Informacje

Ważne: pomoc dla jasielskich przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., która weszła w życie z dniem 13.08.2010 r. (Dz. U. Nr 148, poz. 992) reguluje udzielanie pomocy finansowej przedsiębiorcom, którzy ponieśli straty wskutek wystąpienia żywiołu powodzi i osunięć ziemi. Wspieranie przedsiębiorców polega na udzielaniu pożyczek na usuwanie szkód rzeczowych w aktywach trwałych lub obrotowych powstałych w wyniku powodzi w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek określa ustawa. Poniżej podajemy tylko kilka istotniejszych warunków:
- wielkość pożyczki: do wysokości szkody, lecz nie więcej niż 50.000,00 zł,
- pożyczkę może otrzymać przedsiębiorca, który zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
- pożyczek udzielają fundusze pożyczkowe – w naszym województwie jest to „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie (www.poreczeniakredytowe.pl),
- szacowanie szkód: przez rzeczoznawcę majątkowego lub na podstawie szacowania ubezpieczyciela (koszty rzeczoznawcy można pokryć z pożyczki) oraz wycena szkód może być wykonana przez komisję powołaną przez fundusz pożyczkowy,
- do wydatków można zaliczyć również te poniesione przed zawarciem umowy pożyczki,
- pożyczkę należy wykorzystać i rozliczyć do 6 miesięcy do daty zawarcia umowy,
- zabezpieczeniem udzielonej pożyczki jest weksel in blanco,
- umorzenie pożyczki (po sprawdzeniu wydatków przez fundusz pożyczkowy):
-> w 100% dla przedsiębiorców posiadających polisę ubezpieczeniową,
-> w 75% dla przedsiębiorców nieposiadających ubezpieczenia od powodzi (pozostałe 25% pożyczki będzie nieoprocentowane i spłacane do 3 lat),

Urząd Miasta w Jaśle wydaje w trybie odwrotnym konieczne zaświadczenia (zgodne ze wzorem określonym w ustawie) dla przedsiębiorców jasielskich o fakcie zalania.

Zgodnie z zapisami art. 7. ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy przedsiębiorcy, którzy ponieśli szkodę przed wejściem w życie ustawy, mogą składać wnioski do funduszu pożyczkowego w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., tj. do 13.02.2011 r. !!!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE