Informacje

Wyprawka szkolna

Do 9 września br. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

W bieżącym roku dofinansowanie dotyczy podręczników dla uczniów uczęszczających do: klas II, III i VI szkoły podstawowej, klas III szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych tj. 539 zł.

Pomoc w formie dofinansowania podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub do kształcenia w zawodach, jest udzielana także uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniów tych nie dotyczy kryterium dochodowe.

Wnioski o dofinansowanie „wyprawki szkolnej” wydają macierzyste szkoły uczniów. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE