Na drogach

Harklowa: przy drodze w kierunku Lipinek powstanie kawałek chodnika

Budowa chodnika | FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

W Harklowej, przy drodze prowadzącej w kierunku Lipinek, zostanie wybudowany chodnik. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż ciągu komunikacyjnego o nasilonym ruchu samochodów osobowych nastąpi zgodnie z wieloletnimi oczekiwaniami mieszkańców miejscowości. Inwestycję powiatu wesprze finansowo gmina Skołyszyn.

Wykonanie ciągu pieszego na terenie Harklowej, położonego wzdłuż drogi powiatowej nr 1863 R Skołyszyn – Harklowa – granica województwa – Wójtowa – Lipinki, zostało zaplanowane w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodników przy drogach powiatowych”.

Mieszkańcy wsi zabiegali o realizację tego zadania już od wielu lat. Prace wiążą się z odseparowaniem ruchu kołowego od pieszego poprzez ułożenie obrzeży betonowych. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej ułożonej na przygotowanej wcześniej specjalnej warstwie podbudowy.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia wprawdzie nie jest wielki bowiem chodnik będzie wybudowany na odcinku kilkuset metrów, ale za to bardzo istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności. Na drodze, która komunikuje pozostałą część gminy Skołyszyn, a jednocześnie powiat jasielski z ościennym województwem małopolskim, z roku na rok zwiększa się natężenie ruchu samochodów osobowych. Szczególnie między kościołem, a centrum wsi, odcinek jest bardzo wąski i prowadzi blisko zabudowań mieszkalnych. Przez to piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Często dochodzi w tym miejscu do groźnych sytuacji.

Tak więc chodnik zapewni ludziom bezpieczny dostęp do ośrodków życia społecznego, takich jak: kościół, szkoła, ośrodek zdrowia, przystanek zbiorowej komunikacji publicznej czy sklep.

Stąd nie dziwi fakt, że w przedsięwzięciu chce uczestniczyć gmina Skołyszyn.

W związku z powyższym na dzisiejsze obrady został przygotowany projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu jasielskiego na pokrycie części wydatków związanych z realizacją tego zadania. Chodzi o kwotę 30 tysięcy złotych.

Jak poinformował radnych wójt gminy Bogusław Kręcisz: „Z wnioskiem o pomoc finansową na realizację tego zadania zwrócił się Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle. W tym momencie wszystkie prace związane z budową chodnika zostały rozpoczęte. Jest to odcinek kilkusetmetrowy, od placu centralnego w kierunku kościoła. O realizację tego zadania już od lat zwracają się mieszkańcy, jak również pan sołtys i radny Kazimierz Goleń”.

Samorządowiec – opisując celowość przedmiotowej inwestycji – dodał: „Wykonanie tego chodnika jest o tyle uzasadnione, że na tym odcinku od centrum Harklowej w kierunku kościoła droga jest bardzo wąska. W niektórych miejscach ma niewiele ponad cztery metry szerokości. W związku z tym jak najbardziej jest tam zasadna budowa chodnika. To niewątpliwie znacząco poprawi bezpieczeństwo tych pieszych użytkowników drogi”.

Przed głosowaniem, o poparcie inicjatywy poprosił Kazimierz Goleń, radny z Harklowej: „Cieszy fakt, że jest zrozumienie co do inwestycji powiatowej – budowa chodnika oraz poszerzenie drogi Harklowa w kierunku Wójtowej. Pomoc finansowa w wysokości 30 tysięcy złotych na pewno świadczy o dobrej współpracy z powiatem jasielskim. Zaangażowanie starosty Adama Pawlusia świadczy o wadze tego zadania. W imieniu własnym oraz mieszkańców chciałem serdecznie podziękować panu wójtowi i panu staroście, a Wysoką Radę prosić o pozytywne głosowanie.”

Mając na względzie kwestie dotyczące bezpieczeństwa publicznego lokalnej wspólnoty, radni zagłosowali nad wnioskiem jednomyślnie. W uchwale zawarto zapis, że „podstawą do przekazania środków finansowych będzie pisemna umowa z powiatem jasielskim określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków”.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE