Informacje

„Podstawówka” w Zawadce Osieckiej prężnie realizuje unijne projekty

Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej jest niewielką, ale prężną placówką oświatową położoną w Gminie Osiek Jasielski.

Dyrektor szkoły Irena Baciak i nauczyciele podejmują szereg działań w celu poprawy warunków i pozyskania środków na prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i wzbogacenie wyposażenia szkoły. Taką możliwość daje nam przychylność władz gminny oraz wszelkiego rodzaju programy i konkursy z których chętnie korzystamy.

Udział w projektach zaczynaliśmy od konkursów kuratoryjnych w ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. W roku szkolnym 2007/2008 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30000 zł na realizację zajęć pozalekcyjnych pt. „Równać szanse” Dzieci miały zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dzięki którym mogły rozwijać swoje zainteresowania, realizowaliśmy wycieczki i wyjazdy na basen, wszyscy byli zachwyceni. Również w roku szkolnym 2008/2009 złożyliśmy wniosek pt. „Uśmiech dziecka” w tym samym konkursie ukierunkowany na zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków i dzieci klas I-III i uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 33200 zł na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów do muzeum lalek do Pilzna, do Krempnej oraz na basen, dzięki temu projektowi zostały zakupione materiały do zajęć oraz zestaw zabawowy z wieżą i zjeżdżalnią do ogródka przedszkolnego, z którego korzystają zarówno dzieci szkolne jak i z całej miejscowości.

W 2008 r. skorzystaliśmy też z Rządowego Programu „Pracownie Komputerowe dla Szkół” i otrzymaliśmy nowoczesną pracownie komputerową sfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyposażoną w 10 stanowisk komputerowych z serwerem, z dostępem do Internetu, laptop oraz projektor.

Uczniowie klasy I biorą udział w projekcie pt. Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej. Projektem zostali objęci uczniowie klasy pierwszej do 2011 r. Uczniowie klas pierwszych zyskują dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i środki dydaktyczne na kwotę 8 tyś. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci jak i nauczycieli ze względu na wspaniałe pomoce dydaktyczne jakie otrzymała szkoła. Dzieci mogą rozwijać swoje kompetencje kluczowe pod kierunkiem nauczyciela poprzez zabawę i przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych umieszczonych w ośrodkach zainteresowań. W projekcie bierze udział 450 szkół z woj. podkarpackiego w tym również i nasza szkoła.

Szkoła prowadzi systematyczną współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza w Lublinie. Dzięki tej współpracy realizujemy projekty systematyczne i wakacyjne prowadzone przez wolontariuszy stowarzyszenia. Dzieci mają zorganizowany czas wolny w okresie wakacji; mają możliwość poznania nowatorskich metod pracy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Od 01.09.2008 – 31.10.2009 r. realizowaliśmy projekt pt. „Równy start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu 247 300,00 zł. Liczba beneficjentów – 60. Projekt ukierunkowany był na zajęcia wyrównawcze.

Uczniowie brali udział w zajęciach:
– warsztaty psychologiczne,
– zajęcia z nauczania zintegrowanego,
– zajęcia z języka polskiego,
– zajęcia z matematyki,
– zajęcia z przyrody,
– zajęcia sportowe,
– zajęcia z języka angielskiego
– zajęcia komputerowe.

Uczniowie otrzymali podręczniki do poszczególnych zajęć, zakupiono programy multimedialne, laptop , projektor, telewizor, odtwarzacz DVD, CD sprzęt siłowy do ćwiczeń (atlas, rower treningowy, trenażer wioślarski), słowniki ortograficzne, atlasy przyrodnicze, zbiory zadań, plansze edukacyjne. Główną atrakcją projektu były: konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, konkurs prac plastycznych z wykorzystaniem programu komputerowego Corel Graphics z atrakcyjnymi nagrodami oraz wycieczka do Zakopanego.

Od 1 listopada 2009 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu w ramach konkursu nr 9 POKL/9.1.2/2009 pt. „Mierzymy wysoko” ukierunkowanego na rozwijanie zainteresowań uczniów. Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 30.06. 2012 r. Wniosek został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie. Wartość projektu 550 586,00 zł. Liczba beneficjentów – 63.

Cel projektu ukierunkowany jest na rozwój umiejętności uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadce Osieckiej poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych. Dzieci będą miały możliwość skorzystania przez trzy lata z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i umiejętności. Są to:
– zajęcia komputerowe
– zajęcia języka angielskiego
– koło literackie
– zajęcia matematyczne
– klub młodego odkrywcy
– koło ekologiczno- przyrodnicze
– koło sportowe
– koło plastyczne
– koło muzyczne
– koło teatralne
– koło taneczne
– mały ekonomista kurs e-learning

Dodatkowym uatrakcyjnieniem są zaplanowane wyjazdy do teatru do Rzeszowa, rajd po Magurskim Parku Narodowym oraz dwudniowe wycieczki Warszawa-Toruń i Góry Świętokrzyskie-Bałtów. Szkoła wzbogaci się w liczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przede wszystkim: urządzenie wielofunkcyjne tablicę interaktywną, mikroskop digitalny, stereomikroskop, radiowęzeł, elektroniczną woźną, pianino, instrumenty muzyczne, kamerę cyfrową, sprzęt nagłaśniający, stepper, bieżnię, zestawy do eksperymentów dla uczniów, akwarium, słowniki do języka angielskiego, słowniki ortograficzne, plansze i wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych przeznaczonych do prowadzenia zajęć. Zajęcia w całości finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i znacznie przyczynią się do wzbogacenia oferty zajęć pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie naszej szkoły podniosą swoje umiejętności, rozwiną zainteresowania w sposób przyjemny, praktyczny i atrakcyjny.

Realizacja projektów przyczynia się do podniesienia poziomu jakości pracy szkoły, daje uczniom poczucie, że stoją przed ogromna szansą i maja szerokie możliwości rozwoju niezależnie od położenia i sytuacji materialnej oraz wiarę że również na wsi można osiągnąć sukces. Zarówno dzieci jak i rodzice naszej szkoły są chętni do współpracy i bardzo wdzięczni i praca z nimi i dla nich to dla mnie ogromny zaszczyt i duże wyzwanie.

W czwartek 26.11.2009 r. w Domu Ludowym w Zawadce Osieckiej odbędzie się uroczyste otwarcie projektu POKL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 pt. „Mierzymy wysoko” połączone z zakończeniem projektu pt. ”Równy start” z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i władz gminnych.

Irena Baciak
dyrektor SP w Zawadce Osieckiej

SŁOWA KLUCZOWE