Informacje

Kolektory słoneczne

Mieszkańcy wszystkich gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w tym także mieszkańcy Jasła, do końca października mogą składać wnioski o umożliwienie uczestnictwa w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Głównym celem projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość przedsięwzięcia to blisko 29 mln CHF, w tym spodziewana dotacja wynosi co najmniej 61 proc. kwoty brutto. Strona szwajcarska przyznała Związkowi pomoc finansową (830 tys. zł) na przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu, w tym studium wykonalności. Planowany termin wykonania niezbędnej dokumentacji to grudzień 2011 r., po jej akceptacji będzie podpisana umowa o dofinansowanie. Faza wykonawcza projektu jest przewidziana na lata 2012-2015.

Z dużą satysfakcją chciałem poinformować, że po wielu miesiącach różnego rodzaju dyskusji i negocjacji zarząd ZGDW doprowadził do tego, że otrzymaliśmy dofinansowanie na przygotowanie kompletnej propozycji tego projektu. Naszym celem jest to, żeby dać szansę mieszkańcom, którzy są zainteresowani pozyskiwaniem czystej energii w swoich budynkach – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, a zarazem przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Burmistrz zaznaczył, że realizacja tego zamierzenia będzie miała podwójny wymiar: ekologiczny i ekonomiczny. – Z jednej strony mamy czystą energię, a to dla Jasła jest szczególnie potrzebne, gdy chcemy zmniejszać emisję zanieczyszczeń. Jesteśmy miastem, w którym stężenie pyłów PM 10 jest tak wysokie, że decyzją Sejmiku Województwa Podkarpackiego został uchwalony „Program ochrony powietrza dla strefy jasielskiej”. Z drugiej strony mieszkańcy biorący udział w projekcie będą mieli szansę, żeby przez około pięć miesięcy mieć ciepłą wodę za darmo – tłumaczył A. Czernecki.

Projekt obejmuje zakup i instalację kompletnego układu urządzeń do ogrzewania wody użytkowej z wykorzystaniem energii słonecznej, czyli tzw. „solarów”.

Przewidziane są trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych, w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:
– instalacja typu A w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż trzy osoby, szacunkowa wartość to 13 000 złotych brutto,
– instalacja typu B w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób, szacunkowa wartość wynosi 15 000 złotych brutto,
– instalacja typu C w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób, szacunkowa wartość to 17 000 złotych.

Ostateczna wartość instalacji układu zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Warunkiem uczestnictwa mieszkańca w projekcie jest w szczególności:
– lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła/Gminy
– uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek,
– brak nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań, w szczególności zobowiązań podatkowych właściciela budynku wobec Miasta Jasła/Gminy
– dokonanie przez właściciela budynku wpłaty na rzecz Miasta Jasła/Gminy, po przyznaniu dofinansowania przez stronę szwajcarską,
– podpisanie przez właściciela budynku z miastem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związane z realizacją projektu,
– dach budynku nie może być pokryty materiałem zawierającym azbest i ondulinę, chociaż właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji solarnej na własny koszty wymienią pokrycie dachowe.

Po zebraniu i weryfikacji wniosków od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do projektu w oparciu o zatwierdzone przez stronę szwajcarską kryteria.

Wniosek, taki sam dla mieszkańców wszystkich gmin należących do Związku, dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej urzędu www.jaslo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie urzędu pod adresem: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, Informacja – parter. Wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Jaśle, w Kancelarii ogólnej (pokój nr 19 – parter). Informacji o projekcie udziela Iwona Domaradzka-Wietecha pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Jaśle (pokój nr 111, tel. 13 448 63 73).

Informacje gdzie należy składać wnioski dla poszczególnych mieszkańców gmin można znaleźć na stronie internetowej www.wisloka.pl/solary, jak również na stronach internetowych poszczególnych gmin.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE