Informacje

Nowa oferta dla zainteresowanych służbą wojskową

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez młodych ludzi, chcących odbyć wojskowe przeszkolenie wojskowe a następnie wstąpić w szeregi żołnierzy NSR SZ RP uruchomiły nabór do tzw. służby przygotowawczej. Służba ta ma charakter dobrowolny. Powołanie kandydata do służby przygotowawczej następuje wyłącznie na jego wniosek, gdy spełnia on określone wymagania.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Wojskowe Komendy Uzupełnień w październiku 2010 roku powołały pierwszych chętnych (w tym kobiety) do wybranych ośrodków szkolenia na czteromiesięczne szkolenie dla szeregowych w ramach służby przygotowawczej. Szkoleniem tym obejmiemy wszystkich zainteresowanych docelowo służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych ( NSR) i w korpusie szeregowych. (Warunkiem podpisania kontraktu NSR jest posiadanie przeszkolenia wojskowego. Dlatego w przypadku osób, które nie posiadają jakiegokolwiek wyszkolenia wojskowego przed podpisaniem kontraktu NSR konieczne jest odbycie dobrowolnej służby przygotowawczej).

Aby odbyć szkolenie wojskowe w ramach służby przygotowawczej wystarczy zgłosić się do WKU. Tam z zainteresowanym przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, weryfikuje się jego kwalifikacje a następnie kandydat wypełnia stosowny wniosek o powołanie do służby.

W 2011 i w kolejnych latach przewidujemy powołanie kolejnych grup ochotników do służby przygotowawczej w terminach:

1) na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – w miesiącach: styczeń, kwiecień lub październik;
2) na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – w miesiącach: luty, maj lub listopad;
3) na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – w miesiącach: marzec, czerwiec lub grudzień;
4) dla studentów przeznaczone jest szkolenie w kilku okresach w czasie wakacji (I rok – 3 miesiące, II rok – 2 miesiące), rozpoczynające się w lipcu.

Szkoleni nabędą uprawnienia do uzyskania stopnia podoficera.

W okresie szkolenia kandydat korzysta z bezpłatnego zakwaterowania, wyżywienia, umundurowania, opieki medycznej i stomatologicznej.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

1) oficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w  wysokości – 1500 zł;
2) podoficerów – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości – 1000 zł;
3) szeregowych – przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości – 750 zł.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle w roku bieżącym i w latach następnych będzie realizowała nabór do NSR, zawodowej służby wojskowej i szkolnictwa wojskowego. Należy  przy tym dodać, że żołnierze, którzy mają nadane przydziały kryzysowe w ramach NSR będą mieli pierwszeństwo przy staraniach o dostanie się do zawodowej służby wojskowej.

mjr Piotr Dziekan
rzecznik prasowy WKU w Jaśle

SŁOWA KLUCZOWE