Informacje

PFRON uruchomił program „Powódź 2010”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, informuje że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”.

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne poszkodowane na skutek powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku:
– osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
– dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych udzielana jest ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia. Wysokość świadczenia przypadającego na jedną osobę niepełnosprawną udzielana jest do kwoty 2.000,00 zł. Wnioski w ramach programu można składać w Oddziałach Wojewódzkich PFRON w trybie ciągłym tj. od dnia 10 czerwca 2010 r., jednakże nie później niż do dnia 15 listopada 2010 r. Data zakończenia programu ustalona zostanie przez Radę Nadzorczą PFRON na podstawie odrębnej uchwały.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy oraz formularze wniosków udzielanej w ramach programu znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Informacje w powyższej kwestii można uzyskać również w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle, ul. Rynek 18, pok.18, codziennie w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE