Informacje

Nowy skład Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle

Dzisiaj powołano nowy pięcioosobowy skład Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle. Zgodnie z ustawą o muzeach członków Rady Muzeum desygnują: dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Starostwo Powiatowe oraz Rada Miejska Jasła.

Rada Muzeum jest organem sprawującym nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Dokonuje także oceny, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego, działalności muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działania. – wyjaśnia Maria Kurowska, burmistrz Jasła.

Do ustawowych zadań placówek muzealnych należy m.in. gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych, zabezpieczenie i konserwacja zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczenie zabytków archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody, urządzanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie badań i ekspedycji naukowych w tym archeologicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie oraz prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych, zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji oraz prowadzenie działalności wydawniczej.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle rekomendował do
składu Rady Muzeum Przemysława Michalskiego.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Tam powinni być eksperci, którzy pomagają, gdy coś idzie nie tak. – podkreśla Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle. – My czasem z pewnymi problemami nie możemy się „przepchać”, czasem ze zwykłymi środkami na remonty. Nie zawsze Rada Miejska dostrzega te problemy. Powiem i chyba się nie pomylę, ale nie wszyscy radni byli w muzeum. Czasem decydują o jakiś środkach. Nie muszą się tym interesować, ale jak się zabiera głos, to by wypadało przynajmniej.

W skład gremium weszli: dr Grzegorz Chomicki (historyk, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), Przemysław Michalski (konserwator dzieł sztuki, przed kilkoma laty konserwował m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki w Parku Miejskim w Jaśle, zna doskonale stan konserwatorski dzieł sztuki znajdujących się w Muzeum Regionalnym w Jaśle), Felicja Jałosińska (prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego), Witold Lechowski (historyk, wicestarosta jasielski) oraz Leszek Znamirowski (historyk, radny Rady Miejskiej Jasła).

Żałuję, że jest tak mało osób miejscowych, którzy lepiej znają potrzeby w zakresie tych działań, które prowadzi muzeum. Być może czasem osoby z zewnątrz może mają trzeźwy pogląd na sprawy. Zobaczymy. – mówi Alfred Sepioł.

Jak podkreśla dyrektor placówki poprzednie Rady Muzeum się „nie sprawdziły”. – Pierwsza rada skończyła funkcjonowanie kilka miesięcy przed upływem kadencji. Ostatnia przez rok nie działała. Ja jako szef muzeum jedynie jestem uczestnikiem posiedzeń tej rady. Jeśli mnie oni o coś pytają, to ja odpowiadam. Ja nie mam prawa głosu. Życzyłbym sobie, żeby rozumieli pewne potrzeby muzeum, żeby nie tylko czuwali nad tym, czy my wypełniamy te powinności, które na nas ciążą. Mnie się wydaje, że muzeum skorzysta na pomocy, na opiniach tych ludzi. – powiedział.

I dodaje: – Według mnie taką wzorową Radą Muzeum jest rada przy muzeum w Żarnowcu. Tam główną osobą jest przewodniczący tej rady pan Wiatr – śpiewak operowy, a zarazem malarz. Tamto muzeum, prócz zbiorów dotyczących Marii Konopnickiej słynie z tego, że robi imprezy, które są znane w kraju.

W pierwszej kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Jaśle zasiadał m.in. prof. Karol Myśliwiec, światowej sławy archeolog i egiptolog oraz honorowy obywatel miasta Jasła.

W skrócie można powiedzieć, że rada jako ciało powołane przez Radę Miejską sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum funkcji społeczno-kulturalnych, czyli ma funkcję kontrolną, a także funkcje doradcze. Tam powinni być eksperci, którzy pomagają, gdy coś idzie nie tak. Gdy muzeum przygotowuje plan pracy na dany rok to ta rada opiniuje. Jeśli ma jakieś uwagi to może w swoim protokole z posiedzenia umieścić. Oczywiście to otrzymuje do wiadomości burmistrz miasta. My nie mamy tam żadnego prawa głosu, jedynie możemy odpowiadać na pytania. Gdy jest sprawozdanie po zakończeniu roku to oni też wyrażają się o tym sprawozdaniu, czy wszystko co myśmy sobie zaplanowali, zrealizowali czy też nie. Do tej pory rady nie miały raczej uwag. Zobaczymy jak to będzie.

Alfred Sepioł, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE