Na drogach

W jasielskiej Policji powstał Wydział Ruchu Drogowego

W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle z dniem 1 października br. miejsce Sekcji Ruchu Drogowego zajął Wydział Ruchu Drogowego.

Jeżeli chodzi o zasady i przepisy dotyczące użytkowania naszych polskich dróg, to najważniejszym aktem prawnym jest „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997r. z późniejszymi zmianami.

Oczywiste jest, że wszyscy korzystamy z ulic i dróg, jako piesi oraz podróżujący różnymi środkami lokomocji. Mimo wymagań zachowania szczególnej ostrożności, na drogach powiatu jasielskiego notuje się coraz większą liczbę wypadków drogowych, co jest konsekwencją dynamicznie rozwijającej się motoryzacji. Największe zagrożenie stanowią kierowcy jeżdżący pod wpływem alkoholu, a także ci, którzy notorycznie łamią przepisy ruchu drogowego. Zagrożenie spotęgowane jest również złym stanem nawierzchni dróg. Poza tym obserwuje się wzmożony ruch tranzytowy w związku z wejściem Polski do strefy Schengen.

Wszystkie te czynniki zadecydowały o tym, że zgodnie z postanowieniami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Powiatowej Policji w Jaśle z dniem 01.10. 2009 r., w miejsce sekcji, w jasielskiej jednostce Policji został utworzony – Wydział Ruchu Drogowego, którego Naczelnikiem został nadkom. Andrzej Przebięda.

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należeć będzie:

1/ kontrola ruchu na drogach oraz ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
2/ analizowanie stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych i tym samym prowadzenie działań prewencyjnych,
3/ likwidowanie skutków zdarzeń drogowych (wypadków, katastrof, kolizji),
4/ prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych oraz kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego,
5/ prowadzenie działalności edukacyjnej, propagandowej i profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami samorządowymi i organizacjami społecznymi w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6/ realizowanie zadań związanych z zabezpieczeniem imprez sportowych, uroczystości państwowych i kościelnych wymagających zajęcia pasa drogowego.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE