Informacje

„Razem aktywni” na osiedlu Brzyszczki i Gamrat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza mieszkańców Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat do uczestnictwa w działaniach Podprogramu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat „Razem aktywni”.

Celem Podprogramu jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na Osiedlach: Brzyszczki i Gamrat.

Uczestnikami Podprogramu mogą być mieszkańcy w/w Osiedli korzystający ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, rodzin niepełnych i wielodzietnych.

W ramach Podprogramu uczestnicy uzyskają bezpłatne wsparcie w formie:
– indywidualnego poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego, socjalnego)
– szkolenia z zakresu pracy animatora społecznego
– warsztatów decoupage z modułem podstaw przedsiębiorczości
– warsztatów umiejętności i kompetencji wychowawczych
– udziału w grupie samopomocowej
– działań o charakterze środowiskowym, które obejmą m.in.:
= organizację pikniku na zakończenie lata
= rodzinne spotkania z filmem
= wakacyjne warsztaty taneczne
= indywidualne i grupowe poradnictwo specjalistyczne

Podprogram Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat „Razem Aktywni” stanowi integralną część „Programu Aktywności Lokalnej dla miasta Jasła na lata 2010-2013”.

Szczegółowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle,
ul. Kochanowskiego 3,
pok. nr 6,
tel. 13 4437001, 13 4464328

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza mieszkańców Osiedla Gamrat na spotkanie inauguracyjne Podprogramu Aktywności Lokalnej dla Osiedla Brzyszczki i Osiedla Gamrat „Razem Aktywni”. Spotkanie odbędzie się w dniu 24.03.2010r. o godz. 18.00 w świetlicy Osiedla Gamrat.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(MOPS Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE