Informacje

W Jaśle: inwestycje i remonty

Na terenie miasta trwają inwestycje i remonty, których ogólna wartość wynosi ponad 16 milionów złotych. Dodatkowo kolejny wniosek przygotowany przez miasto na odbudowę dróg miejskich o wartości ponad 553 tys. zł, (dofinansowanie z EFRR 526 tys. zł), przeszedł do kolejnego etapu – oceny strategicznej i ma dużą szansę na uzyskanie dofinansowania.

Modernizacja ulicy Stefana Żeromskiego
Modernizacja ulicy Stefana Żeromskiego.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Trwa remont ulicy Krajowickiej (2 mln 267 tys. zł) i ulicy Żeromskiego (353 tys. zł), prace przy odbudowie obydwu ulic mają zakończyć się w październiku br. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na odbudowę ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wartość robót 228 tys. zł) oraz ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła – II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (1 mln 350 tys.). Zgodnie z harmonogramem prowadzone są prace przy „Rewitalizacji otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” (8 mln 535 tys. zł, dofinansowanie z EFRR 7 mln 246 tys. zł) oraz przy ”Rekultywacji terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” (4,833 mln zł, dofinansowanie 3,9 mln).

W mieście trwają też mniejsze prace remontowo-budowlane. W maju wykonano m.in.: zatokę parkingową przy ul. 3 Maja (14 tys. zł), zakończono remont ulicy bocznej od ul. 17 Stycznia (11,5 tys. zł), wykonano odwodnienie placu przy Domu Ludowym na Osiedlu Hankówka (8 tys. zł) oraz zakończono remont mostku łączącego ulicę Dolną z ul. Towarową (37 tys. zł). Zawarte zostały umowy na remont chodnika przy ul. Hubalczyków (zakończenie robót zaplanowano na koniec czerwca br. – wartość 18,6 tys. zł) oraz na bieżące utrzymanie fontann w Parku Miejskim i na Rynku (13 tys. zł).

Miasto ma również szansę na uzyskanie dofinansowania wniosku ”Odbudowa dróg na terenie Miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi”. Jego merytoryczna ocena została zakończona, a sam wniosek został sklasyfikowany na drugim miejscu listy projektów, które przeszły do kolejnego etapu – oceny strategicznej dokonywanej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Całkowity koszt projektu wynosi 553 771,69, wartość dofinansowania z EFRR 526 083,10 zł.

Wniosek został złożony w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrz-regionalna, Działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź schemat B- Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE