Informacje

Otrzymaliśmy: starosta odpowiada związkom zawodowym z „Gamrat-u”

Poniżej publikujemy treść odpowiedzi starosty jasielskiego Adama Kmiecika na oświadczenie Organizacji Związkowych Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w sprawie polityki aktywizującej rynek pracy prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle.

Pan
Wiesław Martowicz
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” „Gamrat” S.A.

Pan
Władysław Dzik
Przewodniczący Związku Zawodowego „Chemik”

W nawiązaniu do Państwa oświadczenia w sprawie polityki aktywizującej rynek pracy prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle, informuję, iż Urząd działa zgodnie z Planem finansowym i osobowym podziału środków Funduszu Pracy na 2012 rok przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych zatwierdzonym uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 9 marca 2012 r.

Plan ten zakłada limit na wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na kwotę 5 992 100 zł w tym na staże 1 709 363 zł, natomiast w 2010 roku 14 179 200 zł na staże 4 610 561 zł.

Z uwagi na znacznie ograniczone środki Funduszu Pracy w bieżącym roku oraz racjonalne nimi gospodarowanie Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle organizuje staże u pracodawców, którzy gwarantują zatrudnienie osób bezrobotnych po odbytym stażu. Forma ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców jak i osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle.

Nadmieniam, że w 2010 r. wg złożonych przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zostało skierowanych 29 osób bezrobotnych, natomiast w 2011 r. 10 osób bezrobotnych, a w 2012 r. (tj. do chwili obecnej) 10 osób bezrobotnych. Każdy wniosek był realizowany i żaden nie spotkał się z odmową.

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy wymagana jest efektywność zatrudnieniowa po odbytym stażu i tym obowiązkiem obligowani są wszyscy pracodawcy, zarówno prywatni, instytucje samorządowe jak również ZTS „GAMRAT” S.A. w Jaśle.

Złożony przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle w dniu 2 marca 2012 roku wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zakładał organizację stażu dla trzech bezrobotnych, z czego zatrudnienie po zakończeniu stażu miała uzyskać tylko jedna osoba na okres 6 miesięcy. Stąd też wniosek ten został rozpatrzony negatywnie z uwagi na minimalną efektywność zatrudnieniową. Był to zasadniczy i jedyny powód odmowy skierowania osób bezrobotnych do odbycia stażu.

Jeżeli Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle, złoży wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu zapewniający zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu stażu, wówczas zostanie on rozpatrzony pozytywnie – bez zbędnej zwłoki. Tym samym ZTS „GAMRAT” S.A. w Jaśle, będzie mógł realizować swoje zamierzenia produkcyjne i pozyskać nowych pracowników przy wsparciu środków publicznych z Funduszu Pracy.

Starosta jasielski
Adam Kmiecik

SŁOWA KLUCZOWE