Informacje

Gmina Jasło pomoże osobom niepełnosprawnym

Gmina Jasło bierze udział w pilotażowym programie pod hasłem „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów nauki potrwa od 1 do 30 września br.

Adresatami programu „Uczeń na wsi” są niepełnosprawni uczniowie, którzy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej oraz mający stałe zameldowanie na terenie gminy Jasło. W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

Przyznane dofinansowanie może obejmować: zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych, czy wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie może obejmować dodatkowo koszty: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania) oraz dojazdów do szkoły.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1) kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ucznia,
2) oświadczenie Wnioskodawcy o dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny pozostającego w gospodarstwie domowym, którego wzór stanowi załącznik do formularza wniosku o dofinansowanie,
3) zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej,
4) kserokopię aktu urodzenia ucznia – dotyczy Wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc finansową w imieniu i na rzecz niepełnoletniego dziecka,
5) kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki prawnej nad podopiecznym – dotyczy Wnioskodawców, będących opiekunami prawnymi ucznia.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 112, tel. (013) 443 66 68, strona internetowa: www.gminajaslo.pl. Termin składania wniosków na rok szkolny 2009/2010 mija 30 września br.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE