Informacje

Gmina dofinansuje zakup podręczników

W roku szkolnym 2009/10 będzie funkcjonował Rządowy Program Pomocy Uczniom – dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci w klasach I – III szkoły podstawowej oraz klasie I gimnazjum pn. „Wyprawka Szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania będzie przysługiwała uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych lub innych osób – za zgodą przedstawiciela ustawowego).

Wniosek należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2009/2010. Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć – dla szkoły podstawowej – klasa I-II 150 zł, kl. III 170 zł, oraz 280 zł dla klasy I gimnazjum. Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach, do których uczęszczają dzieci.

(UG w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE