Informacje

Opłaty za usuwanie pojazdów z dróg publicznych uchwalone

Rada Powiatu Jasielskiego na sesji w dniu 28 listopada br. uchwaliła wysokość opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym. W głosowaniu brało udział 20 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Fot. © Starostwo Powiatowe w Jaśle

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Rada Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji tego zadania ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów związanych z wydaniem dyspozycji do usunięcia pojazdów. Uchwalone stawki obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku. Pojazdy są usuwane z dróg publicznych na polecenie policji, straży miejskiej lub osoby dowodzącej akcją ratowniczą. Zadanie to Starosta realizuje za pomocą zewnętrznych podmiotów.

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku m.in. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch, kiedy kieruje nim osoba w stanie nietrzeźwości, bądź nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem. Pojazd może też zostać usunięty z drogi, jeżeli jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela obowiązują następujące opłaty:
1.    rower lub motorower – 11 zł
2.    motocykl – 220 zł
3.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 483 zł
4.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 603 zł
5.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 854 zł
6.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1259 zł
7.    pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1532 zł

Z kolei za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi ustala się opłatę za każdą dobę przechowywania w wysokości:
1.    rower lub motorower – 18 zł
2.    motocykl – 25 zł
3.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 38 zł
4.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 50 zł
5.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 72 zł
6.    pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 134 zł
7.    pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 198 zł

Przed odebraniem pojazdu należy wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Jasielskiego.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE