Informacje

Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Jasła

Na VII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Jasła, która odbyła się 22 lutego br., radni Rady Miejskiej Jasła wprowadzili zmiany do uchwały w sprawie podjęcia inwestycji wieloletniej pod nazwą „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” oraz zmiany do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Jasłem, Województwem Podkarpackim oraz Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową. Korekcie uległ również Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013.

Zmiana zapisów uchwały „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła i wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na jej realizację o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na ten cel w budżecie miasta” okazała się konieczna ze względu na możliwość ubiegania się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w którym maksymalne dofinansowanie zadania wynosi 85% środków kwalifikacyjnych. Jak zaznacza burmistrz Andrzej Czernecki, pozytywne rozpatrzenie decyzji o dofinansowanie umożliwi Miastu Jasło pozyskanie ponad 7 mln zł dofinansowania na zagospodarowanie otwartych przestrzeni rekreacyjnych w Jaśle.

Miasto Jasło jako Partner Wiodący projektu pn. „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” odpowiedzialne będzie za przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie oraz rozliczenie finansowe całego projektu. Jego zakres obejmuje przebudowę Parku i Pałacu w Zespole Pałacowo-Parkowym Sroczyńskich, rewitalizację Ogródka Jordanowskiego, budowę parku linowego, budowę toru dla rowerów BMX, zagospodarowanie otwartych i ogólnodostępnych placów zabaw przy os. Ulaszowice, Kopernika i Mickiewicza w Jaśle, remont i urządzenie placu zabaw na osiedlu Gamrat w Jaśle.

Podczas sesji, podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Jasłem, Województwem Podkarpackim oraz Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle, które umożliwi wspólną realizację projektu i jest jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Korekcie uległ również Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013. Przyjecie zmian w dotychczasowej uchwale stało się niezbędnym elementem, by dopełnić wymogi oceny formalnej wniosków złożonych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.: „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” oraz „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle”. Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej konieczne jest ujednolicenie zapisów LPR w zakresie wartości projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013 ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie.

W przypadku Rewitalizacji otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła nakłady zwiększą się z 8 mln zł do ponad 8,5 mln zł, zwiększone zostały również nakłady na renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych do niemal 350 tys. zł. Zmniejszeniu uległy natomiast nakłady na rekultywacje terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle z 8 do 6 mln zł.

Łączne nakłady inwestycyjne na realizację programu rewitalizacji w wyniku podjętej uchwały wynoszą ponad 135.702.812,98 zł, w tym nakłady inwestycyjne dla zadań, które może zrealizować miasto Jasło wynoszą 94.314.227,35 zł, a nakłady przewidziane do realizacji przez inne podmioty wynoszą 41.388.585,63 zł.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE