Informacje

2,1 mln złotych za drugi etap przebudowy ulicy Mendysa

Fragment ulicy Mendysa przed przebudową | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Znamy już wykonawcę, któremu zostanie powierzony kontrakt na przebudowę ulicy Mendysa wraz z sąsiadującymi drogami wewnętrznymi obsługującymi komunikacyjnie intensywnie rozrastające się w tej okolicy osiedle domków jednorodzinnych.

Miasto Jasło znalazło już wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania publicznego pod nazwą „Budowa gminnych dróg na osiedlu na Kotlinę o symbolu KL1, KL2, KD1, KD3, KD4, KD5, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – Etap II”. Chęć realizacji zamówienia zgłosiły cztery przedsiębiorstwa, w tym jedno lokalne i trzy spoza terenu naszego powiatu. Wynik rozstrzygniętego postępowania został opublikowany dzisiaj na platformie przetargowej Urzędu Miasta.

Samorząd postanowił zawrzeć umowę i powierzyć realizację przedsięwzięcia firmie handlowo-usługowej „Ligęzka” z siedzibą w Strzegocicach. Wybór umotywowano najkorzystniejszym bilansem kryteriów oceny oferty. Wartość prac ujętych w programie inwestycyjnym wynosi 2,1 mln złotych. Tym samym mieści się w planowanym wcześniej budżecie przygotowanym na podstawie szacunków kosztorysowych.

Projekt ma na celu dokończenie zapoczątkowanego przed kilkoma laty procesu inwestycyjnego dotyczącego skomunikowania terenu po nieistniejącym już państwowym gospodarstwie rolnym, położonym na osiedlu Ulaszowice. Sukcesywnie realizowana w tej części miasta zabudowa, w tym budownictwo jedno i wielorodzinne, powoduje konieczność zapewnienia mieszkańcom nowo powstających obiektów dostępu do sieci dróg publicznych.

Na obecnym etapie kompleksowej przebudowie ulegnie ulica Władysława Mendysa na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z drogą powiatową – ulicą Na Kotlinę, a skrzyżowaniem z istniejącą drogą gminną – ulicą Józefa Krzyżowskiego. Nowa jezdnia zostanie wyznaczona zgodnie z aktualnym przebiegiem drogi, który we fragmencie sąsiadującym z aktualnie budowanym blokiem mieszkalnym „Jaskier” Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonany jest z żelbetowych płyt drogowych przejazdowych, zaś wysokości placu zabaw, siłowni plenerowej i pierwszych domów jednorodzinnych przechodzi w nawierzchnię żwirowo-gruntową.

Zakres prac obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, ograniczonej obustronnymi krawężnikami, wyposażonej w chodnik z betonowej kostki brukowej, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizację deszczową oraz zjazdy na poszczególne posesje.

W ramach tej samej inwestycji rozbudowane zostaną drogi wewnętrzne sąsiadujące bezpośrednio z ulicą Mendysa – ulice Widokowa (168,75 m.), Górska (197,00 m.), Pogodna (149,97 m.) oraz Urocza (85,08 m.).

Przyjęty termin realizacji zadania to siedem miesięcy od momentu podpisania umowy.

Na to przedsięwzięcie miasto Jasło uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE