyciu nowatorskiej formy – turnieju poetyckiego. Podstawowym celem Turnieju jest prezentacja twórczości poetyckiej oraz wyłonienie spośród laureatów młodych talentów literackich. Turniej ma formułę otwartą, tematyka tekstów poetyckich nie jest określona. Warunkiem przystąpienia do konkursu było nadesłanie jednego utworu poetyckiego, nieprzekraczającego 50 wersów, dotychczas nie publikowanego i nie zgłaszanego do innych konkursów oraz dołączenie danych osobowych uczestnika. 

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę artystyczną wartość tekstu, jak również sposób jego prezentacji. Konkurs będzie trwał w dniach 27 sierpnia – 27 września 2013 r. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.mbp.jaslo.pl oraz http://wariacjeliterackie.blogspot.com/.

Współorganizatorem Turnieju jest Klub Inicjatyw Artystycznych „Wschód”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Wariacje literackie”, który dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA

1. Organizatorem Turnieju Jednego Wiersza jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.
2. Współorganizatorem Turnieju jest Klub Inicjatyw Artystycznych „Wschód”.
3.Turniej realizowany jest w ramach projektu „Wariacje literackie” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Turniej Jednego Wiersza odbędzie się 30 września 2013 r. w Czytelni Głównej MBP w Jaśle, ul. Kołłataja 1, 38-200 Jasło. Godzina rozpoczęcia – 17.00.
5. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Uczestnik prezentuje 1 wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani w publikacjach książkowych. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory zgłaszane do turnieju nie powinny przekraczać 50 wersów.
7. Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.
8. Zgłoszenia utworu należy dokonać przed rozpoczęciem konkursu drogą elektroniczną na adres email: mbp@mbp.jaslo.pl lub pocztą na adres: Miejska Biblioteka publiczna w Jaśle, ul Kołłątaja 1, 38-200 Jasło od dnia 27 sierpnia 2013 r. do dnia 27 września 2013 r. do godz. 15.00. Zgłoszone prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz dołączyć informacje kontaktowe (adresy e-mail i pocztowy, numer telefonu kontaktowego).
9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy i zgody na jej wykorzystanie do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki.
10.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
11. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
13. Sprawy sporne oraz nie objęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE