Kultura | rozrywka | edukacja

Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej Skołyszyn 2015 (zapowiedź)

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie organizuje XIII edycję Powiatowego Konkursu Grafiki Komputerowej – Skołyszyn 2015.

CEL KONKURSU
– doskonalenie umiejętności plastycznych i wyrobienie wyobraźni artystycznej,
– wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną,
– stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od IV-VI i gimnazjów powiatu jasielskiego. Termin nadsyłania prac do 27.02.2015 r. na adres : Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 283.

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE
– praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie w dowolnym programie graficznym,
– praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego na papierze formatu A4 i dodatkowo w formie elektronicznej – płyta z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby może być on skompresowany w znanych formatach np. rar, zip,
– każda praca oraz płyta powinna zawierać dokładne dane o autorze tj. imię, nazwisko, adres szkoły, telefon, wiek, imię i nazwisko Nauczyciela prowadzącego. Do pracy prosimy dołączyć oświadczenie.

TEMATYKA PRAC
Temat tegorocznej edycji konkursu: „Dyplom”. Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie dyplomu niniejszego konkursu. Praca powinna zawierać: samodzielnie zaprojektowane tło, napis – dyplom, pełną nazwę konkursu, miejsce do wpisania nazwiska laureata, mile widziane również zamieszczenie w projekcie logo Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie – do pobrania na stronie internetowej – www.gokicz.skolyszyn.pl. Z prac nadesłanych na konkurs zostanie wybrany jeden projekt, który posłuży za wzór dyplomu nin. konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo naniesienia na wybranym dyplomie dodatkowych informacji związanych z konkursem.

NAGRODY
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Komisja może przyznać nagrodę specjalną dla jednego uczestnika.

OCENA PRAC
– komisja konkursowa oceni walory plastyczne pracy, samodzielność, oryginalność,
– poprawność plików, formatów
– prace ocenione będą w dwóch kategoriach wiekowych tj.
– klasy od IV – VI
– gimnazja

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– prace wystawione będą w sali GOKiCz w Skołyszynie,
– po zakończonej wystawie wszystkie prace zostaną opublikowane na płycie kompaktowej,
– o terminie wręczenia nagród poinformujemy telefonicznie.

Biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl.

1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do celów niniejszego Konkursu i innych celów promocyjnych, na co Rodzic, Opiekun prawny wyraża zgodę.
2. Rodzic, opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w szczególności w formie fotografii wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Rozpowszechnienie może wystąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez GOKiCz w Skołyszynie.
3. GOKiCz w Skołyszynie zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania do publikacji i promocji konkursu oraz GOKiCz dyplomu zgłoszonego do konkursu (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.631, art. 41, 51, 64, 65).

(GOKiCz w Skołyszynie)

SŁOWA KLUCZOWE