Kultura | rozrywka | edukacja

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw. Sposób zgłaszania prac oraz warunki uczestnictwa w konkursie określa Regulamin do pobrania .pdf

Prace konkursowe (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionymi przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem zgłoszeniowym (do pobrania.pdf) należy dostarczyć do PT KRUS w Jaśle ul. Mickiewicza 4a, 38-200 Jasło. Termin dostarczenia prac upływa z dniem
31 marca 2023 roku (decyduje data wpływu do PT KRUS w Jaśle).

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie konkursu (regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim) otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Nadmieniamy, że informacje prewencyjne, materiały kierowane do dzieci dostępne są na stronie internetowej Kasy; www.krus.gov.pl – w zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, gdzie znajdują się m. in. Broszury, kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje związane z konkursem można uzyskać, pod nr tel.: 134435417 lub 134435419.

(PT KRUS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE