Sport | rekreacja | turystyka

Co powinien wiedzieć kibic?

Jutrzejszy mecz Czarnych Jasło z Karpatami Krosno będzie imprezą podlegającą rygorom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W związku z powyższym prezentujemy kilka porad, jak zachować się na stadionie, aby nie narazić się na odpowiedzialność karną.

Mecze piłki nożnej rozgrywane na stadionie, w których uczestniczy nie mniej niż 1000 osób, a w przypadku meczy podwyższonego ryzyka nie mniej niż 300 osób, są w rozumieniu polskiego prawa imprezami masowymi i podlegają rygorom Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Taki charakter został nadany środowemu meczowi Czarnych Jasło z Karpatami Krosno.

W związku z powyższym Policja przypomina, że na podstawie ustawy organizator imprezy ma prawo wydać regulamin obiektu i regulamin imprezy, który jest udostępniony w rejonie głównych wejść. Uczestnicy imprezy muszą przestrzegać regulaminu pod groźbą kary. Organizator zapewnia służby porządkowe i informacyjne, zabezpieczenie medyczne, sanitarne, gastronomiczne i przeciwpożarowe.

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
– Legitymowania osób w celu ustalenia tożsamości.
– Przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne.
– Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem.
– Ujęcia – w celu niezwłocznego przekazania policji – osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Zakazane zachowania na stadionie:
– Agresywne zachowanie wobec uczestników imprezy oraz członków służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprezy.
– Zakrywanie twarzy elementem odzieży lub innym przedmiotem w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania tożsamości osoby.
– Przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności bez odpowiedniego dokumentu, akredytacji, zaproszenia.
– Wszczynanie fałszywych alarmów.
– Przebywanie na terenie imprezy osób, które są pod widocznym wpływem alkoholu, substancji odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

Przebywający na stadionie uczestnicy imprezy masowej są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i imprezy masowej.

Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób. Należą do nich: broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Próba wniesienia przedmiotów zabronionych na teren stadionu może skutkować postępowaniem karnym.

Zabronione jest również wywieszanie haseł i symboli o treściach nazistowskich, faszystowskich, rasistowskich, czy też pochwalających przemoc lub terroryzm.

Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgromadzone w ten sposób materiały mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego.

Przypominamy również, że zgodnie z Ustawą Prawo o zgromadzeniach zakazane jest zwoływanie zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczenie takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE