Informacje

Otrzymaliśmy: informacja jasielskiego magistratu w sprawie organizacji zatrudnienia

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta w Jaśle w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych bez konieczności ponoszenia własnych wydatków informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy tylko częściowo finansuje organizację wyżej wymienionych prac, natomiast pozostałe koszty ponosi pracodawca, tj. Urząd Miasta w Jaśle.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

W 2010 r. (w trakcie poprzedniej kadencji samorządowej) w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych było w Urzędzie Miasta w Jaśle 124 osoby.

Z tego tytułu wydatki z budżetu miasta Jasła na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wyniosły 1 186 447,30 złotych, z czego Powiatowy Urząd Pracy dofinansował kwotę 545 474,11 złotych, a pozostałe wydatki w wysokości 640 973,19 złotych zostały poniesione przez Urząd Miasta w Jaśle.

W powyższych wydatkach nie uwzględniono ponoszonych przez Urząd Miasta kosztów obowiązkowych badań lekarskich, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, czy też zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi.

Jak wynika z powyższego organizowanie wyżej wymienionych prac w tak dużym zakresie stanowi duże obciążenie dla budżetu miasta, kosztem możliwości realizacji innych zadań własnych miasta.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE