Informacje

Jasielskim „Medykiem” pokieruje nowa pani dyrektor

Od 1 września Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pokieruje Barbara Józefowicz. Nowa dyrektor placówki została wyłoniona w drodze prowadzonego przez samorząd województwa postępowania konkursowego.

Fot.  © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W związku z upływającym w dniu 31 sierpnia terminem na jaki zostało powierzone stanowisko dotychczasowemu dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił pod koniec czerwca br. postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie kandydata, który od nowego roku szkolnego pokieruje tą jednostką oświatową.

Postępowanie konkursowe składało się z dwóch części. Zainteresowani mieli czternaście dni na złożenie swoich aplikacji. – Pierwszy etap postępowania (formalny) ma na celu sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Drugi etap postępowania to rozmowa z kandydatami, po zakończeniu której komisja oceniła w szczególności przedstawione przez kandydatów koncepcje funkcjonowania i rozwoju szkoły. – poinformował nas Tomasz Leyko, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał (zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy o systemie oświaty) ośmioosobową komisję w celu wyłonienia kandydata. W jej skład weszli: Katarzyna Kuczmenda (przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego) – jako przewodnicząca komisji konkursowej oraz członkowie komisji – Stanisław Bartnik (przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego), Waldemar Szumny (przedstawiciel Samorządu Województwa Podkarpackiego), Danuta Moskwa (przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty), Bolesław Staworowski (przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty), Piotr Fatyga (przedstawiciel Rady Pedagogicznej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle), Józef Kielar (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”) i Jerzy Krupiński (przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego).

Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Marszałkowskim, do konkursu przystąpiło czterech kandydatów, z czego jeden z nich – z uwagi na niespełnienie postawionych w ogłoszeniu wymogów formalnych – nie został dopuszczony do drugiego etapu postępowania.

Komisja rekomendowała Zarządowi, a ten zaakceptował kandydaturę i zatrudnił na stanowisku dyrektora szkoły Barbarę Józefowicz. Funkcję kierowniczą będzie sprawować przez okres pięciu lat szkolnych.

Pani Barbara Józefowicz jest nauczycielem spełniającym wszystkie warunki wymagane od dyrektora szkoły, które określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. – powiedział Tomasz Leyko.

Organ prowadzący placówkę nie podaje szczegółów odnośnie dotychczasowego przebiegu ścieżki zawodowej pani dyrektor, ani też nie ujawnia przedstawionej przez nią koncepcji funkcjonowania jasielskiego „Medyka”.

Przedstawione przez kandydatów uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle są materiałami konkursowymi, które podlegają ocenie komisji konkursowej. Procedura naboru, co do zasady, nie ma charakteru publicznego. – tłumaczy rzecznik.

To dziesiąty dyrektor jasielskiego „Medyka” od momentu powołania placówki w 1961 roku.

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle będzie kształciło na następujących kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych (dziennie i zaocznie), higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny (zaocznie), asystent osoby niepełnosprawnej (zaocznie), technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE