Informacje

Niepokój o prywatyzację „Gamratu”. Związki zawodowe piszą do ministra skarbu

Trzy organizacje związkowe działające w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle wystosowały pismo do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, w którym wyrażają głębokie zaniepokojenie przebiegiem procesu prywatyzacji firmy i komunikatami spółki LENTEX S.A., która otrzymała prawo wyłączności negocjacyjnej przy zakupie akcji jasielskiego przedsiębiorstwa.

Głównym adresatem pisma jest Minister Skarbu Państwa Aleksander Grad.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Związkowców zaniepokoił fakt, że firma LENTEX S.A. zaniechała negocjacji w sprawie pakietu socjalnego. Dotychczasowe dwa spotkania, podczas których przedstawiono propozycje organizacji związkowych co do zapisów pakietu, nie przyniosły oczekiwanych efektów. Spółka, pomimo złożonych obietnic, do chwili obecnej nie ustosunkowała się co do wcześniejszych ustaleń. Budzi to podejrzenie, że nie zamierza podpisać pakietu socjalnego w zaproponowanej formie.

Niepokój wywołują również wypowiedzi medialne przedstawicieli spółki. „Jeden z głównych właścicieli Lenteksu Pan Krzysztof Moska w jednym z wywiadów stwierdził, że zamierza wdrażać koncepcję przeniesienia produkcji wykładziny podłogowej na Ukrainę, co mogło być reakcją na odwieszenie przez związki zawodowe sporu zbiorowego z Zarządem „Lentex” SA. Taka postawa budzi obawę, że ten wariant może zostać zastosowany również wobec „Gamrat” SA, jako forma nacisku na związki zawodowe. Również Prezes Zarządu Lenteksu Pan Eryk Karski wyraził pogląd, że firma Gamrat jest w złej kondycji finansowej, co powoduje potrzebę obniżenia kwoty za zakup akcji „Gamrat” SA.” – piszą w liście do Ministra Skarbu Państwa.

Zarząd spółki „Gamrat” S.A. wysłał już stosowne wyjaśnienie do ministerstwa, w którym dementuje nieprawdziwe informacje na temat wyników ekonomicznych zakładu:

„Gamrat S.A. w m-cu czerwcu uzyskał przychody ze sprzedaży o ponad 5,6 min wyższe od uzyskanych przez Lentex S.A. Zysk brutto na sprzedaży był wyższy o 464 tyś. zł, natomiast zysk operacyjny Gamratu wynosił 264% zysku operacyjnego uzyskanego przez Lentex S.A. Lentex osiągnął korzystniejszy od Gamrat S.A. wynik brutto dzięki wynikowi na operacjach finansowych, które z reguły mają charakter jednorazowy (według informacji prasowych istotny wpływ miała w tym przypadku uzyskana przez Lentex dywidenda). Gamrat S.A. od m-ca maja wykazuje dodanie wyniki finansowe, eliminując stratę powstała w I kw. b.r. Osiągnięty poziom sprzedaży w m-cu lipcu (ok. 24,5 min zł) – przekraczający zarówno wielkości planowane, jak również wielkość sprzedaży lipca poprzedniego roku, wskazuje na stały trend wzrostowy zarówno co do wielkości sprzedaży jak i osiąganych wyników Spółki.”

W liście do Aleksandra Grada związkowcy oczekują podjęcia szybkich reakcji i szukania nowych rozwiązań w ramach dialogu z reprezentującymi Załogę związkami zawodowymi.

„Obecny proces prywatyzacji „Gamrat” SA trzeba jak najszybciej przerwać i znaleźć inną ścieżkę prywatyzacyjną. Związki zawodowe dotychczas opowiadały się za prywatyzacją przez Giełdę Papierów Wartościowych, jednak w chwili obecnej po zasięgnięciu opinii z wielu firm opowiadają się za przygotowaniem koncepcji prywatyzacji „Gamrat” SA w formie akcjonariatu pracowniczego. Tylko taka forma prywatyzacji może spowodować konsolidację Załogi i wyeliminuje negatywne doświadczenia które wynikły z dotychczasowych prób prywatyzacji.” – czytamy w piśmie.

Pismo asygnowane przez przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” „Gamrat” S.A. Wiesława Martowicza, przewodniczącego Związku Zawodowego „Praca” Jana Łuckiego oraz przewodniczącego Związku Zawodowego „Chemik” Władysława Martowicza trafiło również do dyrektora Departamentu Nadzoru Własnościowego i Prywatyzacji IV MSP Krzysztofa Kosińskiego, Podsekretarza Stanu MSP Krzysztofa Huberta Łaszkiewicza, przewodniczącego Zespołu ds. zbycia akcji „Gamrat” S.A. Adama Niemca, posłów, senatorów i władz samorządowych Regionu, Rady Nadzorczej oraz Zarządu „Gamrat” S.A.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE