Informacje

Wyprawka szkolna – przyjmowanie wniosków

Do 31 sierpnia rodzice (prawni opiekunowie) mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2012/2013. Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Herb Miasta Jasła

Dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej; w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum; uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z wyłączeniem kl. I, a także uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przydzielania dofinansowania udzielane są w szkołach.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE