Informacje

Most na rzece Jasiołce w Dobrucowej otwarty dla ruchu

Można już w pełni korzystać z odcinka drogi powiatowej pomiędzy Szebniami, a Tarnowcem. Na rzece Jasiołce w Dobrucowej, w miejscu istniejącej do tej pory przeprawy mostowej, powstał obiekt o nowych parametrach techniczno-użytkowych. Roboty trwały pięć miesięcy. Inwestycja kosztowała blisko 6,3 miliona złotych. W połowie sfinansowano ją ze środków budżetu państwa.

Przed południem w miejscowości Dobrucowa odbyło się uroczyste dopuszczenie do użytkowania zmodernizowanego mostu na rzece Jasiołce oraz odcinka drogi powiatowej pomiędzy Szebniami, a Tarnowcem. Wzięli w nim udział lokalni politycy, samorządowcy wszystkich szczebli, przedstawiciele zarządcy sieci dróg powiatowych oraz wykonawcy robót. Wydarzenie to przyciągnęło licznych mieszkańców pobliskich miejscowości położonych w ciągu modernizowanej drogi powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec. W związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości miało ono wymiar patriotyczny, o czym przypominały powiewające na całym obiekcie biało-czerwone flagi.

Do symbolicznego przecięcia wstęgi ustawili się m.in. senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciech Zając, starosta jasielski Adam Pawluś, wójt gminy Tarnowiec Jan Czubik, a także wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Inwestycja została zrealizowana w przeciągu pięciu miesięcy od momentu podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych.

Mogę tylko bardzo pozytywne opinie wydać na temat firmy Wolmost, która niezwykle skutecznie prowadziła te prace. Co najważniejsze, w bardzo szybkim tempie, bo mamy półtora miesiąca przed terminem wykonany piękny obiekt mostowy w kolorach biało-czerwonych. Na Święto Niepodległości mamy oddaną piękną inwestycję. Myślę, że będzie ona służyła zarówno mieszkańcom gminy Tarnowiec, jak i gminy Jasło, a także wszystkim turystom, którzy będą przejeżdżać przez tę część naszego powiatu. – mówi starosta jasielski Adam Pawluś.

Projekt miał na celu udostępnienie użytkownikom korzystającym z drogi powiatowej relacji Szebnie-Tarnowiec przeprawy mostowej o parametrach technicznych odpowiadających współczesnym wymogom. Z uwagi na fatalny stan techniczny istniejącego obiektu konieczna była jej całkowita rozbiórka, a w dalszej kolejności wykonanie nowych podpór i konstrukcji nośnej mostu. Jest to obiekt jednojezdniowy, z dwoma pasami ruchu po trzy metry szerokości każdy.

Poprzedni most był w tragicznym stanie. – opisuje starosta jasielski Adam Pawluś. – W czasach, w których był wykonywany, nie było takich możliwości technologicznych jak dzisiaj i nie było na tyle odpowiednich materiałów, co było widać przy rozbiórce tego starego mostu. Musieliśmy wykonać rozbiórkę tego starego mostu. W filarach i przyczółkach nie było odpowiednich wzmocnień stalowych więc to groziło zniszczeniem tej konstrukcji. Ponadto obsypywały się płaty cementowe. Więc musielibyśmy całkowicie zamknąć most. Było ograniczenie tonażowe natomiast dalsza eksploatacja starego mostu wydawała się niemożliwa.

Zakres inwestycji obejmował również wykonanie umocnienia skarp i brzegów rzeki Jasiołki.

Zlikwidowaliśmy filar w nurcie rzeki więc na pewno jest dużo lepszy przepływ wody w Jasiołce. – informuje starosta.

W ramach zadania, którego głównym inwestorem był powiat jasielski, wykonano również przebudowę fragmentu drogi na odcinku pomiędzy przejazdem kolejowym w Szebniach, a skrzyżowaniem prowadzącym w kierunku domu ludowego w Dobrucowej. Wykonawca prac zadbał o usprawnienie systemu odwodnienia jezdni, jak również wykonał obustronne pobocza o szerokości jednego metra.

W tej chwili będą mogły tędy przejeżdżać pojazdy o nieograniczonym tonażu. Oprócz samego mostu, wykonaliśmy prawie dziewięćset metrów drogi, to znaczy pięćset metrów od strony Szebni i około czterysta metrów od strony Tarnowca. To jest droga kategorii Z, czyli szeroka na sześć metrów plus pobocza, mająca pełną nośność. Jest tu zupełnienie inny komfort przejazdu zwłaszcza dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów. – mówi Adam Pawluś.

Realizacja przedsięwzięcia wymagała współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami. Zdaniem wójta Jana Czubika ze zrealizowanego właśnie ciągu komunikacyjnego zadowoleni będą nie tylko sami mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z tej drogi. Inwestycja ma też pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu.

Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy Tarnowiec dlatego, że ta droga łączy gminę z drogą krajową nr 28. W przedziale dziesięciu ostatnich lat staraliśmy się, aby tę drogę doprowadzić do stanu używalności. Tak samo most. Ale nie dało się. Dopiero nowe rządy w ostatnich latach doprowadziły do tego, że mamy wreszcie porządny most i porządną drogę. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ na terenie naszej gminy powstaje zakład produkcyjny, innowacyjny na skalę światową, do którego to surowce będą wożone tą drogą. Produkty finalne będą wywożone również tą drogą. Dla naszej gospodarki ma to ogromne znaczenie. Dla nas, jako mieszkańców, też ma znaczenie dlatego, że przejedziemy tędy wygodnie i bez kłopotów. Gładka i równa droga oznacza, że samochody nie będą się niszczyć. – powiedział Jan Czubik, wójt gminy Tarnowiec.

Jak zaznacza, z uwagi na fakt, że w całości most jest położony na terenie zarządzanej przez niego gminy, samorząd partycypował nie tylko w kosztach prac budowlanych, ale także w fazie projektowej. Pomimo, że w planach ma własne zadania w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej w swoich granicach administracyjnych.

Gmina Tarnowiec partycypowała w dość dużym wymiarze jeśli chodzi o możliwości finansowe samorządu. A poza tym to w zasadzie byliśmy inicjatorem wykonania projektu na ten most i na tą drogę. Do projektu, na bazie którego zostało to wykonane, dołożyliśmy 40 tysięcy złotych. W tej chwili staramy się o most między Jedliczem, a Tarnowcem w miejscowości Brzezówka. Mamy już zezwolenia na budowę, mamy wszystko przygotowane, wystąpiliśmy w tej chwili o dofinansowanie tego mostu. – powiedział wójt Czubik.

Swój udział w tym przedsięwzięciu miała również gmina wiejska Jasło. Jak zaznaczył jej gospodarz Wojciech Piękoś, radni pozytywnie przychylili się do wniosku powiatu jasielskiego o współfinansowanie zadania.

Partycypowaliśmy w kosztach tej inwestycji w wysokości 200 tysięcy złotych. Fragment drogi, która jest w ramach tej całej inwestycji, leży po stronie gminy Jasło. – wyjaśnia Wojciech Piękoś. – To jest bardzo ważna przeprawa mostowa, bo łączy nasze gminy i miejscowości. Ruch na trasie pomiędzy Szebniami, a Tarnowcem, jak również pomiędzy drogą krajową, a południowymi regionami gminy Tarnowiec, odbywa się właśnie tędy. To jest niezwykle ważna przeprawa, która uzyskała teraz i wyższy tonaż, i lepsze parametry. Dzisiaj jest dzień, w którym należy się z tego cieszyć.

Obecny dzisiaj w Dobrucowej dr Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego, a w minionej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczący Komisji Infrastruktury podkreślał jak ważne znaczenie ma przedmiotowa inwestycja dla mieszkańców gminy Tarnowiec, gminy wiejskiej Jasło oraz całego powiatu jasielskiego.

Ludzie od bardzo dawna czekali na bardzo dobry most i te ich marzenia się spełniły. 50% do tej inwestycji dołożył rząd. Wszyscy, jako parlamentarzyści, pomagaliśmy panu staroście i panom wójtom w dokończeniu tej inwestycji. Myślę, że to jest bardzo dobra „pamiątka” po tej mijającej kadencji Sejmu 2015-2019. – powiedział.

Swoją wdzięczność wobec polskich władz wyraził starosta Adam Pawluś.

Całość inwestycji to blisko 6,3 miliona złotych. Chcę tutaj podziękować naszym parlamentarzystom za wielką pomoc jaką otrzymaliśmy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 50% wnioskowanej przez nas kwoty pochodzi z rezerwy budżetowej. Nasz wniosek był na 7 milionów złotych, ale dzięki temu, że firma dała ofertę niższą od wartości kosztorysowej to ta inwestycja została zrealizowana za kwotę 6,3 miliona złotych. Pozostałych środków nie zmarnowaliśmy. Jest już gotowy odcinek drogi około 600 metrów od klasztoru w Dębowcu w stronę drogi Jasło-Folusz. To jest dla nas również wielki sukces, bo wreszcie będzie piękna droga do tego miejsca pielgrzymkowego. – powiedział samorządowiec.

Starosta liczy na dalszą pomoc finansową z budżetu państwa z uwagi na ambitne plany inwestycyjne obejmujące wykonanie kolejnych mostów na terenie powiatu jasielskiego.

W sieci dróg powiatowych przewidujemy kolejne obiekty. Na rzece Jasiołce planujemy przystąpić do realizacji mostu pomiędzy Sobniowem, a Hankówką oraz w gminie Skołyszyn, dokładnie w miejscowości Przysieki, powstanie nowy szlak drogowy od Biecza, alternatywny do przejazdu drogą krajową nr 28, z możliwością ominięcia tej drogi poprzez Pustą Wolę i Przysieki. – informuje.

Poseł Bogdan Rzońca zapowiedział, że programy wsparcia lokalnych samorządów w finansowani inwestycji drogowo-mostowych będą kontynuowane przez kolejne lata: – Bo to, co robimy, robimy przede wszystkim dla mieszkańców, dla tych, którzy dojeżdżają do pracy, dla tych, którzy muszą korzystać ze środków transportu poruszając się po tych drogach.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE