Informacje

„Ku chwale miasta Jasła” – uroczystości związane z nadaniem Jasłu sztandaru 📸 🎧

| Nz. moment powitania sztandaru w budynku Urzędu Miasta przez sekretarza Pawła Rzońcę oraz skarbnika Jacka Borkowskiego; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Mieszkańcy Jasła oraz zaproszeni goście byli świadkami (26 bm.) podniosłego wydarzenia związanego z nadaniem i przekazaniem miejskiego sztandaru. Uroczystość zbiegła się z obchodami 659. rocznicy nadania Jasłu praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.
| FOTOGALERIA

Data 26 kwietnia 2024 roku z pewnością przejdzie do historii jasielskiej wspólnoty samorządowej bowiem tego dnia naszemu miastu po wielu latach starań został oficjalnie nadany sztandar. Uroczystości miały wymiar religijny i patriotyczny. Rozpoczęła je msza święta odprawiona w Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której Jego Ekscelencja Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba, w towarzystwie proboszcza parafii oraz dziekana jasielskiego ks. Zbigniewa Irzyka, dokonał aktu poświęcenia sztandaru. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości, prowadzeni przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej Jasielskiego Towarzystwa Muzycznego, przeszli na płytę Rynku, by wziąć udział w dalszym ceremoniale.

Prowadzący uroczystość Mateusz Smyka, zastępca kierownika Wydziału GENerator Nauki Urzędu Miasta w Jaśle, powiedział na wstępie: – Gromadzimy się na płycie Rynku w Jaśle, aby w 659. rocznicę nadania Jasłu praw miejskich, oddając hołd wielowiekowej tradycji lokalnej tożsamości miejskiej, by w uroczystym geście nadać miastu Jasłu szczególny symbol jakim jest sztandar. Sztandar uosabia miasto Jasło, będąc zarazem obiektem unikatowym, wykonanym indywidualnie i jednorazowo. Przed momentem zakończyła się msza święta, w trakcie której dokonano poświęcenia sztandaru. Za moment odbędzie się jego prezentacja wszystkim zgromadzonym. Następnie, po podniesieniu flagi państwowej i uroczystym Apelu Pamięci, w którym wspomnimy ponad 6 wieków jasielskiej historii, sztandar zostanie symbolicznie przywitany przez burmistrza miasta Jasła i przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła, a następnie przekazany pocztowi sztandarowemu Urzędu Miasta w Jaśle. Na koniec dzisiejszych uroczystości będziemy świadkami przenikania się trzech miejskich insygniów – flagi miasta Jasła, jasielskiego hejnału i nadanego dzisiaj sztandaru. W drzwiach budynku Urzędu Miasta przywitają poczet wraz ze sztandarem sekretarz miasta wraz ze skarbnikiem miasta jako reprezentanci ciągłości instytucjonalnej jasielskiego magistratu. Od tej pory sztandar będzie towarzyszył życiu miasta we wszystkich jego najważniejszych momentach.

Na to wydarzenie licznie przybyli: władze miasta, kierownicy wydziałów wraz z pracownikami Urzędu Miasta, kierownicy wraz pracownikami jednostek organizacyjnych miasta Jasła, dyrektorzy miejskich placówek oświatowych, burmistrz-elekt miasta Jasła, radni Rady Miejskiej Jasła obecnej i poprzednich kadencji, radni Rady Powiatu w Jaśle obecnej i poprzednich kadencji, komendanci powiatowych służb, inspekcji i straży, duchowieństwo oraz mieszkańcy Jasła i okolic.

Na centralnym placu miasta zgromadziły się również poczty sztandarowe reprezentujące służby mundurowe – Komendę Powiatową Policji w Jaśle, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle i Zakład Karny w Jaśle, miejskie szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe powiatu jasielskiego, instytucje oraz organizacje społeczne.

Asystę honorową wystawili: Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich w Jaśle, Jednostka Strzelecka 2094 im. ppłk. Stanisława Soczka w Kołaczycach Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego oraz Jednostka Strzelecka 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas uroczystości przypomniano, że sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Nadania Sztandaru Miasta Jasła w następującym składzie: śp. Małgorzata Adamska-Chmiel, Dorota Bilewicz, Jacek Borkowski, śp. Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Andrzej Czernecki, Urszula Czyżowicz, Andrzej Dybaś, Iwona Dziedzic, Józef Kędrek, Mariola Mazur, Kazimierz Mikrut, Elwira Musiałowicz-Czech, Alicja Nowosielska, Jerzy Okarma, Ryszard Pabian, Krzysztof Pec, Antoni Pikul, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Paweł Rzońca, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Mariusz Świątek, śp. Jerzy Węgrzyn, Marcin Węgrzyn, Bogusława Wójcik, Bogdan Ziemba.

Sztandar został w całości wykonany ręcznie przez Zofię Myśliwiec z Jasła. Jest on złożony z dwóch płatów materiału z haftowanymi emblematami i napisami, przytwierdzonych do drzewca zwieńczonego ażurowym grotem z umieszczonym wewnątrz monogramem króla Jana Olbrachta. Na stronie głównej (awersie) na czerwonej tkaninie znajduje się godło – Orzeł Biały wg wzoru ustawowego. Z drugiej strony płata sztandaru (rewers), również na czerwonej tkaninie, znajduje się monogram upamiętniający króla Jana Olbrachta wraz z koroną, zaczerpnięty z herbu miejskiego. Powyżej monogramu umieszczona została nazwa „Miasto Jasło” natomiast poniżej napis „1365” jako rok nadania praw miejskich. Sztandar w lutym br. uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy ministrze właściwym do spraw administracji. Symbol ten został nadany uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 marca 2024 roku.

Zaszczytu udziału w poczcie sztandarowym dostąpili pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle: sztandarowy – Krzysztof Myśliwiec (starszy inspektor Straży Miejskiej) oraz asystujący – Kamila Konopka (inspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki) i  Agnieszka Górniak (podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki).

Sztandar na ręce burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła Henryka Raka przekazali przedstawiciele Społecznego Komitetu – Marcin Węgrzyn, Krystyna Sikora oraz Elwira Musiałowicz-Czech.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Ryszard Pabian. Przedstawił w nim krótki rys historyczny dotyczący powstania sztandaru: – Dzisiejsza uroczystość jest zakończeniem działań jakie rozpoczęliśmy sześć lat temu. To właśnie 29 stycznia 2018 roku Rada Miejska Jasła, podjętą wówczas uchwałą, wyraziła zgodę na wszczęcie procedury nadania miastu sztandaru. Realizując uchwałę, burmistrz powołał zespół roboczy ds. realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu procedury nadania sztandaru miastu Jasłu. W skład zespołu weszli pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle, historycy i plastycy jasielscy. Zadaniem zespołu było m.in. opracowanie projektu sztandaru wraz z uzasadnieniem, przygotowanie wniosku do Komisji Heraldycznej celem wydania opinii oraz opracowanie projektu zasad używania sztandaru. Równolegle trwały uzgodnienia dotyczące sposobu sfinansowania sztandaru. Pomysłodawcy powzięli decyzję o zawiązaniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Miasta Jasła i pokryciu kosztów wykonania sztandaru z wpłat członków Komitetu. Jak się okazało, największym problemem było uzyskanie opinii Komisji Heraldycznej. Raz – ze względu na okres pandemii kiedy to prace Komisji zostały zawieszone, a dwa – ze względu na odmienne postrzeganie sposobu przedstawienia tła dla naszego herbu. Zdaniem Komisji właściwym winno być tło w kolorze niebieskim. Jednakże, po ponownym przesłaniu uzasadnienia, przyjętych rozwiązań oraz wprowadzeniu drobnych korekt, w lutym br. Komisja zaakceptowała projekt sztandaru miasta Jasła. Sztandar został wykonany przez panią Zofię Myśliwiec. Rada Miejska Jasła, uchwałą podjętą 25 marca 2024 r., ustanowiła sztandar miasta Jasła i zasady jego używania.

W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił on znaczenie sztandaru – czym był, czym jest i czym powinien być: – W zasadzie można zacząć od definicji, wedle której sztandar to chorągiew osadzona na drzewcu, posiadająca określoną barwę, zawierająca symbole państwa, miasta, organizacji, szkoły, zawierająca ich godło. Sztandar wywodzi się z tradycji wojskowych. Podczas bitew i wojen, jako symbol wierności i honoru, był szczególnie chroniony otaczany doborowymi żołnierzami. To pod nim jednoczyli się i stawali do walki z wrogiem nasi przodkowie. O sztandarze pięknie mówili wielcy Polacy. Marszałek Józef Piłsudski powiedział, że: „Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń”. A Stefan Kardynał Wyszyński stwierdził: „Sztandar to świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”. Podobnie dzisiaj sztandar stanowi o prestiżu, jest wyrazem szacunku i pamięci dla naszych przodków. Trudno w tym momencie nie nawiązać do obchodzonej w bieżącym roku 80. rocznicy wysiedlenia i zniszczenia Jasła. Ustanowieniem sztandaru oddajemy również hołd tym Jaślanom, którzy postanowili wrócić i odbudować nasze miasto. Niech więc przekazywany dzisiaj sztandar będzie elementem budowania lokalnej tożsamości, niech będzie powodem do dumy i symbolem integrującym mieszkańców.

Gospodarz naszego miasta poinformował, że już za kilka dni sztandar będzie towarzyszył obchodom Święta Narodowego 3 Maja oraz uroczystemu ślubowaniu składanemu przez nowo wybranego burmistrza i radnych Rady Miejskiej Jasła IX kadencji.

Wierzę, że ten fakt będzie ich jednoczył we wszystkich działaniach mających istotne znaczenie dla naszego miasta. Będzie służył wzmacnianiu samorządności, a w konsekwencji służył rozwojowi Jasła. Na koniec warto zaznaczyć, że sztandar będzie kolejnym symbolem naszego miasta po już obowiązujących od 2005 roku, a są nimi herb, pieczęć, flaga, hejnał i patron miasta Święty Antoni Padewski. Dzisiaj będziecie mieli państwo okazję po raz pierwszy wysłuchać hejnału naszego miasta w nowej aranżacji na orkiestrę dętą, a kilka dni później będzie on wybrzmiewał w samo południe z budynku Urzędu Miasta w aranżacji na cztery trąbki. – powiedział.

Na sam koniec Ryszard Pabian złożył podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w procedurę powstania sztandaru: – W pierwszej kolejności – fundatorom. Ale także osobom pracującym nad projektem, wnioskiem do Komisji Heraldycznej, wykonawcom poszczególnych elementów sztandaru, pocztowi sztandarowemu, orkiestrze dętej wraz z kapelmistrzem, autorom nowej aranżacji hejnału, współorganizatorom dzisiejszych uroczystości, wszystkim pocztom sztandarowym. Gorąco dziękuję Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za przewodniczenie koncelebrze, w trakcie dzisiejszej mszy świętej, Księdzu Dziekanowi i wszystkim biorącym udział w dzisiejszym wydarzeniu.

Następnie głos zabrała Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul. – 26 kwietnia 1365 roku król Kazimierz Wielki nadał Jasłu prawa miejskie, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w jego historii. 659. rocznica tego wydarzenia stanowi niepowtarzalną okazję, by z szacunkiem odnieść się do bogatej spuścizny miasta oraz do siły wspólnoty, która przez wieki kształtowała tożsamość i przyszłość Jasła. Dzisiejsza uroczystość to moment pełen radości, ale również refleksji nad trudną historią, która nieodłącznie wpisała się w losy miasta. Przypominamy sobie rok 1944 kiedy to Jasło zostało odbudowane z ruin przez mieszkańców, których miłość i oddanie do swojej małej Ojczyzny nie pozwoliły, by zniknęło i zostało skazane na zapomnienie. W tym wyjątkowym dniu świętujemy również nadanie sztandaru miasta Jasła, który jest nie tylko symbolem jedności, dumy i niezłomności, ale także świadectwem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, które razem tworzą spójną opowieść o odwadze, wytrwałości i nadziei. Niech ten sztandar przypomina o tych, którzy przyczynili się do rozwoju Jasła i stanie się przewodnikiem dla przyszłych pokoleń Jaślan, inspirując ich do dalszej budowy swojego miasta – miasta otwartego, dobrze prosperującego i pełnego szacunku dla swojej niezwykłej przeszłości. – powiedziała.

Kolejno przemówienie wygłosił Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca: – Wielki to dzień dla naszego miasta, bo przecież sztandar święci się bardzo rzadko. W historii naszego miasta był taki brak i okazuje się, że już od dziś nasze miasto będzie miało ten symbol łączności międzypokoleniowej Jaślan. Sztandar w wymiarze narodowym, państwowym jest symbolem suwerenności, a w wymiarze miejskim znakiem łączności. I niech będzie też znakiem jedności. Wysoko noście ten sztandar, opowiadajcie o chlubnej i dramatycznej historii naszego miasta. Opowiadajcie o wybitnych Jaślanach – tych, którzy przeżyli chwałę naszego miasta, którzy zajmowali swoją pozycję w panteonie bohaterów narodowych. Jest ich naprawdę wielu. Ten sztandar będzie zapewne też świadkiem następnych dobrych czynów i uczynków dla naszego miasta.

Został również odczytany list okolicznościowy, który na ręce władz miasta skierowała Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Frydrych: „(…) Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Nadanie praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego otworzyło nowy rozdział w historii Jasła. Dziś możemy świętować rocznicę tego wydarzenia. To wspaniały moment do podsumowań oraz snucia planów na przyszłość. Miasto Jasło jest symbolem. Historia miasta, które odrodziło się jak feniks z popiołów po 1944 roku odbudowane z ruin przez jego mieszkańców, napawa nas wszystkich dumą. Nadanie sztandaru miasta Jasła to symbol tej dumy, siły, wytrwałości i wiary w pomyślną przyszłość. Życzę państwu, aby ten sztandar był dla państwa również symbolem jedności. Aby przypominał o dokonaniach pokoleń mieszkańców Jasła, pracy na rzecz miasta oraz wskazywał drogę do dalszego rozwoju”.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Następnym punktem uroczystości było podniesienie flagi miasta na maszt oraz odegranie hejnału miasta w nowej aranżacji na orkiestrę dętą. Przed wprowadzeniem sztandaru do budynku Urzędu Miasta jego symbolicznego powitania dokonali wspólnie sekretarz Paweł Rzońca oraz skarbnik Jacek Borkowski – reprezentujący instytucjonalną ciągłość administracji miejskiej i wszystkich pracowników samorządowych jasielskiego magistratu.

Już w samym budynku miała miejsce kameralna część związana z podpisaniem aktu nadania sztandaru przez władze samorządowe oraz zdeponowaniem nowego symbolu miejskiego w specjalnej gablocie, którą zamontowano w reprezentacyjnej części ratusza.

| POSŁUCHAJ RELACJI

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *